Search result for

grinder

(37 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grinder-, *grinder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grinder[N] เครื่องบด, See also: เครื่องปั่น, เครื่องโม่, คนฝน, คนบด, Syn. blender, mill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grinder(ไกร'เดอะ) n. คนบด,คนฝน,เครื่องบด,เครื่องฝน,ฟันกราม

English-Thai: Nontri Dictionary
grinder(n) เครื่องนวด,เครื่องลับ,โม่,กราม,ผู้กดขี่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a valve grinder.มันเสียงบดวาล์วน่ะ The Echo (2008)
Grinder and come out a clone of his cousin.บดและออกมาเป็นโคลนของลูกพี่ลูกน้องเขา The Grandfather (2009)
Into a meat grinder?เข้าเครื่องบดเนื้อหรอ? The End (2009)
Well, maybe if you didn't chew men up like a meat grinder, they wouldn't be overseas looking for some tenderness.ก็ดี ถ้าเธอไม่เคี้ยวกินผู้ชาย เหมือนกับนางยักษ์นางมาร พวกเขาคงจะไม่หอบสังขารณ์ข้ามน้ำข้ามทะเล มาหาผู้หญิงที่สุภาพนุ่มนวลหรอกนะ Fírinne (2010)
With pocket watches, and coffee grinders,คนที่มีนาฬิกาพกและเครื่องบดกาแฟ Basic Genealogy (2010)
And built-in grinder, honey.ด้วยเครื่องบดสำเร็จรูป Tell It to the Frogs (2010)
It's probably on its way to a meat grinder.หรือบางทีAอาจจะเอาเนื้อไปบดแล้วกินก็ได้ It's Alive (2011)
It's not my butt in the meat grinder.ผมไม่ใช่คนที่จะโดนเล่นงานอยู่แล้ว Taking Account (2011)
They can't pick up advanced choreography when they're weighed down by helmets and metal grinders.พวกเขาไม่สามารถ เต้นท่าเต้นดีๆได้ ตอนที่ต้องแบกน้ำหนักของหมวกกับเครื่องเหล็ก Props (2012)
You know, a coffee grinder would be a lot faster.คุณรู้มั้ยว่า เครื่องบดกาแฟ จะทำให้มันเสร็จเร็วขึ้น Curse (2012)
In a wood grinder.ในเครื่องบดไม้ The Good Shepherd (2012)
Then dumped the accountant's body into a wood grinder to cover his tracks.แล้วก็ทิ้งศพนักบัญชี ลงในเครื่องบดไม้เพื่อปกปิดร่องรอย The Good Shepherd (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โม่[N] millstone, See also: grinder, Syn. เครื่องโม่, เครื่องบด, เครื่องปั่น, Example: พี่ชายเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าของสำคัญในการทำขนมคือโม่หินหายไปจากบ้าน, Thai definition: เครื่องบดชนิดหนึ่งทำด้วยหิน รูปคล้ายสีสีข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders   FR: molaire [f]
โม่[n.] (mō) EN: millstone ; grinder   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRINDER    G R AY1 N D ER0
GRINDERS    G R AY1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grinder    (n) (g r ai1 n d @ r)
grinders    (n) (g r ai1 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schärfkopf {m}grinder chuck [Add to Longdo]
Zähne {pl}grinder [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラインダー[, gurainda-] (n) grinder [Add to Longdo]
コーヒーミル[, ko-hi-miru] (n) coffee mill; coffee grinder [Add to Longdo]
圧砕機[あっさいき, assaiki] (n) grinder; crusher [Add to Longdo]
研削盤[けんさくばん, kensakuban] (n) (See 粉砕機) grinder; grinding machine [Add to Longdo]
研磨機[けんまき, kenmaki] (n) grinder; grinding machine; polisher [Add to Longdo]
粉砕機[ふんさいき, funsaiki] (n) (See 研磨機・けんまき) grinder [Add to Longdo]
珈琲粉砕機;コーヒー粉砕機[こーひーふんさいき(珈琲粉砕機);コーヒーふんさいき(コーヒー粉砕機), ko-hi-funsaiki ( kohi funsai ki ); ko-hi-funsaiki ( ko-hi-funsai ki )] (n) coffee grinder; coffee mill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磨工病[mò gōng bìng, ㄇㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥˋ, ] grinder's disease; silicosis; also written 矽末病 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grinder \Grind"er\, n.
   1. One who, or that which, grinds.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the double teeth, used to grind or masticate the
    food; a molar.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The restless flycatcher ({Seisura inquieta}) of
    Australia; -- called also {restless thrush} and {volatile
    thrush}. It makes a noise like a scissors grinder, to
    which the name alludes.
 
   4. A submarine sandwich. [local, U.S.]
 
   Syn: submarine, hoagie.
     [PJC]
 
   {Grinder's asthma}, {Grinder's phthisis}, or {Grinder's rot}
    (Med.), a lung disease produced by the mechanical
    irritation of the particles of steel and stone given off
    in the operation of grinding.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hoagie \hoagie\, hoagy \hoagy\n.
   a large sandwich on a long crusty roll that is split
   lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and
   onion and lettuce and condiments); different names are used
   in different sections of the U. S., such as {hero},
   {grinder}, and {submarine}.
 
   Syn: bomber, grinder, hero, hero sandwich, hoagie, Cuban
     sandwich, Italian sandwich, poor boy, sub, submarine,
     submarine sandwich, torpedo, wedge, zep.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 submarine sandwich \sub`ma*rine" sand"wich\, n.
   A large sandwich on an elongated roll, usually incompletely
   cut into two halves, filed with various cold cuts, meatballs,
   lettuce, cheese, tomatoes, olives, etc., and spiced
   variously, and often having oil or other dressing applied;
   called also {hoagie}, {hero}, {hero sandwich}, {grinder},
   {sub}, {submarine}, {poor boy}, and {Italian sandwich}. A
   single such sandwich may consitute a substantial meal. Very
   large variants are sometimes prepared for social gatherings
   and cut into pieces for individual consumption.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sub \Sub\, n.
   1. A subordinate; a subaltern. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. a shortened form of {submarine}, the boat.
    [PJC]
 
   3. a shortened form of {submarine sandwich}; also called
    {hero}, {hero sandwich}, and {grinder}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grinder
   n 1: a large sandwich made of a long crusty roll split
      lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and
      onion and lettuce and condiments); different names are used
      in different sections of the United States [syn: {bomber},
      {grinder}, {hero}, {hero sandwich}, {hoagie}, {hoagy},
      {Cuban sandwich}, {Italian sandwich}, {poor boy}, {sub},
      {submarine}, {submarine sandwich}, {torpedo}, {wedge},
      {zep}]
   2: grinding tooth with a broad crown; located behind the
     premolars [syn: {molar}, {grinder}]
   3: machinery that processes materials by grinding or crushing
     [syn: {mill}, {grinder}, {milling machinery}]
   4: a machine tool that polishes metal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top