Search result for

write

(139 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -write-, *write*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
write[VI] เขียน, See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก
write[VT] เขียน, See also: เขียนหนังสือ, จด, จารึก, Syn. jot, note, pen
write[VI] แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)
write[VT] แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง), See also: ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง), Syn. compose, indite
writer[N] นักเขียน, See also: นักประพันธ์, ผู้แต่ง, กวี
write in[PHRV] เขียนเพิ่ม, Syn. put in, throw in, toss in
write of[PHRV] เขียนเกี่ยวกับ, Syn. write about, write on
write on[PHRV] เขียนต่อ, See also: เขียนไม่หยุด, Syn. write away
write on[PHRV] เขียนเกี่ยวกับ
write to[PHRV] เขียนจ่าหน้าซองถึง, See also: เขียนถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
write(ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม), See also: writable adj.
write protectกันบันทึกหมายถึง การป้องกันมิให้มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ลงไปในแผ่นจานบันทึก ส่วนมากจะทำเพื่อมิให้มีการบันทึกทับข้อมูลที่อยู่เดิม เพราะจะทำให้ข้อมูลเดิมหายไป วิธีทำก็มีหลายแบบ เช่น ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ก็ใช้เลื่อนปุ่มด้านหลัง ถ้าเป็นจานบันทึกขนาด 5.25 นิ้ว ก็ใช้กระดาษกาวเล็ก ๆ ปิดที่ช่องแหว่งด้านข้าง ถ้าเป็น แถบบันทึก ก็ถอดวงแหวนออก และมีคำเตือนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า "No ring, no write"
write-down(ไรทฺ'เดาน์) n. การลงรายการในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
write-in(ไรทฺ'อิน) n.,adj. การลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ใช่คนเดิมในรายชื่อ
write-off(ไรท์'ออฟ) n. การลงบัญชีเป็นหนี้สูญ,การลดมูลค่าในบัญชี,การเสื่อมค่า
write-up(ไรทฺ'อัพ) n. ข้อเขียน,เรื่องราวที่เขียนไว้,บทความสรรเสริญ,การเพิ่มมูลค่าของรายการในบัญชีให้สูงกว่าความเป็นจริง
writer(ไร'เทอะ) n. ผู้เขียน,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สามารถเขียนได้, Syn. litterateur
copywriter(คอพ'พีไรเทอะ) n. คนเขียนต้นฉบับ
handwrite(แฮนดฺ'ไรทฺ) vt. เขียนด้วยมือ
laserwriter(เลเซอร์ไรต์เทอร์) เป็นชื่อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทแอปเปิล ใช้ได้ทั้งกับพีซี และแอปเปิล

English-Thai: Nontri Dictionary
write(vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม
writer(n) ผู้เขียน,นักประพันธ์,นักเขียน,ผู้แต่ง
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
typewrite(vi,vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด
underwrite(vt) ประกันภัย,รับประกัน,สนับสนุน,ลงนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
writeเขียน, บันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
writeเขียน, บันทึก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
write head; record head; writing headหัวบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
write once read many (RORM)เขียนหนึ่งอ่านหลายครั้ง (วอร์ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
write once read many (WORM)เขียนหนึ่งอ่านหลายครั้ง (วอร์ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
write protectionการป้องกันการเขียนทับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
write ringวงแหวนยอมให้บันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
write timeช่วงเวลาบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
writers' spasmอาการตะคริวนักเขียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Write downลดค่า [การบัญชี]
Write offแก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี, ตัดออก [การบัญชี]
Write upเพิ่มค่า [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
write-offs (n) ค่าลดหย่อนภาษี
write-up examination (n) ข้อสอบอัตนัย
See also: R. multiple choice examination

