Search result for

บอน

(66 entries)
(0.0679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บอน-, *บอน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บอนน. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในวงศ์ Araceae เช่น ชนิด Colocasia esculenta (L.) Schott ขึ้นตามชายนํ้าหรือที่ลุ่มนํ้าขัง ยางคัน ก้านใบทำให้สุกแล้วกินได้ และอีกหลายชนิดในสกุล Caladium ใบมีสีและลายต่าง ๆ ปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น บอนสี [C. bicolor (Aiton) Vent.] บอนพระยาเศวต [C. humboltii (Raf.)Schott].
บอนว. อาการที่ปากหรือมืออยู่ไม่สุข เรียกว่า ปากบอน หรือ มือบอน เช่น ซนมือบุกซุกมือบอน ซนปากบุกซุกปากบอน.
บอนลายกระหนกดู กระหนกนารี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonsaiบอนไซ [TU Subject Heading]
Caladiumบอน [TU Subject Heading]
Amide Bondบอนด์แบบอะมีด, พันธะเอไมด์ [การแพทย์]
Bonamineบอนามีน [การแพทย์]
Bond Polarityบอนด์โพลาริตี [การแพทย์]
Bond Refractionบอนด์รีเฟรคชัน [การแพทย์]
Bond Strength, Maximalบอนด์มีกำลังสูงสุด [การแพทย์]
Bond, Weakบอนด์ที่มีแรงอ่อน [การแพทย์]
Bonpyrinบอนไพริน [การแพทย์]
Elephants Earบอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because I no speak.เพราะไม่ได้รับอนุญาติ The Great Dictator (1940)
- Permission to speak.ได้รับอนุญาตให้พูดเซอร์ หุบ ปาก. How I Won the War (1967)
Sir! Permission to fall out, sir?ได้รับอนุญาตให้ตก ออกมาครับ? How I Won the War (1967)
They're licensed to carry firearms.พวกเขากำลังได้รับอนุญาตให้พกอาวุธปืน The Godfather (1972)
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ The Godfather (1972)
Sick vandalism.พวกโรคจิตมือบอน ช่วยด้วย! ฉลาม! Jaws (1975)
I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns.ผมอยากให้คุณตามจับ พวกที่ชอบมือบอนมาเเขวนประจาน Jaws (1975)
Unauthorized use by a Main Force Officer.ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตโดย หลักเจ้าหน้าที่กองทัพ Mad Max (1979)
Pinch hitting for Pedro Bourbone,เยี่ยมมากสำหรับพีโดร เบอร์บอน Airplane! (1980)
I've been sent here to see if you're carrying your permits.ผมมาที่นี่เพื่อจะขอดูใบอนุญาตของคุณ The Blues Brothers (1980)
Gandhi, in this country Indians are not allowed to walk along the pavement with a Christian.- คุณคานธี ในประเทศนี้ คนอินเดียไม่ได้รับอนุญาต เดินบนทางเท้ากับคนคริสเตียน Gandhi (1982)
It's illegal to make it or sell it without a government license.การผลิตหรือขายเกลือ โดยไม่มีใบอนุญาตของรัฐ Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอน [n.] (bøn) EN: Elephant Ear   
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
บอนน์[n. prop.] (Bøn) EN: Bonn   FR: Bonn
บอนสี (เขียว แดง) [n.] (bønsī (khīo daēng)) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus   FR: caladium [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), S. benzin,
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , S. permission to be absent ,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
atomic massมวลอะตอม, หน่วยของมวลที่เท่ากับ 1/12 ของมวลของอะตอมของคาร์บอน
austenite(ออส'ทะไนทฺ) n. สารละลาย (หลอดเหลว) ของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ในเหล็ก
autotype(ออ'โทไทพ) n. สิ่งที่ประดิษฐ์จากแบบเดิม, ขบวนการพิมพ์ ด้วยสารสีคาร์บอน. -autotype n. -autotypic adj. (facsimile)
bicarbonaten. เกลือของคาร์บอนิคแอซิด
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
bon(บอน) adj. ดี
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น

English-Thai: Nontri Dictionary
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
caladium(n) ต้นบอน
carbonate(n) เกลือของกรดคาร์บอนิก
carbonate(vt) ทำให้เป็นกรดคาร์บอนิก
carbonic(adj) เกี่ยวกับกรดคาร์บอนิก
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
forbidden(adj) ซึ่งต้องห้าม,ซึ่งถูกห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
licence(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
licence(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Bonnerชาวบอนน์
Reihenschaltung(n) |die, pl. Reihenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม, See also: A. Parallelschaltung,
Gruppenschaltung(n) |die, pl. Gruppenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรวม โดยประกอบด้วยการต่อทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน
Kohlenstoff(techn.) |der , nur Sg.| ธาตุคาร์บอน (เคมี)
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต , See also: S. Genehmigung, Erlaubnis,
Kost(n) |die, nur Sg.| อาหาร (ภาษาค่อนข้างทางการ) เช่น Der Patient darf nur leichte Kost zu sich nehmen. คนไข้คนนี้ได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารอ่อนเท่านั้น , See also: S. Essen, Nahrung,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต
Benzol(n) |das, pl. Benzole| สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top