Search result for

-guidance-

(37 entries)
(0.5457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: guidance, *guidance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guidance[N] การแนะแนว, See also: การแนะนำ, สิ่งนำทาง, Syn. direction, supervision, instruction
guidance[N] การแนะแนว, Syn. conduct, counselling
guidance[N] คำแนะนำ, Syn. advice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guidanceการแนะแนว, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
and to think my high school guidance counselor said I'd never amount to anything.ครูแนะแนวสมัยมัธยม เคยบอกว่า ผมไม่ีมีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่อะไร Spies Like Us (1985)
it just goes to show-- guidance!ก็แค่ล้างโลก... Spies Like Us (1985)
source programmable guidance!จริงสิ ขั้นตอนการโปรแกรม Spies Like Us (1985)
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
As always, thank you for your excellent guidance.เหมือนเดิม ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆนะ 10 Things I Hate About You (1999)
Minutes ago, guidance computers at Vandenberg crashed.แต่ว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ที่ bannable ล่มไปแล้วครับ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Please forgive me but I desperately need your guidance.ขอร้อง ให้อภัยฉัน แต่ฉันหมดหวัง / ฉันต้องการคำแนะนำจากท่าน Underworld (2003)
Please forgive me, but I desperately need your guidance.ได้โปรดให้อภัยฉัน,/แต่ฉันหมดหวังและต้องการคำแนะนำจากท่าน Underworld (2003)
We don't have guidance department!เราไม่ต้องการการชี้นำ จากทางทบวง Crazy First Love (2003)
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส The Corporation (2003)
Is it true that you have specific guidance not to use the word "genocide" in isolation, but always to preface it with this word "acts of"?จริงหรือเปล่าที่ท่านมีการแบ่งแยกโดยเฉพาะ ที่จะไม่เรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ แต่จะแบ่งว่าการกระทำแทนครับ Hotel Rwanda (2004)
I have guidance which I try to use as best as I can.ผมมีเกฎที่ผมจะพยายามใช้มันให้ดีที่สุด Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guidanceDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
guidanceHe attributed his failure to her miss guidance.
guidanceHe's got a career guidance meeting. So today it's just me and you.
guidanceHe worked under divine guidance.
guidanceI hope you will favor me with your guidance at that time.
guidanceIt would be presumptuous to call myself his replacement but I could offer some guidance.
guidanceJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.
guidanceMasao studies history under Prof. Ito's guidance.
guidanceOur constitution was drawn up under American guidance.
guidanceThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
guidanceWhat little guidance I had I owe to a young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องนำทาง[N] guidance, See also: guide, direction, Example: คนตาบอดใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องนำทางเพื่อเดินไปข้างหน้า
การแนะแนว[N] guidance, See also: direction, counsel, instruction, advice, direction, Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา, Example: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Thai definition: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร

CMU English Pronouncing Dictionary
GUIDANCE    G AY1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guidance    (n) (g ai1 d n s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führung {f} | Führungen {pl}guidance | guidances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guidance \Guid"ance\, n. [See {Guide}.]
   The act or result of guiding; the superintendence or
   assistance of a guide; direction; government; a leading.
   [1913 Webster]
 
      His studies were without guidance and without plan.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guidance
   n 1: something that provides direction or advice as to a
      decision or course of action [syn: {guidance}, {counsel},
      {counseling}, {counselling}, {direction}]
   2: the act of guiding or showing the way [syn: {guidance},
     {steering}]
   3: the act of setting and holding a course; "a new council was
     installed under the direction of the king" [syn: {steering},
     {guidance}, {direction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top