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I tried to write, but there was something in the way.ผมพยายามเขียนมันแล้ว แต่มันมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเขียนต่อไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
To write about, uh, damaged characters.ที่เขียนเกี่ยวกับ อืม . . damaged characters New Haven Can Wait (2008)
As a--as a writer, to--to flourishในการที่จะเป็นนักเขียน ถึงการเป็นผู้นำ New Haven Can Wait (2008)
Noah Shapiro declined to write on your behalf.โนอา แชฟฟิโรปฏิเสธที่จะเขียนให้เธอ New Haven Can Wait (2008)
And apparently is the Dean's favorite writer.และที่แน่ๆ เธอเป็นนักเขียนคนโปรดของคณบดี New Haven Can Wait (2008)
As a writer,ในฐานะที่เป็นนักเขียน New Haven Can Wait (2008)
Not like most writers I meet.ไม่เหมือนพวกนักเขียนที่ฉันเจอ New Haven Can Wait (2008)
I need someone to read my work and write a letterผมต้องการคนอ่านงานของผมและเขียนจดหมายแนะนำ New Haven Can Wait (2008)
To read these and write you a recommendation.มาช่วยอ่านงานของนายแหละ New Haven Can Wait (2008)
With an imagination like that, you should be a writer.- ที่ทำให้คิดแบบนั้นเหรอ นายน่าจะเป็นนักเขียนนะ There Might be Blood (2008)
You said you couldn't write that story.ไหนลูกบอกว่า ลูกเขียนเรื่องนั้นไม่ได้ไง There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
writeActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
writeAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
writeAfter I write the letter, I'll mail it in a mailbox.
writeAll you have to do is to write your name and address here.
writeAll you have to do is write it down.
writeAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
writeAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
writeAnn likes to write poems.
writeAnyone can write his own name.
writeApart from schoolwork, I write poetry.
writeA party was held in honor of the visiting writer.
writeA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ผู้ประพันธ์[N] author, See also: writer, poet, Syn. ผู้แต่ง, ผู้เขียน, Example: ผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก คือ พระโหราธิบดี, Count unit: คน
คัดไทย[V] write one's penmanship in Thai language, See also: handwrite, Syn. คัดลายมือ, Example: ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน, Thai definition: เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง
แทงหนังสือ[V] write a letter, Example: อธิบดีแทงหนังสือการโยกย้ายมายังผู้ใต้บังคับบัญชาการ, Thai definition: บันทึกสั่งการ
เรียงความ[V] compose, See also: write a composition or an essay, Example: นักเขียนระดับมาตรฐานจะเรียงความโดยผูกเป็นประโยค ให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายๆ ชัดเจน, Thai definition: เอาคำมาประกอบแต่งเป็นเรื่อง
ลิขิต[V] write, Syn. เขียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลงบันทึก[V] record, See also: write down, document, take down, log, minute, note, register, set down, Example: พนักงานลงบันทึกเวลาทำงานทุกเช้า, Thai definition: จดลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ลงรายการ[V] write down, See also: record, note, take down, Syn. บันทึกรายการ, Example: ผู้จัดการหยิบสมุดอีกเล่มหนึ่งนำมาลงรายการ แล้วยื่นให้เลขาฯ
เขียนหนังสือ[V] write, See also: compose, Syn. แต่งหนังสือ, Example: ทมยันตีเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความรักได้ลึกซึ้งกินใจมาก, Thai definition: เรียบเรียงหรือแต่งให้เป็นเรื่องราว
เขียน[V] write, See also: trace, Syn. จด, เขียนหนังสือ, Example: อย่าให้เขาเขียนเลย สงสารคนอ่าน, Thai definition: ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
จ่า[v.] (jā) EN: write ; address   
จำหน่าย[v.] (jamnāi) EN: dispose of ; get rid of ; write off   FR: se débarasser de
จำหน่ายหนี้สูญ[v. exp.] (jamnāi nī sūn) EN: write off a bad debt   
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)   
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าเรื่อง[v. exp.] (jānā reūang) EN: write the reference   
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer

