Search result for

herben

(57 entries)
(1.6423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herben-, *herben*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา herben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *herben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The glass outside was not consistent with the window being forced from the outside.Die Scherben lagen auf dem Boden und draußen. Witness for the Prosecution (1957)
It's as though I were walking down a long corridor that once was mirrored, and fragments of that mirror still hang there and when I come to the end of the corridor there's nothing but darkness.Es ist, als ginge ich einen langen Flur entlang, wo einmal Spiegel hingen, und noch hängen dort Scherben, und wenn ich zum Ende des Flurs gelange, ist dort nichts als Dunkelheit. Vertigo (1958)
But the small scenes, the fragments of the mirror, you remember those.Aber die Szenen, die Spiegelscherben, daran erinnern Sie sich. Vertigo (1958)
In picking up the shards, you cut the middle finger of your right hand.Beim Aufheben der Scherben schnitten Sie sich in den Mittelfinger. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Get all the glass slivers so we don't cut ourselves.Sammle die Scherben auf, sonst schneiden wir uns. Le Trou (1960)
All the wishes ended the same way- in fragments, little pieces.Alle Wünsche endeten auf die gleiche Weise. In Scherben. In kleinen Teilen. The Man in the Bottle (1960)
We enjoy a good fight.Wir lieben die Scherben, das Geraufe. Léon Morin, Priest (1961)
And how do you benefit from stringing together the tattered pieces of your life?Was nutzt es Ihnen, die Scherben Ihres Lebens, 8½ (1963)
Suddenly I have the pieces of a broken world to pick up:Ich muss die Scherben einer zerbrochenen Welt aufsammeln: Cleopatra (1963)
Broken glass on the top.Au! Da sind Glasscherben drauf. Irma la Douce (1963)
For charitable prayers, shards, flints and pebbles should be thrown on her.Statt christlicher Gebete sollten Scherben nur auf sie geworfen werden. Hamlet (1964)
The company was headed into the ground when Mark took over.Die Firma war in Scherben, als Mark sie übernahm. Marnie (1964)
The forests are full of gypsies and the gypsies are full of shenanigans such as swallowing swords and chewing broken glass, eating fire.Die machen viel Tamtam, schlucken Schwerter, kauen Glasscherben, schlucken Feuer. The Great Race (1965)
All the pieces seem to fit now.Ja, ich glaube. Die Scherben passen wieder genau zusammen. Mirage (1965)
Now, if you would go down to the lobby, tell the head porter to clear up the mess.Geh nach unten und sag dem Hausmeister, er soll die Scherben wegräumen. The Nanny (1965)
The body was lying there in a coffin of broken glass.Der Körper lag da in einem Sarg aus GlasscherbenThe Creatures (1966)
I saw the broken glass but paid no mind.Ich sah die Glasscherben, aber achtete nicht darauf. The Creatures (1966)
"My God, my God!" Yes, I know, it's degrading.Sie heben die Scherben auf und machen hier sauber! The Restaurant (1966)
He can eat busted bottles and rusty nails, any damn thing.Er isst Flaschenscherben und rostige Nägel, einfach alles. Cool Hand Luke (1967)
Don't come in, there's glass everywhere.Bleib draußen, es liegen überall ScherbenIsland of the Burning Damned (1967)
You' ll see the bitter fruits of hatredDie herben Fruchte des Hasses Pagliacci (1968)
Be careful, there's broken glass lying around.Pass auf, da liegen GlasscherbenNanami: The Inferno of First Love (1968)
Bring me a dry Martini first...Ach! Bitte, bringen Sie mir zuerst einen herben Martini. Memories of Underdevelopment (1968)
My lips, two blushing pilgrims, ready stand to smooth the rough touch with a gentle kiss.Zwei Pilger, neigen meine Lippen sich, den herben Druck im Kusse zu versüßen. Romeo and Juliet (1968)
But what is reflected by the pieces?Aber was spiegeln die ScherbenHour of the Wolf (1968)
