Search result for

การเพิ่ม

(81 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเพิ่ม-, *การเพิ่ม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (n phrase ) Work Development with Quality Management System and Productivity

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอาเหลย (vt ) การเพิ่มปริมาณ, เอาอีก/เพิ่มขึ้นอีก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเพิ่มเติม[N] addition, See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increas, Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย, Example: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น, Thai definition: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reinforcementการเพิ่มความแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carbonizationการเพิ่มคาร์บอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
increase in cost of workingการเพิ่มค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dew-point riseการเพิ่มจุดน้ำค้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural increaseการเพิ่มตามธรรมชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
negative growthการเพิ่มทางลบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
‘across-the-board' increaseการเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
increase, ‘across-the-board'การเพิ่มทุกรายการ (งบประมาณ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population growthการเพิ่มประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gene amplificationการเพิ่มจำนวนยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Capital increaseการเพิ่มขึ้นของทุน [เศรษฐศาสตร์]
Agingการเพิ่มขึ้นของอายุ [TU Subject Heading]
Agricultural productivityการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Dinoflagellae bloomsการเพิ่มขยายของไดโนแฟลกเจลเลต [TU Subject Heading]
Educational productivityการเพิ่มผลผลิตทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Gene amplicationการเพิ่มปริมาณยีน [TU Subject Heading]
Industrial productivityการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Job enrichmentการเพิ่มประสิทธิภาพงาน [TU Subject Heading]
Labor productivityการเพิ่มผลผลิตทางแรงงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A letter was added.มีการเพิ่มจดหมาย Idemo dalje (1982)
I'm sure he'll turn out to be a worthy addition to the Numbers.ผมแน่ใจว่าเขาจะย้อนกลับค่า การเพิ่มจำนวน Akira (1988)
We thought we could bankrupt you by raising the stakes in the arms race.เราคิดว่าเราอาจล้มละลายคุณโดยการเพิ่มเงินเดิมพันในการแข่งขันด้านอาวุธ The Russia House (1990)
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- Would you like some more?- - คุณต้องการเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน In the Name of the Father (1993)
And by the way, add a life term to my sentence"?และโดยวิธีการเพิ่มระยะชีวิตประโยคของฉัน "? The Shawshank Redemption (1994)
Your dιtachι, ornamentation and your taste.การเคลื่อนไหว การเพิ่มสีสันในดนตรี และ รสนิยม The Red Violin (1998)
the wax and wane of caribou populations;การเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนประชากรกวางแคริบู Pi (1998)
I demand two percent extra charge.ผมต้องคิดค่าบริการเพิ่ม 2% นะ Blues Harp (1998)
Call him up long-distance and say, "Dad, now what?"ระบบพื้นฐาน ของไซเบอร์เน็ต สามารถช่วยการเพิ่มประสิทธิภาพ Fight Club (1999)
Get married." You can't get married.การเพิ่มประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญอันดับแรก Fight Club (1999)
And your leg...raise it a bit.และหน้าที่การงานของเธอ ... การเพิ่มเงินมันก็จะน้อยลง Platonic Sex (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion   FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēmkheun) EN: increase   FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng prachākøn lōk) FR: augmentation de la population mondiale [f]
การเพิ่มขึ้นของประชาชน[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng prachāchon) EN: population growth   
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng phon kamrai) EN: increase in profit   
การเพิ่มขึ้นของพลเมือง[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng phonlameūang) EN: population growth   
การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng radap nām thalē) FR: élévation du niveau de la mer [f]
การเพิ่มค่าจ้าง[n. exp.] (kān phoēm khājāng) EN: wage increase   FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm khā røila) EN: percentage increase   
การเพิ่มจำนวน[n. exp.] (kān phoēm jamnūan) EN: accretion   

English-Thai: Longdo Dictionary
conduciveness(n ) การช่วย, การเพิ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceleration[N] การเพิ่มความเร็ว, See also: การเร่ง, Syn. speedup, hastening, quickening
accumulation[N] การเพิ่มของผลกำไร
addition[N] การเพิ่มเติม, See also: การต่อเติม, การเสริม, Syn. increasing, expanding
advance[N] การขึ้นราคา, See also: การเพิ่มค่า
augmentation[N] การเพิ่มขึ้น, Syn. addition, incerment
catalysis[N] การเพิ่มปฏิกิริยาทางเคมี, See also: การเร่งปฏิกิริยาเคมี
double[N] การเพิ่มเป็นสองเท่า, See also: การทำซ้ำ, Syn. duplicate
enlargement[N] การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
epexegesis[N] การเพิ่มคำหรือวลีเพื่ออธิบายความหมายของข้อความ
epexegesis[N] การเพิ่มคำหรือวลีเพื่ออธิบายความหมายของข้อความ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accrual(อะครู' เอิล) n. กระบวนการเพิ่มหรืองอก, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. growth, increase)
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม,ภาวะที่ถูกเพิ่ม,ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม,สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase ###A. decrease)

English-Thai: Nontri Dictionary
accretion(n) การเพิ่ม,การรวม
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
multiplication(n) การคูณ,การเพิ่มจำนวน,การทวีคูณ
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
rising(n) การเพิ่มขึ้น,การลุกขึ้น,การกบฏ,การแข็งข้อ,การคืนชีพ,สิ่งที่ปรากฏขึ้น
subjunctive(n) สิ่งผนวก,การเพิ่มเติม,การเสริม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
escalation (n) การเพิ่มขึ้น
See also: S. increasing, A. decreasing,
productivityการเพิ่มผลผลิต
quantum leap (n) การเพิ่มขึ้น หรือก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
See also: S. quantum jump,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
付加[ふか, fuka] การเพิ่มเติม
昇温[しょうおん, shouon] (n) การเพิ่มอุณหภูมิ การเปิดอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
増減[ぞうげん, zougen] Thai: การเพิ่มลด English: increase and decrease

French-Thai: Longdo Dictionary
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top