Search result for

zusenden

(53 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zusenden-, *zusenden*
Possible hiragana form: ずせんでん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zusenden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zusenden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr. Bloom asked me to send a copy of The Psychiatrist and the Law to someone.Ich sollte jemandem für Dr. Bloom eine Zeitschrift zusendenManhunter (1986)
Data, did you take this image and program the probe to send it back to us?Data, haben Sie die Sonde programmiert, dieses Bild zurückzusendenClues (1991)
I could remember a short message, and deliver it to them.Ich könnte mich an eine Kurzbotschaft erinnern und sie ihnen zusendenNight Terrors (1991)
A person can put a piece of paper in at one end... and the person at the other end can get a copy if they have a fax machine. It's sort of technical.Man schiebt ein Blatt Papier rein und kann es jedem, der ein Faxgerät besitzt, zusendenThe Green, Green Glow of Home (1993)
I have remodulated the engines to emit an inverse warp field.Ich modulierte den Antrieb, um ein umgekehrtes Warpfeld auszusendenParallels (1993)
You don't have to send me any questions.Sie brauchen keine Fragen einzusendenCasino (1995)
They're using an automated transponder to send back false sensor readings.Sie benutzen einen Transponder, um falsche Sensorenwerte auszusendenThe Die Is Cast (1995)
I'll have the report sent to your motel, along with the private's confession.Den Bericht und das Geständnis werde ich Ihnen zusendenFresh Bones (1995)
I guess there's nothing we can do now except send out a distress signal and wait to be rescued.Ich schätze, wir können nichts weiter tun, als ein Notsignal auszusenden und auf Hilfe zu warten. Guter Plan. The Ascent (1996)
I've programmed a cortical stimulator to emit thoron radiation.Der Kortikalstimulator ist programmiert, Thoronstrahlung auszusendenFlashback (1996)
However... that doesn't explain your decision to hold back information... before that thing started broadcasting telepathic signals.Aber das erklärt nicht lhre Entscheidung, Informationen zurückzuhalten, bevor das Ding anfing, telepathische Signale auszusendenBabylon 5: Thirdspace (1998)
I believe we are close enough to emit a polaron pulse.Wir sollten nahe genug dran sein, um einen Polaronimpuls auszusendenHunters (1998)
I'm about ready to send SG-3 after them.Ich bin fast soweit, ihnen SG-3 nachzusendenBane (1998)
Our orders are to send Apophis's body back through the gate to the coordinates where you found him.Unser Befehl lautet,... ..Apophis' Körper zu den Koordinaten zurückzusenden,... ..wo ihr ihn gefunden habt. Serpent's Song (1999)
It appears to be capable of emitting great amounts of energy.Sie scheint in der Lage, große Energiemengen auszusendenScorched Earth (2000)
Do you want to send this one out together?Wollen Sie diese eine zusammen auszusendenThe One with Ross's Step Forward (2001)
I thought I'd buy thank you cards to send gifts back to people.Ich wollte Danksagungskarten, um die Geschenke zurückzusendenPage 47 (2002)
And we have Wee-Bey and Little Man at the pay phone at Park Heights... 20 minutes after the ambush... throwing a page to Stringer.Und wir haben Wee-Bey und Little Man an dem Münztelefon auf der Park Heights... 20 Minuten nach dem Überfall,... wie sie Stringer eine Nachricht zusendenThe Hunt (2002)
You can't send a person through one.- Unmöglich, eine Person hindurchzusendenTimeline (2003)
- l advise sending in skirmishers first.- Ich rate Ihnen, die Vorhut auszusendenThe Last Samurai (2003)
I took the only logical course of action.Hoshi sagt, Sie befahlen ihr, einen Notruf auszusendenImpulse (2003)
I was about to suggest that the cohorts be sent under the able command of Titus Glabrus.Ich wollte gerade vorschlagen, die Kohorten unter dem Kommando von Titus Glabrus auszusendenSpartacus (2004)
I heard you were trying to send out a distress call? So it would seem whoever attacked you has a reason for not wanting to get off the island.Ich habe gehört, ihr habt versucht einen Notruf auszusenden, deshalb sollte man meinen wer immer dich angegriffen hat, muß einen Grund haben, nicht von der Insel runter zu wollen. Confidence Man (2004)
See if we can find a transceiver to send a distress signal, help the rescue team.Vielleicht können wir den Transceiver finden um einen Notruf auszusenden, dem Rettungstrupp zu helfen. Pilot: Part 1 (2004)
See if we can find a transceiver to send a distress signal.Mal sehen ob wir einen Sender-Empfänger finden können, um einen Notruf auszusendenPilot: Part 2 (2004)
Aren't we trying to send one?Versuchen wir nicht, eins auszusendenPilot: Part 2 (2004)
Those batteries -- they wouldn't be able to produce enough power to transmit your distress call all these years.Diese Batterien -- sie wären nicht in der Lage, so viel Energie zu produzieren um den Notruf all diese Jahre auszusendenSolitary (2004)
We weren't able to send out a call for help.Wir waren nicht in der Lage, einen Hilferuf auszusendenTabula Rasa (2004)
