Search result for

keyhole

(31 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keyhole-, *keyhole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keyhole[N] รูกุญแจ
keyhole surgery[N] การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
keyhole(n) รูกุญแจ,รูสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
keyhole pupilรูม่านตารูปรูกุญแจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since they're after me for just peeking through the keyhole they must be after you in, like, a major way.และตั้งแต่วันที่ซาบาตินค้นพบความลับ ซึ่งตามหลักแล้ว พวกมันก็ต้องติดตามเขา Ninja Assassin (2009)
Sir, feed from the keyhole can barely penetrate the cloud cover.หัวหน้า สัญญาณจากดาวเทียม เจาะผ่านกลุ่มเมฆแทบไม่ได้ Thor (2011)
The remains were uncovered through keyhole excavation and then through step-trenching.ซากศพถูกขุดเปิดออกมาอยู่แล้ว และผ่านขั้นตอนการขุด The Future in the Past (2012)
You won't find a keyhole.ไม่มีช่องไขกุญแจครับ John Carter (2012)
"Stand by the gray stone when the thrush knocks and the setting sun with the last light of Durin's Day will shine upon the keyhole."และดวงอาทิตย์แรก ของฤดูหนาวอยู่คู่กันบนฟ้า งั้นท่าจะไม่ดี ฤดูร้อนใกล้ผ่านพ้น วันดูรินกำลังจะมาถึง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
More like looking through a keyhole.เหมือนมองลอดรูกุญแจมากกว่า The Wolverine (2013)
It was like putting a hot dog in a keyhole. (laughs) ow! It hurt so bad.มันเหมือนเอาฮ็อทด็อกใส่เข้าไปในรูกุญแจ ความเจ็บปวดมันเลวร้ายที่สุด Pilot (2013)
Maybe he'll hot dog your keyhole.เขาอาจจะเป็นฮอทด็อกของแม่รูกุญแจอย่างเธอ Pilot (2013)
Via Keyhole Hexagon satellite.ผ่านดาวเทียมหกเหลี่ยม The Magician (2014)
Now dive through the keyhole, Scott.ลอดผ่านรูกุญแจ สก็อตต์ Ant-Man (2015)
Its placement calls to mind a keyhole.ลักษณะแบบนี้คิดถึงรูกุญแจ Dead Men Tell No Tales (2015)
You're a man looking at the world through a keyhole.คุณมองโลกผ่านรูกุญแจ Doctor Strange (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูกุญแจ [n.] (rū kunjaē) EN: keyhole   FR: trou de serrure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KEYHOLE    K IY1 HH OW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keyhole    (n) (k ii1 h ou l)
keyholes    (n) (k ii1 h ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlüsselloch {n} | Schlüssellöcher {pl}keyhole | keyholes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーホール[, ki-ho-ru] (n) keyhole [Add to Longdo]
キーホールジャーナリズム[, ki-ho-ruja-narizumu] (n) keyhole journalism [Add to Longdo]
鍵穴[かぎあな, kagiana] (n) keyhole [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] (n) keyhole-shaped tumulus (form of ancient Imperial grave) [Add to Longdo]
内視鏡手術[ないしきょうしゅじゅつ, naishikyoushujutsu] (n) endoscopic surgery; keyhole surgery [Add to Longdo]
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锁孔[suǒ kǒng, ㄙㄨㄛˇ ㄎㄨㄥˇ, / ] keyhole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keyhole \Key"hole`\, n.
   1. A hole or apertupe in a door or lock, for receiving a key.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) (Carp.) A hole or excavation in beams intended to be
      joined together, to receive the key which fastens
      them.
    (b) (Mach.) a mortise for a key or cotter.
      [1913 Webster]
 
   {Keyhole limpet} (Zool.), a marine gastropod of the genus
    Fissurella and allied genera. See {Fissurella}.
 
   {Keyhole saw}, a narrow, slender saw, used in cutting
    keyholes, etc., as in doors; a kind of compass saw or fret
    saw.
 
   {Keyhole urchin} (Zool.), any one of numerous clypeastroid
    sea urchins, of the genera {Melitta}, {Rotula}, and
    {Encope}; -- so called because they have one or more
    perforations resembling keyholes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keyhole
   n 1: the hole where a key is inserted

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top