Search result for

trahie

(63 entries)
(0.0478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trahie-, *trahie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trahie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trahie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We will seed the clouds with super-cooled carbon dioxide, which our ship will also extract from the atmosphere.Wir werden die Wolken mit Trockeneis anreichern, unser Schiff wird es aus der Atmosphäre extrahieren. Space Croppers (1980)
It was so colorless.Es war farblos, Zahlen addieren und subtrahieren. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
it's probably jody.Nein, nein. "Subtrahieren" heißt, etwas wegzunehmen. For Your Eyes Only (1986)
It's extracting the phosphorus from the dish.Es extrahiert das Phosphorpulver. Countdown (1986)
Well, I can add and subtract.Ich kann addieren und subtrahieren. The Sicilian (1987)
She is possessed of highly abstracted reality. Lovely visions.Ihre Realitätsvorstellung ist stark abstrahiert. Home Soil (1988)
How to extract the brain of a man and apply it to his face?Wie extrahiert man ein Gehirn und hält es im Gesicht der Person fest. Camille Claudel (1988)
Look. A syringe can both extract from and inject into a human body.Mit einer Spritze kann man injizieren und extrahieren. Better Off Dead (1989)
I can't learn subtraction.Subtrahieren ist blöd. Pal Joey (1989)
- That's subtraction.- Das ist Subtrahieren. Pal Joey (1989)
Sorry, chief, but ever since yesterday, all I wanna do is subtract.Tut mir Leid, aber seit gestern will ich bloß noch Subtrahieren. Pal Joey (1989)
Now... we extract the amniotic fluid from the sac.Jetzt... extrahieren wir das Fruchtwasser aus der Blase. Bride of Re-Animator (1989)
I was to extract one decagram of myelin from 4 tons of earthworms.Ich sollte ein Dezigramm Myelin aus vier Tonnen Erdwürmern extrahieren. Awakenings (1990)
That if its cube were added to five times its square and from the result 42 times the number and 40 is subtracted the remainder is nothing.Addiert man ihren Kubus zum Fünffachen ihres Quadrats und subtrahiert man vom Ergebnis das Produkt aus der Zahl und 42 und addiert 40, ist das Ergebnis null. Little Man Tate (1991)
Let's knock off 25 million. Here we go.Subtrahieren wir 25 Mio. So. Other People's Money (1991)
He can extract digital computer data, encode it in amino-acid sequences and transfer them into a fluid in the syringe.J'Dan kann Informationen extrahieren, sie in Form von Aminosäuresequenzen enkodieren und in eine Spritze transferieren. The Drumhead (1991)
So two-sevenths from seven-sevenths is how many?Also: 2 Siebtel subtrahiert von 7 Siebteln ergibt wie viel? Fuller House (1991)
I'm afraid you have a case... of acute radiation poisoning, Mr. Scioscia.Sie haben eine akute StrahIenvergiftung. Homer at the Bat (1992)
Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito, and bingo: dino DNA!Mit modernsten Techniken extrahierten sie das konservierte Blut aus dem Moskito, und Bingo: Dino-DNS! Jurassic Park (1993)
Let's see here.Wenn ich den Kosinus von der ganzen Zahl subtrahiere, dann kann ich das Ergebnis hier einsetzen. Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993)
Add, subtract, square roots...Addieren, Subtrahieren, Wurzel ziehen... Mauvais garçon (1993)
Gut him.Seine Eingeweide extrahieren. Cape Feare (1993)
Sir, we'll need a new dangerous emissions supervisor.Wir brauchen einen neuen Leiter für die StrahIenkontroIIe. The Last Temptation of Homer (1993)
They extract our cellular peptides.Offenbar extrahieren sie Zellpeptide. Phantasms (1993)
Cellular peptides. That's what the creatures are extracting.Zellpeptide, genau das extrahieren diese Kreaturen. Phantasms (1993)
It is the hour of the poet, who distilled the life in his heart. to extract the secret essence, embalmed, poisonous."Die Stunde des Dichters, der in seinem Herzen das Leben destillierte, um die geheimen Essenzen zu extrahieren. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Nuke them till they glow, then shoot them in the dark.BestrahIen bis sie leuchten, dann im dunkeln erschießen. A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
Radiation poisoning.StrahIenvergiftung. All Alone in the Night (1995)