We could use something to send out a distress call to any ships that might be close.Wir könnten etwas brauchen, um einen Notruf auszusenden für eventuelle Schiffe in der Nähe. Numbers (2005)
Because we don't trust you to actually mail that check, we're gonna send over a couple of furloughed DPW workers to beat the check out of you.Und weil wir Ihnen nicht glauben, dass Sie uns den Scheck tatsächlich zusenden,... schicken wir Ihnen ein paar Jungs vorbei, damit die Ihnen den Scheck rausprügeln. Sind Sie jetzt fertig? Boys of Summer (2006)
To make this vision work, ARPAnet had to allow each machine on the network to reproduce and relay the information sent by any other.Damit dies funktioniert erlaubte ARPAnet jeder Maschine im Netzwerk Informationen zu reproduzieren und Informationen an andere weiterzusendenSteal This Film II (2007)
Well, let me get on the black phone and call the NAACP so they can just send you your medal right now.Lass mich direkt an mein schwarzes Telefon gehen und die NAACP anrufen damit sie dir direkt deine Medaille zusenden können. The Source Awards (2007)
Whatever that interference is, It's blocking our ability to send our own transmission.Was auch immer das für eine Störung ist, sie blockiert die Möglichkeit, unsere Nachricht rauszusendenLost: Past, Present & Future (2008)
With dead blood rushing through your veins not sure you got enough juice to fire up that psychic Bat-signal of yours.Und das ganze Totenblut, was durch deine Adern fließt. Da fehlt dir doch sicher der Saft, um dein übernatürliches Batsignal auszusendenFamily Matters (2010)
Of course, I started to run the first unequivocal signs, but the situation is delicate, we need calm.Ja, und ich habe angefangen, erste unzweideutige Signale auszusenden. Aber die Lage ist ernst. Ich muss es langsam angehen. Men Vs Women (2010)
I'll have his office send it to you.Ich werde sein Büro veranlassen Ihnen diese Zusammenstellung zuzusendenGhosts (2011)
But sending in that video about Chuck?Aber das Video über Chuck einzusendenDespicable B (2012)
Sending in that video would ruin both the wedding and Chuck in Blair's eyes.Das Video einzusenden, würde die Hochzeit stoppen und Blair gegen Chuck aufbringen. G.G. (2012)
They're also gonna send over a list of items that the killer took from each victim, mostly jewelry.Sie werden uns eine Liste der Sachen, die der Mörder von jedem Opfer nahm, zusenden Tarantella (2012)
It's designed to send out a signal?Er wurde entworfen, um ein Signal auszusendenRogue (2012)
The Governor was right to send us out.Der Gouverneur hatte recht, uns auszusendenHounded (2012)
You want me to send you what we got?Soll ich Ihnen zusenden, was wir haben? Happily Ever Aftermath (2012)
I can cut her up in 100 pieces and mail them back to you one by one.Ich könnte sie in hundert Stücke schneiden und Ihnen nach und nach zusendenThe Last Stand (2013)
The minky bastard who actually wore the helmet had the virus... and managed without ever emitting an electrostatic pulse because... it was immune.Der fiese Mistkerl, der den Helm trug, hatte den Virus... Und konnte überleben, ohne einen elektrostatischen Impuls auszusenden... - Er war immun. FZZT (2013)
I'm just here to deal with the lease and ship back some boxes I left in storage.Ich bin nur hier, um über den Vertrag zu sprechen und einige meiner Kisten zurückzusendenBite Your Tongue (2014)
And, obviously, discontinue any other work you'll be doing with the sensors, and I will e-mail you a release for the patent.Und, das versteht sich von selbst, stellen Sie jegliche Arbeit ein, die Sie mit den Sensoren vornehmen, und ich werde Ihnen eine Veröffentlichung des Patentes zusendenThrowing It All Away (2014)
He was about to submit his grades.Er war kurz davor, seine Noten abzusendenYesterday's Gone (2014)
Like Satan in the book of job, he was walking to and fro upon the earth mastering the tools of malice, learning the dark art of sending demonic familiars to do his bidding at a distance.Wie Satan im Buch von Hiob, Er ist auf der Erde hin- und her gewandert, hat die Werkzeuge des Bösen gemeistert, hat die dunklen Künste erlernt, dämonische Vertraute auszusenden, die seine Befehle aus der Entfernung erfüllen. Ashes to Ashes (2014)
I'm gonna draw some blood to send for some studies including cultures.Ich werde Blut abnehmen um es für ein paar Studien einschließlich Kulturen einzusendenGood Air/Bad Air (2014)
We can use the technology ourselves, send someone back.Auch wir könnten die Technologie nutzen, um jemanden zurücklzusendenTerminator Genisys (2015)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. unerwünschte E-Mail zusendento spam sb. [Add to Longdo]
Zeitschrift {f} | Zeitschriften {pl} | eine Zeitschrift regelmäßig zusendenperiodical; serial | periodicals | to supply a periodical regularly [Add to Longdo]
schicken; abschicken; senden; zusenden; zuschicken; befördern | geschickt; abgeschickt; gesendet; gesandt; zugesendet; zugesandtto send {sent; sent} | sent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top