Search result for

อายัด

(36 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อายัด-, *อายัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อายัด[V] seize, See also: attach, freeze, detain, Syn. กัก, Example: ครอบครัวมาร์คอสสิ้นอำนาจหลังปกครองมานานถึง 20 ปี และถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้อง
อายัดทรัพย์[V] seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อายัดก. ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In addition, your father's bank accounts have been frozen, pending further investigation.ตอนนี้... บัญชีธนาคารของพ่อเธอ Nก็เลยถูกอายัดไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนภายภาคหน้า Gamer (2009)
I told you. The government's exposing my assets.ฉันบอกแกแล้ว รัฐบาลอายัดทรัพย์สินไปแล้ว Prison Break: The Final Break (2009)
Both of you pull it out of your butts right now or I grab a flashlight and some pliers and go exploring.มึง 2 คนดึงยาที่มันเอายัดไว้ในรูตูดมึง ออกมาสิ เดี๋ยวนี้ หรือจะให้กูเอาไฟฉายมาส่อง แล้วเอาคีมหนีบยาออกมา Peekaboo (2009)
On the other, I reported Karl's credit cards stolen, and I cut the pockets out of all of his pants.อีกด้านนึง ฉันโทรแกล้งอายัดบัตรเครดิตของคาร์ล แล้วฉันก็ตัดกระเป๋าในกางเกงทุกตัวของเขาหมด The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
The SEC and FBI have frozen Howard Burgess' assetsSEC และ FBI ได้อายัด ทรัพย์สินของโฮวาร์ด เบอร์เกส In Plane Sight (2009)
That they say he had locked away?ที่พวกเขาบอกว่า เขาอายัดไว้? In Plane Sight (2009)
I'd like to freeze this bank account and cancel all existing checks and lines of credit.ผมอยากจะอายัดบัญชี แล้วก็ยกเลิกเช็คกับ เครดิตทั้งหมดครับ The Social Network (2010)
- You froze our account?-นายอายัดบัญชีเรางั้นเหรอ The Social Network (2010)
- You froze the account.-นายอายัดบัญชี The Social Network (2010)
This because I froze the account?นี่เพราะฉันอายัดบัญชีงั้นเหรอ The Social Network (2010)
I drew it on the account you froze.ฉันลงชื่อบัญชีที่นายอายัดไว้ The Social Network (2010)
Foreclosure.อายัดยึดทรัพย์สินเอาไว้ Bainne (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
อายัดทรัพย์สิน[n. exp.] (āyat sapsin) EN: seize property   FR: saisir les avoirs
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices   FR: geler les prix
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levy[VI] ยึดทรัพย์สิน, See also: อายัดทรัพย์สิน, Syn. seize property

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
distrain(ดิสเทรน') vt. ยึดทรัพย์เพื่อหักกลบลบหนี้หรือบีบบังคับ. vi. อายัดทรัพย์,ยึดทรัพย์., See also: distrainable adj. ดูdistrain distraiment n. ดูdistrain distrainor n. ดูdistrain distrainer n. ดูdistrain
distrainee(ดิสเทรน'นี) n. ผู้ถูกอายัดทรัพย์
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate
unfreeze(อัน'ฟรีซ) vt. เพิกถอนการอายัด,ยกเลิกการควบคุม, Syn. melt

English-Thai: Nontri Dictionary
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garnishmentอายัดเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top