CMU English Pronouncing Dictionary
WRITE    R AY1 T
WRITER    R AY1 T ER0
WRITES    R AY1 T S
WRITERS    R AY1 T ER0 Z
WRITEOFF    R AY1 T AO0 F
WRITER'S    R AY1 T ER0 Z
WRITERS'    R AY1 T ER0 Z
WRITEOFFS    R AY1 T AO0 F S
WRITEDOWN    R AY1 T D AW2 N
WRITEDOWNS    R AY1 T D AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
write    (v) (r ai1 t)
writer    (n) (r ai1 t @ r)
writes    (v) (r ai1 t s)
writers    (n) (r ai1 t @ z)
write-up    (n) - (r ai1 t - uh p)
write-off    (n) - (r ai1 t - o f)
write-ups    (n) - (r ai1 t - uh p s)
write-offs    (n) - (r ai1 t - o f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreibfehler {m} [comp.]write error; write fault error [Add to Longdo]
Schreibkopf {m}write head [Add to Longdo]
Schreibschutz {m}write protection [Add to Longdo]
Schreibschutzfehler {m} [comp.]write protect error [Add to Longdo]
Schreibsperre {f}write lockout [Add to Longdo]
Schreibe das Wort aus!Write the word out in full! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
アンダーライター[, anda-raita-] (n) underwriter [Add to Longdo]
オーバーライト[, o-ba-raito] (n) overwrite [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
キャッシュライタ[, kyasshuraita] (n) {comp} cache writer [Add to Longdo]
コピーライター[, kopi-raita-] (n) copywriter [Add to Longdo]
ゴーストライター[, go-sutoraita-] (n) ghost writer [Add to Longdo]
シナリオライター[, shinarioraita-] (n) scenario writer; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作手[zuò shǒu, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] writer; expert [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, / ] write down [Add to Longdo]
写给[xiě gěi, ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ, / ] write to sb [Add to Longdo]
撰写[zhuàn xiě, ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, / ] write; compose [Add to Longdo]
文学家[wén xué jiā, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] writer; man of letters [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] write [Add to Longdo]
记载[jì zǎi, ㄐㄧˋ ㄗㄞˇ, / ] write down; record; written account [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
ページ書き込み保護[ページかきこみほご, pe-ji kakikomihogo] page write protect [Add to Longdo]
仕様作成[しようさくせい, shiyousakusei] standards author, writer of standards [Add to Longdo]
重ね書き[かさねがき, kasanegaki] overwrite (vs) [Add to Longdo]
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer [Add to Longdo]
書き込み許可[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission [Add to Longdo]
書き込み保護スイッチ[かきこみほごスイッチ, kakikomihogo suicchi] write protection switch [Add to Longdo]
書き込む[かきこむ, kakikomu] to write, to store [Add to Longdo]
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]
書込みサイクル時間[かきこみサイクルじかん, kakikomi saikuru jikan] write cycle time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Write \Write\, v. t. [imp. {Wrote}; p. p. {Written}; Archaic
   imp. & p. p. {Writ}; p. pr. & vb. n. {Writing}.] [OE. writen,
   AS. wr[imac]tan; originally, to scratch, to score; akin to
   OS. wr[imac]tan to write, to tear, to wound, D. rijten to
   tear, to rend, G. reissen, OHG. r[imac]zan, Icel. r[imac]ta
   to write, Goth. writs a stroke, dash, letter. Cf. {Race}
   tribe, lineage.]
   [1913 Webster]
   1. To set down, as legible characters; to form the conveyance
    of meaning; to inscribe on any material by a suitable
    instrument; as, to write the characters called letters; to
    write figures.
    [1913 Webster]
 
   2. To set down for reading; to express in legible or
    intelligible characters; to inscribe; as, to write a deed;
    to write a bill of divorcement; hence, specifically, to
    set down in an epistle; to communicate by letter.
    [1913 Webster]
 
       Last night she enjoined me to write some lines to
       one she loves.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I chose to write the thing I durst not speak
       To her I loved.            --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to compose or produce, as an author.
    [1913 Webster]
 
       I purpose to write the history of England from the
       accession of King James the Second down to a time
       within the memory of men still living. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To impress durably; to imprint; to engrave; as, truth
    written on the heart.
    [1913 Webster]
 
   5. To make known by writing; to record; to prove by one's own
    written testimony; -- often used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       He who writes himself by his own inscription is like
       an ill painter, who, by writing on a shapeless
       picture which he hath drawn, is fain to tell
       passengers what shape it is, which else no man could
       imagine.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To write to}, to communicate by a written document to.
 
   {Written laws}, laws deriving their force from express
    legislative enactment, as contradistinguished from
    unwritten, or common, law. See the Note under {Law}, and
    {Common law}, under {Common}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Write \Write\, v. i.
   1. To form characters, letters, or figures, as representative
    of sounds or ideas; to express words and sentences by
    written signs. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       So it stead you, I will write,
       Please you command.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be regularly employed or occupied in writing, copying,
    or accounting; to act as clerk or amanuensis; as, he
    writes in one of the public offices.
    [1913 Webster]
 
   3. To frame or combine ideas, and express them in written
    words; to play the author; to recite or relate in books;
    to compose.
    [1913 Webster]
 
       They can write up to the dignity and character of
       the authors.             --Felton.
    [1913 Webster]
 
   4. To compose or send letters.
    [1913 Webster]
 
       He wrote for all the Jews that went out of his realm
       up into Jewry concerning their freedom. --1 Esdras
                          iv. 49.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 write
   v 1: produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote
      four novels" [syn: {write}, {compose}, {pen}, {indite}]
   2: communicate or express by writing; "Please write to me every
     week"
   3: have (one's written work) issued for publication; "How many
     books did Georges Simenon write?"; "She published 25 books
     during her long career" [syn: {publish}, {write}]
   4: communicate (with) in writing; "Write her soon, please!"
     [syn: {write}, {drop a line}]
   5: communicate by letter; "He wrote that he would be coming
     soon"
   6: write music; "Beethoven composed nine symphonies" [syn:
     {compose}, {write}]
   7: mark or trace on a surface; "The artist wrote Chinese
     characters on a big piece of white paper"; "Russian is
     written with the Cyrillic alphabet"
   8: record data on a computer; "boot-up instructions are written
     on the hard disk" [syn: {write}, {save}]
   9: write or name the letters that comprise the conventionally
     accepted form of (a word or part of a word); "He spelled the
     word wrong in this letter" [syn: {spell}, {write}]
   10: create code, write a computer program; "She writes code
     faster than anybody else"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top