Search result for

yearlings

(46 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yearlings-, *yearlings*, yearling
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา yearlings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *yearlings*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The beloved explorer lands his dirigible the Spirit of Adventure, in New Hampshire this week, completing a yearlong expedition to the lost world.นักสำรวจผู้น่ารัก ได้นำยาน "เธอะ สปิริต ออฟ แอดเวนเจอร์"ลงจอด ที่แฮมเชียร์ สัปดาห์นี้ สิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนาน สู่โลกที่สาบสูญ Up (2009)
Chief Pope asked that I quantify the amount of cash stolen from several unidentified businesses, as a proportion of their yearly income, and I found some glaring discrepancies.หัวหน้าโป๊ปถามฉันว่าเงินสด ที่ถูกขโมยไม่มีหลักฐานทางธุรกิจ เหมือนเป็นสัดส่วนของรายได้ต่อปีของพวกเขา Double Blind (2009)
Well, it seems that each business lost, in one night, up to 10% of their yearly gross, indicating a vast under-reporting of revenue.มันเหมือนว่าธุรกิจเขาสูญเสียรายได้ 10เปอร์เซ็นต์จากกำไรต้นปีในคืนเดียว บ่งชี้ว่ามีปัญหาใหญ่ในเรื่องของรายได้ Double Blind (2009)
Over the recommended 18-month schedule And had yearly boosters.มากกว่าที่แนะนำคือทุก18เดือน Amplification (2009)
cars, clothes, a yearly stipend.รถ เสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายต่อปี Chuck Versus the American Hero (2010)
Yearly?ต่อปี? Chuck Versus the American Hero (2010)
Yearly stipend?ค่าใช้จ่ายต่อปี? Chuck Versus the American Hero (2010)
If only I'd had the presence of mind to reabsorb her, then I'd have a mole with hair in it instead of a tedious yearly Christmas letter.ถ้าตอนนั้นฉันมีสติพอ แล้วดูดซับเธอมารวมกัน ฉันก็จะคงได้ไฝ ที่มีขนขึ้น แทนจดหมายคริสต์มาส\ น่าเบื่อทุกๆปีแล้วละ The Precious Fragmentation (2010)
That would explain the yearly injuries.นั่นอธิบายว่าทำไมเขาถึงมีรอยแผลเป็นหลายที่นัก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
And was in charge of the policemen's yearly raffle.และรับผิดชอบในการจัดการ ขยะมูลฝอยประจำปี ให้กับทางตำรวจ Miss Mystic Falls (2010)
$50,000 is more than your yearly salary, isn't it?50,000 เหรียญมากกว่า เงินเดือนทั้งปีของเธอไม่ใช่เหรอ? Episode #1.16 (2010)
Start with a yearling and teach it to respond to the reins and to the boy's voice.เริ่มจากลูกม้า และฝึกควบคุมมัน ผ่านสายบังเหียน กับเสียงของเจ้า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Along with the yearly southern migration of the humpback whales along the East Coast waters,พร้อมกับการย้ายถิ่นตอนใต้ประจำปี ของปลาวาฬหลังค่อม ตลอดน่านน้ำชายฝั่งตะวันออก Bait (2012)
My yearly rendition of "La Cucaracha"on Taco Tuesday used to be such a hit.การแสดง la Cucaracha ในวันอังคาร เคยดังมากๆ The Spanish Teacher (2012)
and the "director of the policemen's yearly raffle"?และผู้อำนวยการของ การจับรางวัลตำรวจประจำปี My Brother's Keeper (2012)
I've raised yearlings since I was 5 years old.- ผมอยากจะคุยกับพี่สาว Ender's Game (2013)
he used this as his regular hotel room and had it reserved under a yearly contract.ครับ นี่เป็นห้องประจำของเขา เช่าสัญญารายปีครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
All I've got is a yearly physical and that is it.เท่าที่ฉันมีคือเข้ารับการรักษาทางกายภาพ 1 ปี แค่นั้น All That Remains (2013)
Seeing as you saved me from my yearly Christmas tradition of plum pudding, roasted goose, and updating my suicide note...ยังไงซะ ในเมื่อพวกคุณช่วยผมไว้ จากคริสต์มาสเดิมๆที่มีแต่พุดดิ้งลูกพลัม ห่านย่าง และการอัพเดทจดหมายลาตาย... Intro to Knots (2013)
As you know, he operates on a strict yearly schedule, which takes patience and discipline.อย่างที่คุณรู้ เขาลงมือในเวลาเดิมทุกปี ซึ่งนั่นต้องใช้ความอดทนและความมีวินัย Nanny Dearest (2013)
I can fit my yearly salary in my hands.มันเท่า ๆ เงินเดือนผมทั้งปีเลยนะ Rise of the Villains: Scarification (2015)
Make my yearly call again. "Dad, now what?"ไอคอนของผมขอเป็นสีฟ้าได้มั้ย? Fight Club (1999)
Well, I could do without my mum's yearlyก็ฉันต้องไปตอบคำถามแม่ทุกปี The Deaths of Ian Stone (2007)
I could do without my mum's yearly,ฉันก็อยู่ได้โดยไม่มีแม่ทุกปีอยู่แล้ว The Deaths of Ian Stone (2007)
That would blow half of Unser's yearly budget.นั่นต้องใช้งบประมาณทั้งปี ของอันเซอร์แล้ว Old Bones (2008)
And any extra cash my father has he saves for his yearly trips to Dollywood.Und jede E i- x / i- tra Bargeld mein Vater hat er spart für seine yearly Reisen nach DoIIywood. The One with Rachel's Book (2000)
- You chose The Yearling again?- Sie zeigen wieder The Yearling? Teach Me Tonight (2002)
There's millions of great movies out there. Any one would be better than The Yearling for the fourth time.Es gibt Millionen toller Filme und jeder wär besser als The Yearling in der 4. Wiederholung. Teach Me Tonight (2002)
- How does The Yearling sound to you?- Was hältst du von The Yearling? Teach Me Tonight (2002)
- The Yearling?- The Yearling? Teach Me Tonight (2002)
We bump into her now and again, between horse auctions and orgies with Saudi princes...Ab und zu begegnen wir uns, zwischen einer Yearling-Auktion und den Orgien mit den Saudis... Death in the Shadow of State (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yearlA's yearly/annual report is worth having a look at.
yearlI visit the city yearly.
yearlI worked on a yearly contract.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jährling {m} | Jährlinge {pl}yearling | yearlings [Add to Longdo]
Jahresbedarf {m}yearly requirement [Add to Longdo]
Jahreseinkommen {n}annual income; yearly income [Add to Longdo]
einjährigyearlong [Add to Longdo]
halbjährlich {adj}half-yearly; semi-annual; semiannual [Add to Longdo]
halbjährlich {adv}semiyearly [Add to Longdo]
jährlich {adj} | jährliche Gesamtbelastung | jährlicher Lagerabgang | jährlicher Mietwertannual; yearly | annual percentage rate | annual usage | annual value [Add to Longdo]
jährlich {adv}yearly [Add to Longdo]
zweijährlich {adj}two-yearly; biennial [Add to Longdo]
zweimal jährlich | zweimal im Jahrbiannual | biyearly [Add to Longdo]
jhrl. : jährlichyearly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top