Take your entire budget, subtract your house payment, if there is one, utilities, phone, add up that total, and forget about it and buy whatever you want, huh?Gehen Sie vom Gesamtbudget aus, subtrahieren die Mietkosten, falls vorhanden, Strom, Telefon... Addieren Sie diesen Betrag und vergessen das Ganze und kaufen, was Sie wollen, ok? Doctor in the House (1995)
To extract our neural energy?Um unsere neurale Energie zu extrahieren? Cathexis (1995)
While you were unconscious, I took the liberty of extracting a sample of your DNA.Während du bewusstlos warst, habe ich eine Probe aus deiner DNA extrahiert. Maneuvers (1995)
I suppose it would be like trying to extract the flour, eggs and water after you'd baked the cake.Als versuchte man, aus einem Kuchen Mehl, Eier und Wasser zu extrahieren. Tuvix (1996)
And I take away reason and accountability.Und dann subtrahiere ich Verstand und Zurechnungsfähigkeit. As Good as It Gets (1997)
To find the original coordinates, the numbers are added together. To find the permutations, they're subtracted from one another.Addieren für die Original-Koordinaten, subtrahieren für die Permutationen... Cube (1997)
And try not to fire any PPGs.Benutzen Sie nicht Ihre StrahIenpistoIen. Between the Darkness and the Light (1997)
Your PPG is military issue, chief.Ihre StrahIenpistoIe gehört zum Inventar. Conflicts of Interest (1997)
Particle beams coming online for the nearest platform.Die StrahIengeschütze des satelliten vor uns werden aktiviert. Endgame (1997)
A radial geodesic in a 39 Cochrane warp field contracts space at a rate of...Eine radiale Geodäsie in einem 39-Cochrane-Warpfeld kontrahiert im Raum bei einem Tempo von... A Time to Stand (1997)
You will extract 70 micrograms of nanoprobes from my bloodstream.Extrahieren Sie 70 Mikrogramm Nanosonden von mir. Mortal Coil (1997)
When they first brought us here, they extracted what was in us.Als sie uns am Anfang hierher gebracht haben, extrahierten sie alles, was in uns war. Dark City (1998)
Right, I do have such an image.- Stimmt, solch ein Image strahIe ich aus. - Hör auf auch damit zu spielen. Everything's Gonna Be Great (1998)
Er, it, er, extracts vital organs to replenish its own mutating cells.Äh... es extrahiert Organe, um seine mutierenden Zellen zu füttern. Killed by Death (1998)
- Someone's extracted all the latinum!- Jemand extrahierte das Latinum! Who Mourns for Morn? (1998)
It's a simple matter of extracting the iconometric elements and triaxilating a recursion matrix.Wir müssen die ikonometrischen Elemente extrahieren - und eine Rekursionsmatrix triaxilieren. Hope and Fear (1998)
That is not possible.- Das ist nicht möglich. Extrahieren Sie sie aus Ihrem Blut. In the Flesh (1998)
Maybe there's a better way to retrieve information from a hologram.Vielleicht gibt es einen besseren Weg, Daten eines Hologramms zu extrahieren. Message in a Bottle (1998)
I'm going to extract her cortical array.- Ich extrahiere ihre Kortikalphalanx. Equinox: Part II (1999)
I juxtapose figures I hear during the day. I add or subtract them.Ich addiere und subtrahiere sie. Sade (2000)
-I need a minute to extract it.Ich brauche eine Minute zum Extrahieren. Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
I tried to retreat from the front. It won't work without you.Ick wollt' mich subtrahieren aus der Gefahrenzone, und det klappt aber nicht, und ohne dir klappt det schon jar nicht. What to Do in Case of Fire (2001)

German-Thai: Longdo Dictionary
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Subtrahierwerk {n}subtracter [Add to Longdo]
abstrahieren; absondernto abstract [Add to Longdo]
abstrahierendabstracting [Add to Longdo]
abstrahiertabstracts [Add to Longdo]
abstrahierungsfähigabstractive [Add to Longdo]
abziehen; schmälern; subtrahieren | abziehend; schmälernd; subtrahierend | abgezogen; geschmälert; subtrahiert | zieht ab; schmälert; subtrahiert | zog ab; schmälerte; subtrahierteto subtract | subtracting | subtracted | subtracts | subtracted [Add to Longdo]
extrahiertextracted [Add to Longdo]
extrahiertextracts [Add to Longdo]
kontrahieren; zusammenziehen (zu) | kontrahierend; zusammenziehend | kontrahiert; zusammengezogento contract (into) | contracting | contracted [Add to Longdo]
kontrahierend [math.]contractive [Add to Longdo]
subtrahierento subtract [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top