Your tongue is glued to the palate, as you taste the bitter taste of gall.Die Zunge klebt am Gaumen und du nimmst einen herben Erdgeschmack wahr. The Laughing Woman (1969)
Oh, there's glass there.Achtung, hier liegen ScherbenMidnight Cowboy (1969)
Pick up the pieces.Heben Sie die Scherben auf. Eden and After (1970)
What you got back home to play your fuzzy warbles on?Worauf spielst du denn deine Scheißscherben ab? A Clockwork Orange (1971)
There's no mistake.Die Leute hatten getrunken, es gab ScherbenLawman (1971)
We thought it was nothing but a lot of broken glass, but... seems now it's a bit more.Wir dachten erst, es hätte bloß ein paar Scherben gegeben. Es sieht so aus, als ob es etwas mehr ist. Lawman (1971)
But let the frame of things disjoint. Ere we'll eat our meal in fear and sleep in the affliction of the terrible dreams that shake us nightly.Doch eher mag in Scherben gehen der Erde Ordnung... ehe wir verzehren unser Mahl in Furcht... und ehe wir schlafen mit der Angst vor grauenhaften Träumen. Macbeth (1971)
And with some sweet, oblivious antidote cleanse the bosom of that perilous stuff which weighs upon the heart?Und mit dem Gift, dem süßen, des Vergessens... die Brust befreien von der herben Last, die schwer das Herz bedrückt? Macbeth (1971)
- As for the wine, they would always have a Biancolella 1961 with the pasta and a Corvo di Salaparuta with the entrée.- Und was den Wein angeht, so haben sie immer einen herben Bianco 1961 zur Pasta getrunken. Und einen Corvo die Salaparuta zum Hauptgericht. Avanti! (1972)
There's all kinds of glass here.Hier gibt's 'ne Menge ScherbenBitter Wine (1972)
I get glass fragments from him... that I glue together with invisible glue.Ich bekomm von ihm immer Scherben... die ich dann mit unsichtbarem Kleber zusammensetze. Anita: Swedish Nymphet (1973)
- No. - He must be on the other side.Spiegelscherben bringen Unglück! My Name Is Nobody (1973)
Mind the broken glass, gentlemen.- Passen Sie wegen der Scherben auf. Murder on the Orient Express (1974)
Sweep godamnit!Fegen Sie die Scherben auf! The Olsen Gang Sees Red (1976)
Second story window.Mit den Scherben befreite sie sich von den Fesseln. The Seven-Per-Cent Solution (1976)
That's just fine.Du steigst einfach aus und ich muss die Scherben kehren. Stay Hungry (1976)
All in tears, in cuts!Überall nur Tränen und ScherbenJabberwocky (1977)
I just stepped on A broken piece of glass, And I hope you're satisfied. ...Ich bin gerade auf Glasscherben getreten und ich hoffe, du bist zufrieden. California Suite (1978)
Shards bring luck.Scherben bringen Gluck! The Tin Drum (1979)
Careful of the broken bottles.Passen Sie auf die Glasscherben auf. Buffet Froid (1979)
Or did you plan to reassemble the stoneware yourselves?Wollen Sie die Scherben etwa selbst zusammenleimen? Herbie Goes Bananas (1980)
She's put the cat food on my Mycenaean plate!Sie füllt das Katzenfutter in eine mykenische Schale. - Ich habe von diesen alten Scherben die Schnauze voll! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
And then just when she's got me on the line she's finally going to collect, that person shows up.Gerade als sie mich am Haken hat... . ... alssieendlicherbenwird , taucht die andere Person wieder auf. Body Heat (1981)
It looked horrible in town, pieces of glass everywhere...Überall in der Stadt Glasscherben. Das ist ja... Lili Marleen (1981)
I better get the broom and make sure all the slivers are up off the floor.Ich hole besser den Besen und kehre die Scherben zusammen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glasbruch {m}; Glasscherben {pl}cullet [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}broken piece; fragment | broken fragments [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}shard; sherd | shards [Add to Longdo]
Scherbengericht {n}ostracism [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m} [übtr..]shattered remains; shambles [Add to Longdo]
Schrühscherben vollsaugen lassento saturate the biscuit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top