Search result for

surly

(23 entries)
(0.7792 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surly-, *surly*, sur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surly[ADJ] บูดบึ้ง, See also: หยาบคาย, โกรธเกรี้ยว, มีอารมณ์ร้าย, Syn. bad-tempered, churlish, rude, sullen, irascible, grumpy
surly[ADJ] มืดมัว, See also: อึมครึม, Syn. dark, dismal, gloomy
surly[ADJ] หยิ่ง, See also: จองหอง, โอหัง, Syn. arrogant, lordly, haughty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surly(เซอ'รี) adj. บูดบึ้ง,บึ้งตึง,หยาบคาย,ไร้มารยาท,ไม่เป็นมิตร,มืดมน,มืดมัว., See also: surlily adv. surliness n., Syn. insolent,rude

English-Thai: Nontri Dictionary
surly(adj) โกรธ,เหี้ยมโหด,บูดบึ้ง,ตาเขียว,ไร้มารยาท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't be upset if she seems a little stern or surly. It's only her manner. She's even that way with me.อย่าไปเสียอารมณ์เลย ถ้าหล่อนค่อนข้างจู้จี้ มันเป็นนิสัยของหล่อน ฉันยังเจอเองเลย Suspiria (1977)
But there's no way that anyone would ever accept anyone as surly as we were.เราได้รวบรวมขนมจากทางตะวันออก และตะวันตกมาจากทั่วโลกครับ เราทำเช่นนี้เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับรสชาติของขนมครับ Ouran High School Host Club (2006)
The decor is in tatters and the staff surly.เครื่องเรือนตอนนี้โดนเผาไม่เหลือชิ้นดีแล้ว และพวกพนักงานโรงแรมก็คงกำลังกราดเกรี้ยว 1408 (2007)
Complete with surly attitude.ผู้เปี่ยมไปด้วยความห้าวหาญของเรา Lucifer Rising (2009)
What? It pains me to admit it, but I do enjoy your surly retorts.แม้ว่าข้าเจ็บปวดที่จะยอมรับ แต่ข้าก็สนุกกับการโกรธเคืองอย่างชัดเจนของเจ้า The Last Dragonlord (2009)
But I'm surly, and I got a beard!แต่ ฉันแน่ใจ, และฉันมีเครานะ! Weekend at Bobby's (2010)
Now, if customers don't have hazardous spills, mislabeled product, surly employees to distract them, well, they may start to enjoy their time here.ตอนนี้ ถ้าลูกค้าไม่มีรอยน้ำหกบนพื้น หรือสินค้าที่ติดป้ายผิด แน่นอนพวกพนักงานก็จะมากวนเขาพวกเขา พวกเขาอาจเริ่มสนุกกับที่นี่ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Son, your crowd is surly.ลูกชาย ผู้ชมของนายดูมืดมนนะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Yeah, I-I-I had to meet with one surly client after another.วันนี้ผมต้องรับมือกับพวกลูกค้าขี้โมโห Assassins (2011)
I mean, once I choose, one of you is just gonna be skulking around like a surly teenager.ถ้าฉันเลือกปุ๊บ อีกคนก็จะ หลบไปทำตัวเหมือนวัยรุ่นเจ้าอารมณ์ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
with these steps, i break the surly bonds... chicken in a basket!กับก้าวเหล่านี้ ผมจะได้ไปหยุดบนธนบัตร ไก่ในตระกร้า Phil on Wire (2011)
Numero dos, he said you'd be all, uh, surly and premenstrual working with me.อย่างกับในหนัง เขาบอกว่านายเป็นคนหยาบคาย เหมือนกับจะมีประจำเดือน เวลาทำงานกับฉัน Season Seven, Time for a Wedding! (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SURLY    S ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surly    (j) (s @@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdrießlich; mürrisch; missmutig; unwirsch {adj} | verdrießlicher | am verdrießlichstensurly | surlier | surliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷ややか(P);冷やか[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surly \Sur"ly\ (s[^u]r"l[y^]), a. [Compar. {Surlier}
   (s[^u]r"l[i^]*[~e]r); superl. {Surliest}.] [Probably from
   sir, and originally meaning, sirlike, i.e., proud. See {Sir},
   and {Like}, a.]
   1. Arrogant; haughty. [Obs.] --Cotgrave.
    [1913 Webster]
 
   2. Gloomily morose; ill-natured, abrupt, and rude; severe;
    sour; crabbed; rough; sullen; gloomy; as, a surly groom; a
    surly dog; surly language; a surly look. "That surly
    spirit, melancholy." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Rough; dark; tempestuous.
    [1913 Webster]
 
       Now softened into joy the surly storm. --Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surly
   adj 1: inclined to anger or bad feelings with overtones of
       menace; "a surly waiter"; "an ugly frame of mind" [syn:
       {surly}, {ugly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top