Search result for

ความสำคัญ

(69 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสำคัญ-, *ความสำคัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำคัญ[N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mistakeความสำคัญผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake, mutualความสำคัญผิดซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual mistakeความสำคัญผิดซึ่งกันและกัน [ดู common mistake ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral mistakeความสำคัญผิดฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake, commonความสำคัญผิดร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common mistakeความสำคัญผิดร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of lawความสำคัญผิดในข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of factความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mistake (Criminal law)ความสำคัญผิด (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Mistake (Law)ความสำคัญผิด [TU Subject Heading]
Biological Significancesความสำคัญทางชีวภาพ [การแพทย์]
Clinical Significanceความสำคัญทางคลินิค [การแพทย์]
Importance, Practicalความสำคัญในทางปฏิบัติ [การแพทย์]
Medical Importantความสำคัญในทางแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mainly in the...ความสำคัญใน... . New Haven Can Wait (2008)
It means we have a favorite.หมายความว่าเรามีความสำคัญ Last Resort (2008)
Don't worry about this Mayan shit. You need to focus on your family.ไม่ต้องกังวลเรื่องมายันฉิบหายนี้ นายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวของนาย Pilot (2008)
Uncle Ono, you are very important to me.ท่านลุงโอโน่มีความสำคัญต่อข้ามาก Bombad Jedi (2008)
But you, my Lady Morgana, you are Uther's ward.แต่ท่าน ท่านหญิงมอร์กานา ท่านมีความสำคัญกับอูเทอร์ To Kill the King (2008)
After a while. She's kind of an acquired taste.อีกสักพักล่ะนะ เธอมักจะ ให้ความสำคัญกับตัวเองมากไปสักหน่อย Inkheart (2008)
Perhaps you think too much of your honor, friend.บางที่ เจ้าอาจให้ความสำคัญกับเกียรติ ของท่านมากไป เพื่อน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
- You're emphasizing on that again?- คุณให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นอีกแล้ว? Episode #1.8 (2008)
Every day, the needs of honest citizens are put second to greed and personal gain;ทุกๆ วัน ความสำคัญของเหล่าประชาชนที่ซื่อสัตย์ กลับตกเป็นรองคามโล และ ผลประโยชน์ส่วนตัว Changeling (2008)
Hassert gave RIPLEY priority to classify on her own discretion.แฮสเสริท ให้ความสำคัญสูงสุด ในความเห็นของเธอ WarGames: The Dead Code (2008)
I'd like to underscore the importance of our mutual cooperation, and unless I hear otherwise, I'm going to assume we have your support.ผมอยากลดความสำคัญ ในความร่วมมือระหว่างเรา ยกเว้นว่าผมได้ยินเป็นอย่างอื่น ผมจะสรุปว่าเรายังได้รับการสนับสนุนจากคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
It seemed to me they hadn't realized how important a test this was of American credibility.ผมรู้สึกว่าประชาชนยังไม่ตระหนัก ว่าสงครามได้ทดสอบความสำคัญ ความน่าเชื่อถือของชาวอเมริกันมากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสำคัญ [n.] (khwām samkhan) EN: importance ; significance ; priority   FR: importance [f]
ความสำคัญก่อนหลัง[n. exp.] (khwām samkhan køn lang) EN: priorities   FR: priorité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eminence[N] การมีตำแหน่งสูง, See also: ความสำคัญ, ความยิ่งใหญ่, Syn. distinction, important, prominence
emphasis[N] ความสำคัญ, Syn. importance, significance, stress
heft[N] ความสำคัญ
import[N] ความสำคัญ, Syn. significance
importance[N] ความสำคัญ, Syn. excellence, prominence, significance
magnitude[N] ความสำคัญ
meaning[N] ความสำคัญของความรู้สึกหรือประสบการณ์
minuteness[N] ความสำคัญน้อยมาก, See also: เรื่องเล็กน้อยมาก
mistake[N] ความเข้าใจผิด, See also: ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด, Syn. misunderstanding, misconception, Ant. understanding
moment[N] ความสำคัญ, Syn. importance, consequence, significance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
apolitical(เอพะลิท'ทิคัล) adj. ไม่ใช่การเมือง, ไม่มีความสำคัญทางการเมือง, ไม่สนใจการเมือง
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride ###A. promote
breviary(บรี'วิเออรี่) n. หนังสือบทสวดมนต์และอธิษฐานทุกวันของศาสนาคาทอลิก,ใจความสำคัญ
caliber(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
consequence(คอน'ซะเควินซฺ) n. ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง,ความสำคัญ -Phr. (in consequence ผลก็คือ), Syn. result,effect ###A. antecedent,cause

English-Thai: Nontri Dictionary
bigness(n) ความใหญ่,ความยิ่งใหญ่,ความสำคัญ
consequence(n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
dimension(n) ขนาด,มิติ,ความสำคัญ
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น
emphasize(vt) ย้ำ,เน้น,ให้น้ำหนัก,ให้ความสำคัญ
graveness(n) ความเอาการเอางาน,ความขึงขัง,ความสำคัญ,ความรุนแรง,ความร้ายแรง
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
重み付け[おもみづけ, omomizuke] (n) ความสำคัญ , See also: S. ่ี重要性,

German-Thai: Longdo Dictionary
denen(rel. pron.) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย
Schwerpunkt(n) |der, pl. Schwerpunkte| ความสำคัญ, จุดสำคัญ, สิ่งที่มีความสำคัญ
bedeutend(adj adv) มีความสำคัญต่อ, มีความหมายต่อ, ที่มีความจำเป็น เช่น Mit Rücksicht auf meinen Hals musste ich den Vortrag leider bedeutend verkürzen.; Sicher aber ist, dass die Burg im Mittelalter bedeutend größer war als die heutige Anlage. Im Jahr 1525 wurde sie während der Bauernkriege nahezu zerstört.

French-Thai: Longdo Dictionary
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top