Search result for

woran

(56 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woran-, *woran*
Possible hiragana form: をらん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา woran มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *woran*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How?WoranReturn to Me (2000)
The music.- WoranAnastasia (1956)
What exactly did my father die of?Woran genau ist mein Vater gestorben? Zombie (1979)
What have you got in mind?Woran denkst du gerade? The Villain (1979)
How do you know when you're flushed?Woran erkennt man einen Flush? The Wanderers (1979)
- What are you thinking about?- Woran denkst du? The Kinfolk (1979)
Yes, I feel I have already compromised everything I believe in:Ja, ich habe das Gefühl ich habe schon alles verraten woran ich geglaubt habe. The Return of Starbuck (1980)
Now, the reason I'm bringing this all up is that our atmosphere and our gravity, the ones that you're used to, is not exactly the same on Earth.Ich habe mit diesem Thema angefangen, weil unsere Atmosphäre und unsere Schwerkraft, das, woran ihr gewöhnt seid, auf der Erde nicht ganz das selbe ist. The Super Scouts: Part 1 (1980)
I think the first thing I remember is running, trying to catch up with Jim-Bob.Das Erste, woran ich mich erinnere, ist, hinter Jim-Bob herzulaufen. The Pledge (1980)
I want to give him something that will remind him it was special.Ich möchte ihm etwas schenken, woran er sich erinnert. The Valediction (1980)
What otherthings?Woran denken Sie, Minister? Open Government (1980)
Bernard, You know perfectly well there has to be some way to measure success in the Civil Service.Ach Bernard, Sie wissen doch selbst genau, dass es etwas geben muss, woran man den Erfolg des Staatsdienstes messen kann. The Economy Drive (1980)
You neverknowwith Charlie.Bei Charlie weiß man nie, woran man ist. The Official Visit (1980)
We should know what are our chancesWir sollten wissen, woran wir sind. Two Champions of Death (1980)
My melancholy beauty of what you dream?Traurig, meine schöne Freundin? Woran denken Sie? Le guignolo (1980)
Oblomov had difficulty in deciding what he was to think of:Oblomow wußte nicht, woran er denken sollte: Oblomov (1980)
- Yes. What sort of work?Woran arbeitet ihr? Altered States (1980)
What are you thinking about?Woran denkst du? Altered States (1980)
I want to hold him fast until he finds me. Why the hell don't we see each other, although we live together... and know each other well.Woran zum Teufel liegt es eigentlich, dass wir einander nicht sehen, obwohl wir so eng zusammenleben und alles voneinander wissen? From the Life of the Marionettes (1980)
What are you thinking?Woran denkst du? From the Life of the Marionettes (1980)
- Do you have any ideas about the problem?Wissen Sie denn ungefähr, woran es liegen könnte? House on the Edge of the Park (1980)
What are you working on?Woran arbeitest du? Cruising (1980)
That's not necessarily what I had in mind.Das ist nicht unbedingt das, woran ich gedacht habe. The Exterminator (1980)
What are you thinking about?♪ Packed up my bags And I took what I had to the city... ♪ - (Jeanie) Woran denkst du? Foxes (1980)
"Subjects to be covered in future chapters will be... "How much did the department of dirty tricks have to do with the plane crash...Woran ist die Abteilung für Schmutztricks beteiligt?" Hopscotch (1980)
What are you thinking?Woran denken Sie? Private Benjamin (1980)
Keep lookin'.- Woran denkst du? Raging Bull (1980)
- What are you thinking about?- Woran denkst du? Seems Like Old Times (1980)
What was running through your mind?Woran haben Sie dabei gedacht? The Medal (1980)
Do you believe in anything, you bastards?Woran glaubt ihr eigentlich, Schweine! The Medal (1980)
What are you thinking about when you look out there?Woran denkst du, wenn du da rausschaust? Stardust Memories (1980)
What do you have in mind?Woran hast du gedacht? Stardust Memories (1980)
- What are you thinking about?- Woran denkst du gerade? Stardust Memories (1980)
You know, some time ago I had a love affair that ended sort of unhappily, and just a little while back, just before I died, in fact, I was on the operating table, and I was searching to try and find something to hang on to, you know.Vor einiger Zeit hatte ich eine Liebesbeziehung, die unglücklich endete, und vor kurzem, eigentlich kurz vor meinem Tod, lag ich auf dem OP-Tisch und suchte nach etwas, woran ich mich festhalten konnte. Stardust Memories (1980)
I got to hand it to you. You always told the truth. A guy always knew where he stood with you.Ich gestehe, du sagtest immer die Wahrheit, bei dir weiß man, woran man ist. Superman II (1980)
I know my mistake now...Ich weiß jetzt, woran es liegt! Super Monster (1980)
A man who had the guts to go to Mars. A man who fought to the end for what he believed was right.Ein Mann, der als erster seinen Fuß auf den Mars setzte, ein Mann, der aufrecht und stark für das gekämpft hat, woran er glaubte. Contamination (1980)
Jesus, the world's about to be wiped out and you're worried about getting changed.Meiner Güte, die ganze Welt wird ausgelöscht und alles, woran Sie denken, ist, sich frisch zu machen. Contamination (1980)
That's what makes you suffer most, Job.Das ist es, Hiob, woran Du am meisten leidest. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Well, what about the job?Woran liegt's? The Phenom (1981)
Well, he's the first thing I think of when I wake up in the morning and he's the last thing I think of when I go to sleep at night.Er ist das Erste, woran ich denke, wenn ich aufwache, und er ist mein letzter Gedanke vorm Einschlafen. The Indiscretion (1981)
What are you thinking about?Woran denkst du? The Move (1981)
I know what it is.Ich weiß, woran es liegt. The Threshold (1981)
- What have you in mind?- Ja, ja. Woran haben Sie gedacht? The Devil You Know (1981)
What are you thinking about?Woran denkst du? The Aviator's Wife (1981)
That's the last thing I'd been thinking ofDas war das letzte, woran ich dachte. The Aviator's Wife (1981)
What do you think?Woran denken Sie denn? Napalm. Zombie Lake (1981)
All they forget is 50 pfennigs' worth of old wire!Woran sie aber nicht gedacht haben, ist Draht für 50 Pfennig! Das Boot (1981)
What can you remember about a sealed box?Woran erinnert man sich bei einer verschlossenen Kiste? Dead & Buried (1981)
The King would meet our new-found benefactor, and offer his gratitude to the one man who has succeeded where so many have failed.Der König möchte unseren neuen Wohltäter kennen lernen, ihm danken, da er vollbrachte, woran so viele andere gescheitert sind. Dragonslayer (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
woran; worüber; woraus; wovonwhereof [Add to Longdo]
Das, woran ich dachte ...What I had in mind ... [Add to Longdo]
Woran liegt das?Why is that? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  woran [voːran]
     whereof
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top