Search result for

โมฆะ

(38 entries)
(0.2043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โมฆะ-, *โมฆะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆะ[ADJ] invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
โมฆะกรรม[N] voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voidโมฆะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voidโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Nullify this marriage!-การแต่งงานครั้งนี้เป็นโมฆะ Crazy First Love (2003)
- Nullify! Nullify!-เป็นโมฆะ เป็นโมฆะ Crazy First Love (2003)
This marriage is... nullified!การแต่งงานครั้งนี้... ถือเป็นโมฆะ Crazy First Love (2003)
And the part about voiding the contract should a thid party know about our marriageแล้วส่วนนึงที่ทำให้สัญญาคราวก่อนเป็นโมฆะก็คือ บุคคลที่สามมาล่วงรู้เรื่องการแต่งงานของเรา Full House (2004)
We just nailed a trigger-happy coin collector, so the deal is void, captain.เราเเค่เล่นงานมือปืนคลั่งกระหายเหรียญได้แค่นั้น งั้นข้อตกลงเป็นอันโมฆะ ผู้กอง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- The deal's void, captain.- ข้อตกลงเป็นอันโมฆะ ผู้กอง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- Flag on the play.- ผิดกติกา การทัชดาวน์เป็นโมฆะ Gridiron Gang (2006)
If you try and weasel your way out,then the deal is off.ถ้านายพยายามหาทางหลบเลี่ยงสัญญาล่ะก็ ข้อตกลงทั้งหมดเป็นโมฆะ The Magnificent Seven (2007)
If he cheated on the exam, copied all the answers.... then it would invalidate the results, wouldn't it?ถ้าเขาโกงข้อสอบ แอบลอกคำตอบมาล่ะ คะแนนจะเป็นโมฆะใช่มั้ย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Overruled.โมฆะ The Ten (2007)
I really do not know why we waste our time talking of convents when you could simply annul the marriage.หม่อมฉันไม่รู้จริงๆว่า ...ทำไมเราเสียเวลาพูดเกี่ยวกับสำนักนางชี... ...เมื่อฝ่าบาทแค่ทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ The Other Boleyn Girl (2008)
He should simply take matters into his own hands and annul the marriage.พระองค์ควรจะมีอำนาจจัดการได้เอง และทำให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะซะ The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective   FR: caduc ; nul et non avenu
โมฆะกรรม = โมฆกรรม[n.] (mōkhakam) EN: voidance ; void legal act   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
null and void[IDM] โมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับ
voided[ADJ] โมฆะ, See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
diriment(เดอ'ระมันท) adj. ว่างเปล่า,ไร้ประโยชน์,โมฆะ
indefensible(อินดีฟี' ซิเบิล) adj. ยกเลิกไม่ได้ ไม่เป็นโมฆะ., See also: indefeasibility, indefeasibleness n. indefeasibly adv., Syn. inexcusable
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
indefeasible(adj) ไม่เป็นโมฆะ,ยกเลิกไม่ได้
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล
nullity(n) สิ่งไร้ค่า,สิ่งที่เป็นโมฆะ,ความไม่ได้ผล
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top