Search result for

การแยกตัว

(31 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแยกตัว-, *การแยกตัว*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factorisation; factorizationการแยกตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factorization; factorisationการแยกตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unique factorisation; unique factorizationการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unique factorization; unique factorisationการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
secessionการแยกตัวออก (เป็นรัฐอิสระ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deflocculation การแยกตัวอนุภาคประกอบ
1) การแยกเอาชิ้นส่วนที่เป็นอนุภาคประกอบ (compound particle) ของผสมแต่ละส่วนออกจากกัน โดยวิธีการทางเคมีและ/หรือฟิสิกส์ 2) การทำให้อนุภาคของคอลลอยด์แยกตัวจากกันและแขวนลอยอยู่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Deflocculating Agentsการแยกตัวกันของอนุภาค,สารทำให้เกิดดีฟลอคคูเลชั่น [การแพทย์]
Isolation, Stimulusการแยกตัวกระตุ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now well into its second day, the standoff at the sepatarian sect ranch has now been taken over by the F. B. I.มันเข้าสู่วันที่สองแล้ว ในการแยกตัวที่ไร่ลัทธิแห่งนี้ ซึ่งขณะนี้ถูกเข้าคุมสถานการณ์โดยเอฟบีไอ Minimal Loss (2008)
Your disengagement won't work.การแยกตัวเป็นอิสะของนายล้มเหลว Emancipation (2008)
Disengagement is neither artful nor effective.การแยกตัวต้องมีผลกระทบทั้งดีและเลว Emancipation (2008)
Separating the placenta from the wall of the large intestine.การแยกตัวจากคนอื่น รกจากผนังลำไส้ใหญ่ Dying Changes Everything (2008)
Breaking with Rome would isolate England politically and leave us at the mercy of the Protestants.การแตกหักกับโรม หมายถึงการแยกตัวทางการเมืองของอังกฤษ... และนำไปสู่การเผชิญกับความปรานีของพวกโปรแตสแตนท์ The Other Boleyn Girl (2008)
Now we just put the DNA into the suit, light it up, extract it... a few modifying sequences into the code and we're good to go.เราก็จะเอา DNA ใส่ในหลอดนี่ Nแล้วรอการแยกตัว.. เพื่อให้มันมาเรียงตัวกลายเป็นโค้ด จากนั้นก็ใช้ได้ละ Gamer (2009)
- The isolation, the travelling.- เรื่องการแยกตัว เรื่องการเดินทาง Up in the Air (2009)
We both know you're looking at a transfer to some left-for-dead field office.เราทั้งคู่ต่างรู้ว่า การแยกตัวทำงานคนเดียวอาจจะนำไปสู่ความตายได้ Turning and Turning (2010)
Pathological disassociation is one of the markers of complex PTSD, although Dolan has been stateside for 6 years.การแยกตัวจากสังคมขั้นรุนแรง เป็นอาการของโรคเครียดหลังวิกฤติ แม้ว่าโดแลนจะกลับบ้านเกิด มา 6 ปีแล้ว Dorado Falls (2011)
It could have been the catalyst for the separation.มันอาจเป็นตัวกระตุ้น การแยกตัวของเขา Dorado Falls (2011)
His course load indicates increased isolation.หลักสูตรของเขาบ่งชี้ว่า มันเพิ่มการแยกตัวออกห่างขึ้นอีก Self Fulfilling Prophecy (2011)
Look... isolating yourself is only gonna make matters worse.ฟังนะ การแยกตัวเองออกมา มีแต่จะทำให้อะไรๆ มันแย่ลง Putting It Together (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tūaprakøp) EN: factorizing   FR: factorisation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissolution[N] การสลายตัว, See also: การแยกตัว, Syn. disunion
secession[N] การแยกตัวออก, See also: การถอนตัวออกอย่างเป็นทางการ, Syn. dissent, withdrawal, schism, breakaway, separation
seclusiveness[N] การแยกตัวโดดเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
isolation(ไอซะเล'เชิน) n. การแยกออก,การแยกตัวอยู่ต่างหาก
seclusion(ซีคลู'เชิน) n. การแยกตัว,การเก็บตัว,การตัดขาดจากโลกภายนอก,การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ,ความสันโดษ,สถานที่สันโดษ
segregation(เซกระเก'เชิน) n. การแยกตัวออก,การแบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม), See also: segregational adj., Syn. exclusion,discrimination,separation
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance

English-Thai: Nontri Dictionary
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก
seclusion(n) การเก็บตัว,การแยกตัว,การตัดขาด,ความสันโดษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top