Search result for

-forge-

(48 entries)
(3.0578 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: forge, *forge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forge[N] โรงตีเหล็ก
forge[VI] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ
forge[VT] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ, Syn. counterfeit, duplicate, fake
forge[VT] สร้างอย่างมานะพยายาม
forge[VT] หลอมโลหะ, See also: ตีโลหะ, หล่อโลหะ
forge[VI] ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง, Syn. progress
forge[VI] เร่งเดินไปข้างหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c

English-Thai: Nontri Dictionary
forge(n) โรงตีเหล็ก,เตาหลอม,เตาหล่อ
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
forge(vt) เผาเหล็ก,หลอมโลหะ,กุเรื่อง,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forget?ลืม? The Shawshank Redemption (1994)
Forget it.พอเถอะ Episode #1.12 (2010)
Forget about it.โอเค Poseidon (2011)
Now, don't forget, my dear.ตอนนี้ไม่ลืมที่รักของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ The Great Dictator (1940)
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
Two lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea, don't forget.นํ้าตาล 2 ก้อนและนมอีกหน่อย ชาผมก็ดื่มแบบนี้อย่าลืมล่ะ Rebecca (1940)
Come, we'll go home and have some tea and forget all about it.เรากลับบ้านกันเถอะ ไปดื่มชาเเล้วลืมเรื่องทั้งหมดนี้กัน Rebecca (1940)
Yes, let's forget all about it.- ค่ะลืมเรื่องทั้งหมดนี้กัน Rebecca (1940)
In fact, I prefer to forget everything that happened this afternoon.อันที่จริง ฉันอยากจะลืมทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบ่ายนี้ Rebecca (1940)
I can't forget what it's done to you.ผมลืมไม่ได้ว่ามันได้ทําอะไรกับคุณบ้าง Rebecca (1940)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forgeAs long as I live, I will never forget visiting Rome.
forgeBefore I forget,
forgeBlessed are those who give without remembering and take without forgetting.
forgeBring an umbrella without forgetting.
forgeBy and by you will forget the painful experience.
forgeCould I be going soft in the head? I forget things so easily these days.
forgeDo it right now, before you forget.
forgeDo not forget to meet me at the station.
forgeDo not forget to sign your name.
forgeDo not forget to take your umbrella when you leave here.
forgeDo not forget to turn the light off before you go to bed.
forgeDon't forged to put a stamp on your letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลง[V] forge, See also: fabricate, counterfeit, falsify, Syn. ปลอมแปลง, ปลอม, Example: สรรพากรสืบรู้มาว่าร้านค้าแห่งนี้แปลงบัญชีเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ, Thai definition: ทำเทียม, ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ตี[V] forge, See also: hit, create, shape, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีดทำขวานหรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขาย, Thai definition: บุให้เข้ารูป
เตาสูบ[N] furnace, See also: forge, Thai definition: เตาที่ใช้สูบลมพ่นถ่านให้ลุกเป็นเปลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตาสูบ[X] (taosūp) EN: forge   
ตีเหล็ก[v. exp.] (tī lek) EN: forge   FR: forger ; battre le fer

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGE    F AO1 R JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forge    (v) (f oo1 jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打制[dǎ zhì, ㄉㄚˇ ㄓˋ, / ] forge, #66,063 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. t. [imp. & p. p. {Forged}; p. pr. & vb. n.
   {Forging}.] [F. forger, OF. forgier, fr. L. fabricare,
   fabricari, to form, frame, fashion, from fabrica. See
   {Forge}, n., and cf. {Fabricate}.]
   1. To form by heating and hammering; to beat into any
    particular shape, as a metal.
    [1913 Webster]
 
       Mars's armor forged for proof eterne. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or shape out in any way; to produce; to frame; to
    invent.
    [1913 Webster]
 
       Those names that the schools forged, and put into
       the mouth of scholars, could never get admittance
       into common use.           --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Do forge a life-long trouble for ourselves.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To coin. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. To make falsely; to produce, as that which is untrue or
    not genuine; to fabricate; to counterfeit, as, a
    signature, or a signed document.
    [1913 Webster]
 
       That paltry story is untrue,
       And forged to cheat such gulls as you. --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       Forged certificates of his . . . moral character.
                          --Macaulay.
 
   Syn: To fabricate; counterfeit; feign; falsify.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\ (f[=o]rj), n. [F. forge, fr. L. fabrica the
   workshop of an artisan who works in hard materials, fr. faber
   artisan, smith, as adj., skillful, ingenious; cf. Gr. ? soft,
   tender. Cf. {Fabric}.]
   1. A place or establishment where iron or other metals are
    wrought by heating and hammering; especially, a furnace,
    or a shop with its furnace, etc., where iron is heated and
    wrought; a smithy.
    [1913 Webster]
 
       In the quick forge and working house of thought.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The works where wrought iron is produced directly from the
    ore, or where iron is rendered malleable by puddling and
    shingling; a shingling mill.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of beating or working iron or steel; the
    manufacture of metallic bodies. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In the greater bodies the forge was easy. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {American forge}, a forge for the direct production of
    wrought iron, differing from the old Catalan forge mainly
    in using finely crushed ore and working continuously.
    --Raymond.
 
   {Catalan forge}. (Metal.) See under {Catalan}.
 
   {Forge cinder}, the dross or slag form a forge or bloomary.
    
 
   {Forge rolls}, {Forge train}, the train of rolls by which a
    bloom is converted into puddle bars.
 
   {Forge wagon} (Mil.), a wagon fitted up for transporting a
    blackmith's forge and tools.
 
   {Portable forge}, a light and compact blacksmith's forge,
    with bellows, etc., that may be moved from place to place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. i. [See {Forge}, v. t., and for sense 2, cf.
   {Forge} compel.]
   1. To commit forgery.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To move heavily and slowly, as a ship after the
    sails are furled; to work one's way, as one ship in
    outsailing another; -- used especially in the phrase to
    forge ahead. --Totten.
    [1913 Webster]
 
       And off she [a ship] forged without a shock. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forge \Forge\, v. t. (Naut.)
   To impel forward slowly; as, to forge a ship forward.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forge
   n 1: furnace consisting of a special hearth where metal is
      heated before shaping
   2: a workplace where metal is worked by heating and hammering
     [syn: {forge}, {smithy}]
   v 1: create by hammering; "hammer the silver into a bowl";
      "forge a pair of tongues" [syn: {forge}, {hammer}]
   2: make a copy of with the intent to deceive; "he faked the
     signature"; "they counterfeited dollar bills"; "She forged a
     Green Card" [syn: {forge}, {fake}, {counterfeit}]
   3: come up with (an idea, plan, explanation, theory, or
     principle) after a mental effort; "excogitate a way to
     measure the speed of light" [syn: {invent}, {contrive},
     {devise}, {excogitate}, {formulate}, {forge}]
   4: move ahead steadily; "He forged ahead"
   5: move or act with a sudden increase in speed or energy [syn:
     {forge}, {spurt}, {spirt}]
   6: make something, usually for a specific function; "She molded
     the rice balls carefully"; "Form cylinders from the dough";
     "shape a figure"; "Work the metal into a sword" [syn:
     {shape}, {form}, {work}, {mold}, {mould}, {forge}]
   7: make out of components (often in an improvising manner); "She
     fashioned a tent out of a sheet and a few sticks" [syn:
     {fashion}, {forge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top