Search result for

(76 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -組-, *組*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
み付け[くみつけ, kumitsuke] (vt) ประกอบชิ้นส่วน
み立て[くみたて, kumitate] (n) การประกอบชิ้นส่วน
[くみあい, kumiai] (n) กลุ่ม,สมาคม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
み方[くみかた, kumikata] Thai: วิธีประกบ
[くむ, kumu] Thai: ร่วมมือ
[くむ, kumu] Thai: จัด
[くむ, kumu] Thai: กอดอก
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: สอดเข้าไป English: to insert
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: แทรก(ในการพิมพ์) English: to cut in (printing)
み込む[くみこむ, kumikomu] Thai: ประกอบไปด้วย English: to include
み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ก่อขึ้นมา English: to set up
み立てる[くみたてる, kumitateru] Thai: ประกอบ(ชิ้นส่วน) English: to assemble

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[組, zǔ, ㄗㄨˇ] to form, to assemble; section, department
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) [Add to Longdo]
になる[くみになる, kumininaru] (exp,v5r) to join forces with; to cooperate with [Add to Longdo]
み下[くみした, kumishita] (n) subordinate (member of a group) [Add to Longdo]
み合う[くみあう, kumiau] (v5u,vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with [Add to Longdo]
み合す;合す;み合わす[くみあわす, kumiawasu] (v5s) (See み合わせる) to combine; to join together; to join up; to dovetail together [Add to Longdo]
み合わさる[くみあわさる, kumiawasaru] (v5r,vi) (See み合わせる) to interlace; to fit together; to combine; to mingle [Add to Longdo]
み合わせ(P);合せ(P);合わせ(P);み合せ[くみあわせ, kumiawase] (n) combination; (P) [Add to Longdo]
み合わせる(P);合わせる;み合せる;合せる[くみあわせる, kumiawaseru] (v1,vt) to join together; to combine; to join up; (P) [Add to Longdo]
み合わせ回路;合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] (n) {comp} combinational circuit [Add to Longdo]
み合わせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] (n) combination lock [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǔ, ㄗㄨˇ, / ] to form; compose; make up; group; to organize; cord [Add to Longdo]
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, / ] components; individual parts making up a compound [Add to Longdo]
组合[zǔ hé, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ, / ] to assemble; combination; combinatorial [Add to Longdo]
组合数学[zǔ hé shù xué, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] combinatorial mathematics; combinatorics [Add to Longdo]
组合论[zǔ hé lùn, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] combinatorics [Add to Longdo]
组合音响[zǔ hé yīn xiǎng, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] combined stereo; music center [Add to Longdo]
组块[zǔ kuài, ㄗㄨˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] chunk [Add to Longdo]
组委[zǔ wěi, ㄗㄨˇ ㄨㄟˇ, / ] organizational committee; abbr. for 織委員會|组织委员会 [Add to Longdo]
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] organize; set up; establish [Add to Longdo]
组成[zǔ chéng, ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] component; part; element; constitute; make up [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
A watchman sat with his legs crossed.1人の警備員が脚をんで座っていた。
A pair of gloves.の手袋。
A pair of gloves was left in the taxi.の手袋が、タクシーの中に忘れてあった。
A gang of three robbed the bank in broad daylight.3人みが白昼その銀行を襲った。
The two classes were brought together into a larger class.2つのは合併されて大人数のクラスになった。
Three men menaced him with knives.3人の男が彼をナイフで脅した。
Five pitchers are to take the mound in rotation.5人の選手でローテーションをんだ。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あす雨の場合は別の日程をまなくちゃ。
What's your favourite television program?あなたのお気に入りのテレビ番は何ですか。
What is your favorite TV program?あなたの好きなテレビ番は何ですか。
Who sings the best of all the boys in your class?あなたのでどの子が一番歌がうまいですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want that fake novelist on my show.[JA] 僕の番に あんな小説家もどきを 出すのはなあ... Disbanded (2017)
blood group A, RH+ is looked for urgently.[CN] A.要積極些 The Wall (1983)
On your show,[JA] 森口さんの番 Disbanded (2017)
The exposed wires, a piece of fabric showing, a piece of plaster.[JA] 配線がむき出しで 骨みや幅木が見えてるのよ  ()
Well, the literary critic, Mr. Moriguchi has an online show.[JA] いや 実は 評論家の森口さんが 配信しているネット番から Disbanded (2017)
You'll be transferred to S.C. U[CN] 回來之後再調到重案,明白未? Coolie Killer (1982)
This whole gender oppression thing is lived in different ways by a transgender person, who is questioning precisely these formulas, these cages.[JA] 同じトランスジェンダーでも 性別に対して感じる 抑圧は違うの 形式や枠みに 強くこだわってる人もいるわ  ()
I saw you on that program.[JA] 番 拝見しました Disbanded (2017)
I would like to arrange a secret dinner with the actress Nanaka Hiraki and Mr. Hanaki.[JA] 女優の開(ひらき) 菜々果さんと花木(はなき)さんの 食事会を内密にみたくて Affection (2017)
Some organizations are so susceptible that it would be difficult to believe in their truth.[CN] 288)}有一些織,外表堂皇動人 288)}但是它們究竟是否真的存在 Francisca (1981)
Signing with Al Haymon, ain't nothing better than that.[JA] ヘイモンとめてうれしいね CounterPunch (2017)
Triad Investigation Bureau[CN] 反三合會調查 Xiong xie (1981)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[くみ, kumi] set [Add to Longdo]
み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] built-in command [Add to Longdo]
み込み関数[くみこみかんすう, kumikomikansuu] built-in function [Add to Longdo]
合せ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]
合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit [Add to Longdo]
合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
始端[くみしたん, kumishitan] first character position of line [Add to Longdo]
終端[くみしゅうたん, kumishuutan] last character position of line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くみ, kumi] Gruppe, Mannschaft, Klasse, Bande [Add to Longdo]
み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] zusammensetzen [Add to Longdo]
み合わせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] Zahlenschloss [Add to Longdo]
み立て[くみたて, kumitate] _Bau, Konstruktion, Struktur [Add to Longdo]
[くむ, kumu] zusammensetzen [Add to Longdo]
[そせい, sosei] Zusammensetzung, Komposition [Add to Longdo]
[そしき, soshiki] Organisation, Struktur, System [Add to Longdo]
[そかく, sokaku] Kabinettsbildung, Regierungsbildung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top