Search result for

มีค่า

(56 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีค่า-, *มีค่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีค่า[V] be worthy of, Example: ความห่วงใยของเธอมีค่าต่อฉันมากทีเดียว, Thai definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้
มีค่า[ADJ] valuable, See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced, Syn. มีราคา, Example: ครูห้ามนักเรียนใส่ของมีค่าไปเข้าค่ายด้วย, Thai definition: ที่มีคุณประโยชน์ซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
มีค่า[V] be valuable, See also: be precious, Syn. มีราคา, Example: หินโบราณก้อนนี้มีค่ามากกว่าทองคำหนัก 1 บาทเสียอีก, Thai definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valuableมีค่า, มีราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're clearly valued here.เห็นได้ชัดว่าลูกมีค่าต่อที่นี่มาก New Haven Can Wait (2008)
It's priceless. I hope he freezes his ass off.มันไม่มีค่า่ ฉันหวังว่าก้นมันจะเย็น New Haven Can Wait (2008)
Chuck bass stands behind it. What's that worth?ชัค บาส อยู่เบื้องหลัง มันจะมีค่าอะไร? Chuck in Real Life (2008)
You were right. Vanessa's not worth playing with.นายถูก ที่ว่า เวเนซซ่า ไม่มีค่าพอที่จะเล่นกันหรอก Chuck in Real Life (2008)
Never to leave anything that valuable unattended?ไม่ควรปล่อยให้ของมีค่าหายไป Chuck in Real Life (2008)
And costs more.- และมีค่ามากกว่าด้วย Not Cancer (2008)
No. But her life is still worth-ไม่มี แต่ชีวิตของเธอก็มีค่า... Not Cancer (2008)
Gonna give you anything worthwhile?มันทำให้บางสิ่งของคุณมีค่า Adverse Events (2008)
- This is about you needing to be prepared for the worst.สิ่งที่คุณเตรียมการมันมีค่า Birthmarks (2008)
No surprises there. Worst happens all the time.ไม่มีความแปลกใจที่นั่นความมีค่าปรากฎตลอดเวลา Birthmarks (2008)
Is it really worth it?มันมีค่าจริงๆ Joy (2008)
If you don't think your life is worth more than someone else's,ถ้าคุณไม่คิดว่าชีวิตคุณมีค่ากว่าชีวิตคนอื่น Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีค่า[v. exp.] (mī khā) EN: be worthy of   FR: avoir de la valeur
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced   FR: précieux ; de valeur ; onéreux

English-Thai: Longdo Dictionary
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in the running for[IDM] มีค่าคู่ควรกับ, See also: สมควรกับ, Syn. be out of
count for[PHRV] มีค่า (มาก, น้อย, ไม่มีเลย), See also: มีประโยชน์, มีความสำคัญ, Syn. go for
count with[PHRV] มีคุณค่ากับ, See also: มีค่ากับ
dear[ADJ] มีค่า, See also: มีเกียรติอย่างยิ่ง, Syn. precious
go down[PHRV] มีค่าน้อยลง, See also: ตกต่ำลง (คุณค่า)
go down[PHRV] มีค่าน้อยลง, Syn. come down, come up
go up[PHRV] มีค่ามากขึ้น, Syn. come up, Ant. come down
have a price on one's head[IDM] มีค่าหัวหรือรางวัลนำจับ
in the money[IDM] มีค่า
worth its weight in gold[IDM] มีค่ามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
abfarad(แอบแฟ' แรด) n. หน่วยความจุไฟฟ้าซึ่งเป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาทีและมีค่าเท่ากับ 109 farads
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
abmho(แอบ' โบ) n., (pl. -mhos) หน่วยการนำไฟฟ้า (เซนติเมตร/กรัม/วินาที) ซึ่งมีค่าเท่า 109 mhos (เซนติเมตร/กรัม/วินาที)
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-hour(แอม' แพรเอา' เออะ) n. หน่วยปริมาณไฟฟ้าที่เป็นแอมแปร์ต่อชัวโมง มีค่าเท่ากับ 3,600 คูลอมบ์ AH. amp-hr.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน,บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า,ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage ,treasure)

English-Thai: Nontri Dictionary
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว
costly(adj) แพง,มีค่ามาก
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
gem(n) อัญมนี,ของมีค่า,หัวแหวน,รัตนชาติ,เพชรนิลจินดา
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า
golden(adj) เหมือนทอง,ทำด้วยทอง,ดีมาก,มีค่า,งดงาม,ประเสริฐ
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
prized (adj ) มีค่าอย่างมากสำหรับผู้นั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
kostbar(adj) มีค่า เช่น Bitte halten ihre kostbaren Sachen bei sich., See also: die Kostbarkeit
Kostbarkeit(n) |die, pl. Kostbarkeiten| ความล้ำค่า, ความมีค่า, คุณค่า
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top