Search result for

obsessed

(27 entries)
(1.2256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsessed-, *obsessed*, obsess, obsesse
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hitler's a nut on the subject, crazy. He's obsessed with the occult.ฮิตเลอร์กำลังคลั่งเรื่องนี้อยู่ เขาเป็นบ้า เขาถูกเวทมนตร์ครอบงำ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The analyst in my book is obsessed with that sort of thing.บทวิเคราะห์ในหนังสือของฉัน ถูกครอบงำโดยเรื่องพวกนั้น Basic Instinct (1992)
He's obsessed with her.เขาถูกราเชลสิง The Bodyguard (1992)
You're too obsessed with your work to even notice.คุณน่ะ หมกหมุ่นกับงานมากเกินไป The Lawnmower Man (1992)
That you are brilliant driven a major pain in the ass and obsessed with a field of study he considers tantamount to professional suicide.ว่าคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยม ขับเคลื่อน ความเจ็บปวดที่สำคัญในตูด Contact (1997)
When your mind becomes obsessed you filter everything else out and find that thing everywhere.เมื่อใจเธอหมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่าง เธอจะกรองเอาสิ่งอื่น ๆ ออกไป และจะเจอแต่สิ่งนั้นในทุกหนแห่ง Pi (1998)
Coach obsessed with winning his 200th game helps bonehead players pass test to secure his position in the pantheon of high-school sports.โค้ชเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลชนะเลิศครั้งที่ 200 เชียวนะ เขาจะยอมลดตัวลงมาช่วยพวกนั้นเชียวหรือ คงได้กลายเป็นการขุดหลุมฝังตัวเอง ให้กับวงการกีฬาซะมากกว่า Hothead (2001)
My father's obsessed with the Daily Planet.พ่อฉันควบคุมเดลี่แพลเน็ตอยู่ตอนนี้ X-Ray (2001)
You said Tina was obsessed with her.นายเคยบอกว่าทีน่าชอบที่จะเป็นลาน่าไม่ใช่หรือ X-Ray (2001)
Uh, last year, they studied the '70s at school and... he's become obsessed with the politics, the music...เขาก็เลยคลั้งไคล้การเมือง ดนตรี Maid in Manhattan (2002)
People get obsessed.มันทำให้หมกมุ่น Signs (2002)
I felt like they were getting obsessed, like you said.ฉันรู้สึกว่าพวกเขาหมกมุ่น เหมือนที่นายบอก Signs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obsessedAfter seeing her desirable body, he became obsessed with her.
obsessedCarl, you're obsessed with money.
obsessedThe man was obsessed with fear that the secret might be disclosed.

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSESSED    AH0 B S EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obsessed    (v) (@1 b s e1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
besessen {adj} | besessen sein (von; mit)obsessed | to be obsessed (by; with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei [Add to Longdo]
雲煙過眼[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
教育ママ[きょういくママ, kyouiku mama] (n) woman who is obsessed with the education of her children [Add to Longdo]
取り付かれる;取りつかれる;取り憑かれる;取付かれる[とりつかれる, toritsukareru] (v1) to become obsessed with; to be possessed (by spirits, etc.); to be obsessive compulsive (OCD) [Add to Longdo]
政権亡者[せいけんもうじゃ, seikenmouja] (n) one who is obsessed with (getting into, holding on to) political power; one who is obsessed with the idea of taking over government [Add to Longdo]
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, / ] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 obsessed \obsessed\ adj.
   1. having or showing excessive or compulsive concern; -- used
    with with.
 
   Syn: haunted, preoccupied, taken up(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   2. influenced or controlled by a powerful force such as a
    strong emotion.
 
   Syn: possessed(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obsessed
   adj 1: having or showing excessive or compulsive concern with
       something; "became more and more haunted by the stupid
       riddle"; "was absolutely obsessed with the girl"; "got no
       help from his wife who was preoccupied with the
       children"; "he was taken up in worry for the old woman"
       [syn: {haunted}, {obsessed}, {preoccupied}, {taken
       up(p)}]
   2: influenced or controlled by a powerful force such as a strong
     emotion; "by love possessed" [syn: {obsessed},
     {possessed(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top