Search result for

-lime-

(50 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lime, *lime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lime[N] ต้นมะนาวชนิดหนึ่ง
lime[N] ปูนขาว, Syn. calcium
lime[N] มะนาวพันธุ์หนึ่ง
lime[N] สีเหลืองแกมเขียว, Syn. greenish yellow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lime(ไลม์) n. ปูนขาว,แคลเซียมออกไซด์

English-Thai: Nontri Dictionary
lime(n) มะนาว,ปูนขาว,หินปูน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limeปูนขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Limeปูนขาว [TU Subject Heading]
Limeปูนขาว, ปูนดิบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looking for a way back into the sun, into the limelight, back onto the winner's podium.มองย้อนไปยังดวงตะวัน ไปยังลำแสงสาดส่อง บนแท่นยืนปราศรัยของฤดูหนาว Frost/Nixon (2008)
I shall come at you with everything I got, because the limelight can only shine on one of us.ผมจะเอาเรื่องคุณ\ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับ เพราะว่าลำแสง มันสาดส่อง ได้แค่เราคนใดคนหนึ่ง Frost/Nixon (2008)
A sharp stick in that dull limey would help us out?มันจะช่วยให้เราออกไปได้ไหม? Under & Out (2008)
Tonic and lime, please.ขอโทนิคกัยมะนาวคะ Five the Hard Way (2008)
Did you have something to do with this fire, you limey bastard?นายมีส่วนอะไรเกี่ยวกับไฟไหม้ครั้งนี้หรือเปล่า เจ้ากะลาสีเรืออังกฤษบ้า? Dead Like Me: Life After Death (2009)
♪ You put the lime in the coconut...เธอใส่มะนาวลงไปในมะพร้าว Confessions of a Shopaholic (2009)
♪ And she won't be walking Lime Street any more# And she won't be walking Lime Street any more Nowhere Boy (2009)
♪ And she'll never walk down Lime Street any more# And she'll never walk down Lime Street any more Nowhere Boy (2009)
Harry Lime.โดยใช้ชื่อปลอมว่า แฮร์รี่ ไลม์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
You confirm Harry Lime is Ahmad,นายยืนยันว่า แฮร์รี่ ไลม์ คือ อัลมาด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Doctor, I am Harry Lime's private physician,หมอครับ, ผมเป็นแพทย์ส่วนตัว ของแฮร์รี่ ไลม์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Some medical-grade soda limeยาผสมมะนาวโซดา Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limeLemons and limes are acidic fruits.
limeAnd she'll never walk down Lime Street anymore.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูนสุก[N] lime, Syn. ปูนขาว, Example: ปูนสุกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ปูนขาว[N] lime, See also: calcium hydroxide, Syn. ปูน, Example: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ
ปูน[N] lime, See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
ลูกมะนาว[N] lime, See also: lemon, Syn. มะนาว, Example: ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้เขาเอาลูกมะนาวมาประดับตามโต๊ะ แปลกไปอีกแบบ, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร

CMU English Pronouncing Dictionary
LIME    L AY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lime    (v) (l ai1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalkgrube {f}lime pit [Add to Longdo]
Kalknadeln {pl}lime nodules [Add to Longdo]
Kalkwasser {n}lime water [Add to Longdo]
Limerick {m}limerick [Add to Longdo]
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit [Add to Longdo]
Limes {m} [hist.]limes [Add to Longdo]
Limette {f} [bot.] [cook.] | Limetten {pl}sweet lime | sweet limes [Add to Longdo]
Lindenholz {n}lime wood; limewood [Add to Longdo]
kalkartig {adj}lime like [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清柠檬[qīng níng méng, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] lime [Add to Longdo]
石灰[shí huī, ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] lime [Add to Longdo]
青柠[qīng níng, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] lime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\ (l[imac]m), n. [See {Leam} a string.]
   A thong by which a dog is led; a leash. --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, n. [Formerly line, for earlier lind. See {Linden}.]
   (Bot.)
   The linden tree. See {Linden}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, n. [F. lime; of Persian origin. See {Lemon}.]
   1. (Bot.) The fruit of the {Citrus aurantifolia}, allied to
    the lemon, but greener in color; also, the tree which
    bears it.
 
