Search result for

ความยาว

(72 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความยาว-, *ความยาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยาวคลื่น[N] wave length, Example: เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆ มีความยาวคลื่นไม่เท่ากัน, Thai definition: ความยาวระหว่างจุดใดจุดหนึ่งบนคลื่นลูกหนึ่งไปยังจุดในตำแหน่งเดียวกันบนคลื่นลูกถัดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความยาวคลื่นน. ความยาวระหว่างจุดใดจุดหนึ่งบนคลื่นลูกหนึ่งไปยังจุดในตำแหน่งเดียวกันบนคลื่นลูกถัดไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lengthความยาว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
block lengthความยาวกลุ่มระเบียน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
leg length; sizeความยาวขา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
size; leg lengthความยาวขา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wavelengthความยาวคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
word lengthความยาวคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fixed lengthความยาวตรึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
effective lengthความยาวยังผล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
equivalent lengthความยาวสมมูล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
string lengthความยาวสายอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Active fuel lengthความยาวเนื้อเชื้อเพลิง, ความยาวสุทธิของเนื้อเชื้อเพลิงในแท่งเชื้อเพลิง โดยไม่รวมความยาวของส่วนประกอบอื่นๆ ของแท่งเชื้อเพลิงนั้น [นิวเคลียร์]
Base Pairsความยาว2เบส [การแพทย์]
Body Tube Lengthความยาวของลำกล้อง [การแพทย์]
Bond Distanceความยาวของบอนด์ [การแพทย์]
Bond Lengthความยาวพันธะ [การแพทย์]
Crown Rumpความยาวจากก้นถึงศีรษะ [การแพทย์]
Fetal Lengthความยาวของเด็ก [การแพทย์]
Gust duraiton (t g)ความยาวนานของลม กระโชก [อุตุนิยมวิทยา]
length of damlength of dam, ความยาวเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
crest lengthcrest length, ความยาวสัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does the strap adjust?สายปรับความยาวได้มั๊ย? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What's the length... of the bridesmaid dress?ความยาวของ ชุดเพื่อนเจ้าสาว Made of Honor (2008)
I'm not talking about the length of your nails, I'm talking about cleanliness.ไม่ได้พูดถึงความยาวของเล็บ แต่พ่อพูดถึงความสะอาดน่ะ Doubt (2008)
I don't wish to continue this.ผมไม่อยากต่อความยาวเรื่องนี้ Doubt (2008)
Perfect.วัดความยาวด้วย Gomorrah (2008)
If you know the height of the object, the length of the shadow, and the time and date that the image was captured,ถ้าคุณรู้ถึงส่วนสูงของวัตถุ และความยาวของเงา และวันเวลาที่ภาพถูกบรรทึกไว้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You can start with a thousand words on the effect of changing interest rate on store card APRs.งานแรก ผมขอความยาวหนึ่งพันคำ -หัวข้อผลกระทบของการเปลี่ยน อัดราดอกเบี้ยของบัตรสมาชิกห้างสรรพสินค้า Confessions of a Shopaholic (2009)
-The problem is not just the length. -It's 700 pages.ปัญหามันคือความยาว มันตั้ง700หน้า Julie & Julia (2009)
Will give you every inch of his love."\จะให้คุณสัมผัสความยาวทุกนิ้วด้วยความรักของเขา. Pilot (2009)
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ The Hidden Enemy (2009)
Calculate the triangle's area, the length of the B side and the type of triangle.ลองคำนวณหาพื้นที่ของมัน ความยาวของด้านบี และมันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหน? Dogtooth (2009)
Your commitment to football is about as long as your pants.นายทุ่มเทให้ฟุตบอล พอๆกับ ความยาวของกางเกงนาย Mash-Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยาว[n.] (khwām yāo) EN: length   FR: longueur [f]
ความยาวคลื่น[n. exp.] (khwām yāo khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
ความยาวรอบรูป[n. exp.] (khwām yāo røp rūp) EN: perimeter   FR: périmètre [m]
ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม[n. exp.] (khwām yāo røp rūp sāmlīem) FR: périmètre d'un triangle [m]
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม[n. exp.] (khwām yāo røp rūp sīlīem) FR: périmètre d'un rectangle [m]
ความยาวรอบวง[n. exp.] (khwām yāo røp wong) EN: circumference)   FR: circonférence [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
L[ABBR] ความยาว (คำย่อของ length)
length[N] ความยาว, See also: ส่วนยาว
micron[N] ความยาวขนาดหนึ่งในล้านส่วนของหนึ่งเมตร, See also: หน่วยไมครอน, ไมโครมิเตอร์
radius[N] รัศมี, See also: ความยาวจากจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงของวงกลม
trackage[N] ทางทั้งหมด, See also: ความยาวของทางทั้งหมด
waistline[N] รอบเอว, See also: ความยาวของรอบเอว, Syn. waist
wavelength[N] ช่วงความยาวคลื่น (ทางฟิสิกส์), See also: ความยาวคลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angstrom(แอง' สทรอม) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1/10 ของมิลลิไมครอน, มีอักษรย่อว่า A, A.U., a.u.
anisometric(แอนนิโซเมท' ทริค) adj. ไม่เป็น isomer กัน, สัดส่วนไม่เท่ากัน, มีแกนที่มีความยาวต่างกัน (of unequal measurement)
astronomical unitหน่วยความยาวที่เท่ากับระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก ยาวประมาณ 93 ล้านไมล์ ใช้อักษรว่า AU
braza(บรา'ซา) n. หน่วยความยาวหนึ่งวา
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
cable's lengthn. หน่วยความยาวทางทะเล
circumference(เซอคัม'เฟอเรินซฺ) n. เส้นรอบวง,ความยาวของเส้นรอบวง, Syn. perimeter,circuit
comparator(คอม'พะระเทอะ) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์เปรียบเทียบ (เช่นเปรียบเทียบระยะทาง ความยาว สีหรืออื่น ๆ)
cpi1. abbr. Consumer Price Index ดัชนีราคาบริโภคภัณฑ์ 2. (ซีพีไอ) ย่อมาจาก characters per inch เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก (tape) ว่าจุได้กี่ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้วมีความหมายคล้ายกับ BPI
cubit(คิว'บิท) n. หน่วยเส้นตรงโบราณที่อาศัยความยาวของแขนเป็นหลัก (17-21 นิ้ว)

English-Thai: Nontri Dictionary
centimetre(n) ความยาวเป็นเซนติเมตร
furlong(n) หน่วยวัดความยาวเป็นเฟอร์ลอง
inch(n) หน่วยความยาวเป็นนิ้ว
kilometre(n) ความยาวเป็นกิโลเมตร
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
length(n) ความยาว,ระยะทาง,ช่วงเวลา
metre(n) ความยาวเป็นเมตร,เครื่องวัดจังหวะดนตรี
mile(n) ความยาวเป็นไมล์
millimetre(n) ความยาวเป็นมิลลิเมตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
波長[はちょう, hachou] ความยาวคลื่น
後ろ丈[ushiro take] (n ) ความยาวลำตัวด้านหลังที่ใช้ตัดเสื้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Länge(n) |die, pl. Längen| ความยาว
Kürze(n) |die, sg.| ความยาวที่สั้นๆ, See also: die Länge
Zoll(n) |der, pl. Zoll| หน่วยความยาวเป็นนิ้ว เช่น Schrauben: 4, jede mit 16 mm (oder 5/8 Zoll) Durchmesser und 50 mm (oder 2 Zoll) Länge.; Nehmen sie ein eckiges Stück von ungefähr einem Zoll Länge als Griff.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top