Search result for

radeln

(41 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radeln-, *radeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา radeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *radeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Saw you peddling in from work.Ich habe dich von der Arbeit zurückradeln sehen. Born to Walk (1987)
Wendy and I are going bike riding.Wendy und ich wollen radelnThe Devil Made Me Do It (1992)
They can't imagine a gunman in a pinstriped suit on a bicycle.Die können sich keinen radelnden Schützen im Nadelstreifenanzug vorstellen. Michael Collins (1996)
All-day games out on the vineyard,___ _.ride your bikes to the beach, eat bologna sandwiches...Den ganzen Tag draußen spielen,... ..zum Strand radeln und Sandwiches essen... Home (1996)
I told you not to bike on ice, but you didn't listen.Ich hab Dir ja gesagt, Du sollst nicht auf Eis radelnCosy Dens (1999)
- It's like biking down a hill.- Das ist wie bergab radelnCosy Dens (1999)
- I get to ride to school, right?- Ich darf aber zur Schule radeln, oder? Saturn Dreaming of Mercury (1999)
- When can I ride my bike to school again?- Wann darf ich wieder zur Schule radelnSaturn Dreaming of Mercury (1999)
Guys, he plays a game for a living.Er verdient seine Brötchen mit RadelnSpin (2005)
He's trying to win himself some little yellow jerseys.Er will sich gelbe Trikots erradelnSpin (2005)
First the bike and then three sets on every station.Erst radeln und dann noch von jeder Funktion drei Sets! Gym Neighbors (2005)
You can cycle all the way home to Ystad.Sie können den ganzen Weg zurück nach Ystad radeln. Okay. Es ist wie im Leben. Blodsband (2006)
Yes, no, there really is no need to bike to school with him tomorrow morning.Ja, nein, du musst wirklich nicht morgen früh mit ihm zur Schule radelnEpisode #1.6 (2007)
Although, I got to say, I'm enjoying the whole biking thing.Auch wenn ich sagen muss, dass mir das Radeln gefällt. It's Just Like Riding a Bike (2007)
- What biking thing?- Das RadelnIt's Just Like Riding a Bike (2007)
- We were just talking about old times. They want us to hang out with them later if you want to.Klar, und wir mieten 'nen Wagen, damit wir den Rest nicht radeln müssen, was? Lifecycle (2008)
If you see my father in Vasendorf, say hello to him from me.Wenn Sie durch Vasendorf radeln und meinen Vater sehen, grüßen Sie ihn von hier. The White Ribbon (2009)
I planned to use it to visit her on Sunday.Damit wollte ich am folgenden Wochenende zu ihr in die Stadt radelnThe White Ribbon (2009)
My friend and I rented bikes to ride from Vancouver to San Francisco.Ich schreibe dir aus Cottage Grove, Oregon. Meine Freundin und ich radeln von Vancouver nach San Francisco. I Killed My Mother (2009)
Dude, I told him not to ride on my street.Durch meine Straße darf man nicht radelnNew Kids Turbo (2010)
With a bike it'll save us the tram fare-Er könnte zur Schule radeln, dann kostet es... Simon & the Oaks (2011)
I can cycle! Oi!Ich kann aber radelnArthur Christmas (2011)
Mom, Rosie promised to bring us biking at the docks.Mom, Rosie hat uns versprochen, mit uns an die Docks zu radelnPilot (2011)
I ended up biking through Connor Pass on my way to Kerry.Ich endete damit, durch Connor Pass zu radeln, auf dem Weg nach Kerry. Surface Tension (2011)
I was about to go biking but got a flat tire- Ich wollte radeln, habe aber einen Platten. Eat Sleep Die (2012)
I don't want to take the bike home alone. Who is this?- Ich will nicht allein nach Hause radelnSjukdomen (2012)
Mommy said if I get all my math questions right, I get to ride my bike to school with Becky Feder.Mami sagt, wenn ich alle Mathesachen richtig löse, darf ich mit Becky Feder zur Schule radelnGrown Ups 2 (2013)
My God, riding their bikes to school.Mein Gott, radeln zur Schule. Grown Ups 2 (2013)
I had no idea spinning was so intense.Ich hatte keine Ahnung das Radeln so intensiv ist. Chock Full O' Nuts (2013)
With drug therapy, you should be back to spinning before you know it.Mit medikamentöser Therapie, solltest du zurück beim Radeln sein ehe du es merkst. Chock Full O' Nuts (2013)
You can't go off on your own like that.Du kannst nicht einfach allein losradelnMore in Heaven and Earth (2014)
- He shouldn't have played with that yoyo!- Er hat beim Radeln Jo-Jo gespielt. Mom and Other Loonies in the Family (2015)
You can't ride in the front row with me.Sie können nicht vorne neben mir radelnKimmy Rides a Bike! (2015)
He won't cycle to Mauritius.Nach Mauritius wird er nicht radelnThe Student and Mister Henri (2015)
You're already known locally as the wanker on the bike who smells of fish.Aber jeder kennt Sie als den radelnden Wichser, der nach Fisch stinkt. Seahorse (2016)
You're making your rounds at a good clip.Sie sind im Dienst und radelnJour de Fête (1949)
Too much bicycling, kid.Sie radeln zuviel. Mr. Peek-a-Boo (1951)
I'll whistle as I ride my bike through the Ginza delivering telegrams.Ich werde, ein Lied pfeifend, durch die Ginza radeln und Buchungsbelege austragen. The Burmese Harp (1956)
- You going home on that?Radeln Sie heim? - Ich habe den Bus verpasst. My Night at Maud's (1969)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
radeln [ugs.] | radelnd | geradeltto cycle | cycling | cycled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top