Search result for

กราม

(46 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กราม-, *กราม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราม[N] molar, See also: molar tooth, Syn. ฟันกราม, Example: ฉลามสามารถกัดคนหรือสัตว์ขาดสองท่อนเพราะมีกรามที่แข็งแรงมาก, Count unit: ซี่
กรามช้าง[N] kind of banana, Syn. กล้วยกรามช้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: กล้วยชนิดหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราม(กฺราม) น. ฟันที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร.
กรามช้าง ๑น. ชื่อโรคมะเร็งชนิดหนึ่ง ตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าขึ้นที่แถวกราม มีอาการเป็นเนื้อร้ายงอกขึ้นที่ต่อมแถวก้านคาง ทำให้ขากรรไกรพองโตใหญ่ออกมา เรียกว่า มะเร็งกรามช้าง.
กรามช้าง ๑ดูใน กราม.
กรามช้าง ๒น. ชื่อกล้วยชนิดหนึ่ง.
กรามช้าง ๓น. เครื่องมือสำหรับหีบอ้อยหรือหีบมะพร้าวขูดเพื่อเอาน้ำอ้อยหรือน้ำกะทิคราวละมาก ๆ ประกอบด้วยไม้หนีบ ที่วางของที่จะหีบซึ่งทำคล้ายกับส่วนล่างของปากช้าง เซาะร่องไว้ให้น้ำอ้อยหรือน้ำกะทิไหล ถ้าหีบมะพร้าวขูดจะมีที่ใส่มะพร้าว ซึ่งสานด้วยตอกหวาย รูปทรงคล้ายกระป๋อง.
กรามพลู(กฺรามพฺลู) น. กานพลู เช่น แห้วหมูพิชกรามพลูก็มี (ม. คำหลวง มหาพน).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gramineกรามีน [การแพทย์]
Lock Teethกรามบดทำหน้าที่เป็นตัวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can watch the buildings. You can feel the air and look at the people.คุณมองเห็นตึกรามบ้านช่อง คุณรู้สึกถึงบรรยากาศ แล้วก็คอยมองผู้คนต่างๆ New York, I Love You (2008)
What do I do with my chew?ฉันจะทำยังไงกับกรามฉันละ? The House Bunny (2008)
Well, the buildings need to be integrated better, so-ก่อนอื่น ตึกรามพวกนี้ต้องอยู่รวมกันให้เป็นกลุ่มก้อนมากกว่านี้ 500 Days of Summer (2009)
Uh, I-I'm Morgan Grimes, unofficial member of the wedding party.อ่า ผม-ผม มอร์แกน กรามส์ แขกไม่ได้รับเชิญของงานแต่งงานนี้ Chuck Versus the Ring (2009)
You drove a golf club into your roommate's jaw?นายขับรถกอล์ฟเข้าไปโดนกรามรูมเมท? Pilot (2009)
Is that a molar?นั่นฟันกรามใช่มั้ย Sympathy for the Devil (2009)
Do I have a molar in my hair?ฉันมีฟันกรามอยู่ในผมของฉันหรอ Sympathy for the Devil (2009)
His cavities suggest that his drinking water wasn't fluoridated.กรามของเขาบอกให้รู้ว่า น้ำที่เขาดื่มไม่มีสารประกอบฟลูออไรด์ The Plain in the Prodigy (2009)
Somethingabout the wound radius and the jaw pattern.เรื่องเกี่ยวกับ รัศมีของแผล และรูปแบบกราม Haunted (2009)
weaken right jaw.ซัดเข้ากรามขวา Sherlock Holmes (2009)
dislocate jaw entirely.เ่ข้าำไปที่กราม Sherlock Holmes (2009)
jaw fractured, three ribs cracked four broken, diaphragm haemorrhaging.กรามหัก ซี่โครงร้าวสาม หักไปสี่ เลือดออกในกระบังลม Sherlock Holmes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders   FR: molaire [f]
กรามบน[n.] (krām bon) FR: molaires supérieures [m]
กรามล่าง[n. prop.] (krām lāng) FR: molaires inférieures [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
crayfish(เคร'ฟิช) n. กุ้งนาง,กุ้งจำพวก Astacus และ Cambarus คล้ายกุ้งก้ามกรามแต่เล็กกว่า, Syn. crawfish
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม
jaw(จอ) n. ขากรรไกร,กราม,ที่ยึด,ที่จับ,ก้ามหนีบ -S.jabber
lobster(ลอบ'สเทอะ) n. กุ้งก้ามกราม,เนื้อของกุ้งดังกล่าว,กั้ง,คนเซ่อ
lobstering(ลอบ'สเทอริง) n. กระบวนการจับกุ้งก้ามกราม
mammoth(แมม'เมิธ) n. สัตว์ใหญ่คล้ายช้าง ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วมีขนยาว งาโค้งมาก และมีฟันกรามเป็นสัน. adj. มหึมา,ใหญ่โตมาก,มีปริมาณมาก, Syn. colossal
molar(โม'ลาร์) n.,adj. ฟันกราม, เกี่ยวกับสสารทั้งก้อน,เกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลาย (solute) หนึ่งmoleต่อสารละลาย (solution) หนึ่งลิตร, Syn. molar tooth
wisdom toothn. ฟันกรามซี่ที่ 3 ของแต่ละข้างของขากรรไกรบนและล่าง -Phr. (cut one's wisdom tooth เจริญเติบโตเต็มที่)

English-Thai: Nontri Dictionary
bicuspid(n) ฟันกรามหน้า
glutton(n) คนตะกละ,คนโลภ,คนตะกรุมตะกราม,คนมูมมาม
gluttonous(adj) ตะกละ,โลภ,ตะกรุมตะกราม,มูมมาม
gobble(vt) ขยอกกลืน,สวาปาม,ตะกรุมตะกราม
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ
jowl(n) กรามล่าง,ขากรรไกรล่าง,เหนียงไก่
molar(adj) สำหรับบด,เกี่ยวกับกราม
molar(n) กราม,ฟันกราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top