Search result for

นุ่มนวล

(35 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นุ่มนวล-, *นุ่มนวล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นุ่มนวล[ADJ] gentle, See also: delicate, graceful, mild, Ant. แข็งกระด้าง, Example: ลักษณะสำคัญของปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์คือใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลเป็นหลัก
นุ่มนวล[V] be gentle, See also: be delicate, be graceful, Syn. อ่อนหวาน, อ่อนโยน, ละมุนละไม, Ant. แข็งกระด้าง, Example: น้ำเสียงของเขานุ่มนวลเมื่อพูดถึงความหลังอันแสนสุข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นุ่มนวลว. อ่อนหวาน, อ่อนโยน, ละมุนละไม, เพราะพริ้ง, เช่น พูดจานุ่มนวล กิริยาท่าทางนุ่มนวล.
สัณห์นุ่มนวล, สุภาพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-You've got good hands.-คุณมีมือที่นุ่มนวลมาก Mannequin (1987)
Girls only pretend to be casual, they kiss boys easily... but in fact...สาวๆ ชอบความไม่เป็นทางการ พวกเธอจูบกับหนุ่มๆ อย่างง่ายดาย แต่ในความเป็นจริง พวกเธอชอบความนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
Such delicate hands.สัมผัสมันอย่างนุ่มนวล A Short Film About Love (1988)
I'm sure that Adam was an insensitive lover.ฉันว่าอดัมเป็นนักรัก ที่ไม่นุ่มนวล Punchline (1988)
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล Field of Dreams (1989)
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน Field of Dreams (1989)
He was doing a year for contempt... and had this wonderful system for doing the garlic.และมีวิธีหั่นกระเทียมที่นุ่มนวล Goodfellas (1990)
You must be very, very gentle.คุณต้องนุ่มนวลให้มากนะ Mannequin: On the Move (1991)
When you touch their knuckles, it is like passing your hands along their knees... and this... tender, fleshy part of their finger... is the same as brushing your hands around their thighs... and... finally...และเมื่อคุณสัมผัสหัวเข่าเธอ มันเหมือนแล่นผ่านมือคุณไปที่หัวเข่าเธอ และความนุ่มนวลนี้ ซึมเข้าไปในนิ้วมือ Don Juan DeMarco (1994)
- Too smooth and plausible by half!-นุ่มนวลและคล่องแคล่วเกินไปเป็นครึ่ง Episode #1.5 (1995)
It's real action, yeah?หมุนได้นุ่มนวลจัง เยี่ยม ๆ ๆ ๆ The Jackal (1997)
Make love as if you don't care. And fart whenever you wish.งั้นบทรักไม่ต้องนุ่มนวล ตดไม่ต้องอั้น The Man in the Iron Mask (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth   FR: tendre ; câlin ; doux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gently[ADV] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป, Syn. benevolently, tenderly
graceful[ADJ] นุ่มนวล, See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม, Syn. elaborate, exquisite, fine, Ant. ungraceful
kind[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่, Syn. agreeable, gentle, Ant. aggressive
mild[ADJ] อ่อนนุ่ม, See also: นุ่มนวล, เบาบาง
sleek[ADJ] นุ่มนวล, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. graceful, slender, slim, Ant. ungraceful
soft[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, แผ่วเบา, Syn. adjustable, adaptable, weak, Ant. stubborn
suave[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม, Syn. bland, charming, smooth, polite
svelte[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม, เรียบร้อย, Syn. suave, polished, sleek
ultrafeminine[ADJ] ละเมียดละมัย, See also: นุ่มนวล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
mincing(มิน'ซิง) adj. งดงาม,นุ่มนวล,มีมารยาท

English-Thai: Nontri Dictionary
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gently(adv) อย่างสุภาพ,อย่างอ่อนโยน,อย่างผู้ดี,อย่างเบาๆ,อย่างนุ่มนวล
mince(vi) วางท่า,ก้าวอย่างนุ่มนวล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
smoothนุ่มนวล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top