Search result for

wurdet

(50 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wurdet-, *wurdet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wurdet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wurdet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were hired to enforce the law.Ihr wurdet angeheuert, um das Gesetz zu vertreten. Heaven's Gate (1980)
you had happiness within you but still, when you went out into the open... and you got insecure like being on a sailboat and you wait for your soul to participate suddenly you feel the weight of your bones againEs war Lust zum Frohsinn in euch und doch, wenn ihr hinaustratet in das geräumige Freie... und ihr wurdet unsicher im Weitergehen wie auf einem Schiffe. Während ihr wartet, dass eure Seele teilnehme, empfandet ihr plötzlich eurer Glieder Gewicht. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
And then the two of you became friends for life.Und dann wurdet ihr Freunde fürs Leben. Fanny and Alexander (1982)
To protect you both from the emperor... you were hidden from your father when you were born.Um euch beide vor dem Imperator zu schützen... wurdet ihr gleich nach der Geburt vor ihm versteckt. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Men, I have to ask you to do something I haven't fully trained you for.Männer, ihr müsst was tun, wofür ihr nicht voll ausgebildet wurdetThe Survivors (1983)
Twenty years ago today, you were sentenced to jail.Heute vor 20 Jahren wurdet Ihr verurteilt. Yellowbeard (1983)
I know you people are caught in the middle of this.Ich weiB, ihr wurdet da reingezogen. Irgendwie wurden wir das alle. 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've got you because you are the worst people here.Ihr wurdet uns zugeteilt, weil ihr die schlimmsten Rekruten seid. Police Academy (1984)
Hazard, Main. You have both been placed on report, sirs.Hazard, Main, ihr wurdet beide angezeigt. Episode #1.1 (1985)
You've been had, pal.- Ihr wurdet übers Ohr gehauen! Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
You are an outcast, little more than a beggar.Ihr wurdet verstoßen, ohne Land, fast als Bettler... Ran (1985)
You were disarmed because you hold the hilt too tight.Ihr wurdet entwaffnet, weil Ihr das Heft zu fest haltet. Red Sonja (1985)
You are wounded. - An arrow.Wurdet Ihr verwundet? The Power of Albion (1986)
That is why you have been sent here.Deshalb wurdet ihr hierher geschickt. Gung Ho (1986)
- You've been branded.- Ihr wurdet gebrandmarkt. Lady Jane (1986)
You told me of your sufferings, when you were sold in chains to slavery.Erzähltet mir von Euren Leiden, als Ihr in Ketten als Sklave verkauft wurdetOtello (1986)
Were there any other...- Wurdet ihr in anderer Form gestört? The Poison Pen (1987)
There's a royal wedding and you're all to be pardoned... though I don't know why, I'm sure.Es wird eine Hochzeit geben und ihr wurdet begnadigt, obwohl ich sicher nicht weiß warum. Hans My Hedgehog (1987)
Were you baptized?Wurdet ihr getauft? Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
Wesley, all of you have been chosen because you are... special.Wesley, ihr wurdet ausgewählt, weil ihr etwas... Besonderes seid. When the Bough Breaks (1988)
Would you just tell me how you got invited?Könnt ihr mir sagen, wie ihr eingeladen wurdetBloodsport (1988)
You were caught the same day?Wurdet ihr am selben Tag verhaftet? The Girlfriend (1988)
Would you?Wurdet ihr? Beetlejuice (1988)
Were you baptized?Wurdet ihr getauft? The Last Temptation of Christ (1988)
Now maybe you can undersyand how I fely yhe day each of you was born.Vielleicht versteht ihr jetzt, was ich fühlte, als ihr geboren wurdetAnd They Call It Puppy Love (1989)
Uncle Jesse, how'd you get locked in a gas station?Onkel Jesse, wie kam es, dass ihr in einer Tankstelle eingesperrt wurdetThe Greatest Birthday on Earth (1989)
How you got cheated of your birthright and what you could do to get it back.Wie ihr um euer Heimatrecht betrogen wurdet und wie ihr alles zurückkriegt. Pink Cadillac (1989)
- Lloyd, you have to understand, her family is being ripped apart- like you and she were ripped apart.Ihre Familie wird auseinander gerissen, seh das doch ein. Wie ihr beide auseinander gerissen wurdetSay Anything... (1989)
When you first met Burton and the two of you were attacked and wounded ... - YesAls du Burton trafst und ihr angegriffen und verwundet wurdet... Mountains of the Moon (1990)
- Were you seen? - Mm-mm.Wurdet ihr gesehen? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Pretty frightening how you and your friends were caught.Schon unheimlich, wie ihr einkassiert wurdetPilot (1990)
Secondly, you've been referred to Ted and me... as the most brilliant scientists in the whole universe.Ihr wurdet Ted und mir empfohlen als die brillantesten Wissenschaftler des ganzen Universums. Bill & Ted's Bogus Journey (1991)
You've been brought here for your own protection.Ihr wurdet zu Eurer eigenen Sicherheit hergebracht. Robin Hood: Prince of Thieves (1991)
- So basically, what you're telling me is you guys were all, heh, slimed.Also, ihr Typen wollt mir erzählen, dass ihr alle... verschleimt wurdetTeenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
You're bought, aren't you?Ihr wurdet bestochen, stimmt's? Done with Mirrors (1991)
You have been deceived and lied to.Ihr wurdet belogen und betrogen. Walking Dead (1991)
I commanded nations, hundreds of years before you were born.Ich, der über Länder herrschte, lange bevor ihr geboren wurdetBram Stoker's Dracula (1992)
The warning's been given thrice.Ihr wurdet dreimal gemahnt! Far and Away (1992)
I'm useless, so you're tortured me so harshly.Wurdet ihr gefoltert? Royal Tramp II (1992)
You two weren't properly introduced, I don't think.Ihr wurdet noch nicht richtig vorgestellt, glaube ich. The Proposition (1993)
- Were you ever chased out before?- Wurdet ihr schon mal rausgejagt? Deep Throat (1993)
Whatever country slapped those blue pants on your butt, this next one was a hit wherever you're from!Von welchem Land auch immer ihr eingezogen wurdet... der nächste Song ist ein weltweiter Hit. Street Fighter (1994)
You folks got robbed too?Ihr wurdet auch beraubt? Homer the Vigilante (1994)
William Shaw, you've been found guilty... of piracy in the province of Jamaica.William Shaw, Ihr wurdet der Piraterie auf Jamaika für schuldig befunden. Cutthroat Island (1995)
- Were you followed, milady?- Wurdet Ihr verfolgt, Mylady? - Nein. First Knight (1995)
Were you not just attacked?Wurdet Ihr nicht selbst angegriffen? First Knight (1995)
Do not be afraid.Ihr wurdet auserwählt. Just Say Noah (1995)
Peg, by the way, thanks for the all-out effort to find me after you were rescued.Peg, danke übrigens für deine Bemühungen... mich zu suchen, als ihr gerettet wurdetShip Happens (1995)
Listen, you guys never were under attack.Ihr wurdet gar nicht angegriffen. Blindsided (1995)
Look at this!Ihr wurdet verhext! DragonHeart (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top