   Note: The term lime was formerly also applied to variants of
      the closely related {citron}, of which there are two
      varieties, {Citrus Medica}, var. acida which is
      intensely sour, and the
 
   {sweet lime} ({Citrus Medica}, var. Limetta) which is only
    slightly sour. See {citron}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The color of the lime[1], a yellowish-green.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, v. t. [imp. & p. p. {Limed} (l[imac]md); p. pr. &
   vb. n. {Liming}.] [Cf. AS. gel[imac]man to glue or join
   together. See {Lime} a viscous substance.]
   1. To smear with a viscous substance, as birdlime.
    [1913 Webster]
 
       These twigs, in time, will come to be limed.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To entangle; to insnare.
    [1913 Webster]
 
       We had limed ourselves
       With open eyes, and we must take the chance.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat with lime, or oxide or hydrate of calcium; to
    manure with lime; as, to lime hides for removing the hair;
    to lime sails in order to whiten them; to lime the lawn to
    decrease acidity of the soil.
    [1913 Webster]
 
       Land may be improved by draining, marling, and
       liming.                --Sir J.
                          Child.
    [1913 Webster]
 
   4. To cement. "Who gave his blood to lime the stones
    together." --Shak.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, n. [AS. l[imac]m; akin to D. lijm, G. leim, OHG.
   l[imac]m, Icel. l[imac]m, Sw. lim, Dan. liim, L. limus mud,
   linere to smear, and E. loam. [root]126. Cf. {Loam},
   {Liniment}.]
   1. Birdlime.
    [1913 Webster]
 
       Like the lime
       That foolish birds are caught with.  --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Oxide of calcium, {CaO}; the white or gray,
    caustic substance, usually called {quicklime}, obtained by
    calcining limestone or shells, the heat driving off carbon
    dioxide and leaving lime. It develops great heat when
    treated with water, forming {slaked lime}, and is an
    essential ingredient of cement, plastering, mortar, etc.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Lime is the principal constituent of limestone, marble,
      chalk, bones, shells, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Caustic lime}, Calcium hydroxide or slaked lime; also, in a
    less technical sense, calcium oxide or quicklime.
 
   {Lime burner}, one who burns limestone, shells, etc., to make
    lime.
 
   {Lime pit}, a limestone quarry.
 
   {Lime rod}, {Lime twig}, a twig smeared with birdlime; hence,
    that which catches; a snare. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lime \lime\ (l[imac]m"), a.
   having a yellowish-green color like that of the lime (the
   fruit).
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citron \Cit"ron\ (s[i^]t"r[u^]n), n. [F. citron, LL. citro, fr.
   L. citrus citron tree (cf. citreum, sc. malum, a citron),
   from Gr. ki`tron citron]
   1. (Bot) A fruit resembling a lemon, but larger, and
    pleasantly aromatic; it is produced by the citron tree
    ({Citrus medica}). The thick rind, when candied, is the
    citron of commerce. The fruit was once called the {lime}.
    [1913 Webster]
 
   2. A citron tree, {Citrus medica}.
    [1913 Webster]
 
   3. A citron melon.
    [1913 Webster]
 
   {Citron melon}.
    (a) A small variety of muskmelon with sugary greenish
      flesh.
    (b) A small variety of watermelon, whose solid white flesh
      is used in making sweetmeats and preserves.
 
   {Citron tree} (Bot.), the tree which bears citrons. It was
    probably a native of northern India, and is now understood
    to be the typical form of {Citrus Medica}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lime
   n 1: a caustic substance produced by heating limestone [syn:
      {calcium hydroxide}, {lime}, {slaked lime}, {hydrated
      lime}, {calcium hydrate}, {caustic lime}, {lime hydrate}]
   2: a white crystalline oxide used in the production of calcium
     hydroxide [syn: {calcium oxide}, {quicklime}, {lime}, {calx},
     {calcined lime}, {fluxing lime}, {unslaked lime}, {burnt
     lime}]
   3: a sticky adhesive that is smeared on small branches to
     capture small birds [syn: {birdlime}, {lime}]
   4: any of various related trees bearing limes [syn: {lime},
     {lime tree}, {Citrus aurantifolia}]
   5: any of various deciduous trees of the genus Tilia with heart-
     shaped leaves and drooping cymose clusters of yellowish often
     fragrant flowers; several yield valuable timber [syn:
     {linden}, {linden tree}, {basswood}, {lime}, {lime tree}]
   6: the green acidic fruit of any of various lime trees
   v 1: spread birdlime on branches to catch birds [syn:
      {birdlime}, {lime}]
   2: cover with lime so as to induce growth; "lime the lawn"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lime [lim]
   file
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top