Search result for

won

(134 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -won-, *won*
Possible hiragana form: をん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
won[VT] กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ win, See also: ชนะ, มีชัยเหนือ
won[N] เงินวอน (หน่วยเงินตราของเกาหลีใต้)
wonk[SL] ข้าราชการ
wont[ADJ] เคยชิน (คำทางการ), See also: เป็นนิสัย, Syn. accustomed, used to
wont[N] นิสัยหรือประเพณีที่มีผู้คนทำตาม (คำทางการ)
wonga[SL] เงิน
wonky[ADJ] สั่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: สั่นเทา, โซเซ, โงนเงน, ไม่มั่นคง, ไม่น่าไว้วางใจ, Syn. feeble, shaky, tottery
wonder[N] ความพิศวง (โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่หรือสวยงามมาก), See also: ความรู้สึกประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย, Syn. amazement, astonishment, awe
wonder[N] สิ่งน่าพิศวง, See also: สิ่งประหลาด
wonder[VI] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
won(วอน) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ win vi. อยู่,อาศัยอยู่
won ton(วอน'ทอน) n. อาหารจีนชนิดหนึ่งทีเป็นแป้งต้มใส่ไส้หมูและเครื่องชูรส,ชุบแป้งต้มดังกล่าว
won't(โวนทฺ,เวินทฺ) abbr. will not
wonder(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise,miracle,doubt,
wonder drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง,ประหลาดใจ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,งงงวย, Syn. marveling
wonderland(วัน'เดอะแลนดฺ) n. แดนมหัศจรรย์,ดินแดนที่น่าพิศวง,ประเทศที่น่าพิศวง,สวรรค์
wonderment(วัน'เดอะเมินทฺ) n. คำพูดที่น่าพิศวง,ถ้อยคำที่น่าพิศวง,เหตุที่น่าสงสัย,เรื่องที่น่าสงสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
won(vt) pt และ pp ของ win
wonder(n) ความประหลาดใจ,ความพิศวง,สิ่งประหลาด
wonder(n) ความประหลาดใจ,สิ่งประหลาด,ความพิศวง
wonder(vi) ประหลาดใจ,สนเท่ห์,อัศจรรย์ใจ,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonder(vt) ประหลาดใจ,อัศจรรย์ใจ,สนเท่ห์,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
wondrous(adj) น่าประหลาดใจ,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
wont(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย
wont(n) ความเคยชิน,ความคุ้นเคย,นิสัย
wonted(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย,ตามปกติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wonton (n ) แผ่นเกี๊ยว
wonton (n ) เกี๊ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I won.ฉันชนะ Episode #1.17 (2010)
You won't be.ไม่หรอก Naked (2013)
In the best possible light. Good luck. I wonder what lucky schoolในทางที่เหมาะสมที่สุด ขอให้ทุกคนโชคดี อยากรู้จริงๆเลยว่ามหาลัยไหนนะที่ New Haven Can Wait (2008)
Oh, after that shower, there won't be any hot water leftแหมหลังจากอาบน้ำที่ไม่มีน้ำร้อนออกมา New Haven Can Wait (2008)
Yeah, well, I won't be much longerช่ายย... แต่คงดีได้ไม่นาน New Haven Can Wait (2008)
No wonder Serena dumped you.ฉันไม่สงสัยเล้ย ทำไมเซรีน่าถึงทิ้งนาย New Haven Can Wait (2008)
I won't let you down. I promise. I know you won't.หนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง หนูสัญญา/ พ่อรู้จ๊ะ New Haven Can Wait (2008)
I won't accept. I can't, like this.ฉันคงไม่ตอบรับอะ.ฉันทำไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
And if we don't stop the sale, it won't be long beforeและถ้าเราไม่หยุดการขายนี้ มันคงไม่นานก่อนที่ Chuck in Real Life (2008)
The only problem is, they won't do businessปัญหาเดียวก็คือ พวกเค้าไม่ได้มาคุยธุระกิจ Chuck in Real Life (2008)
Well, you won horace over.ดูเหมือนว่า เธอชนะใจโฮเรสแล้ว Chuck in Real Life (2008)
And I'll tell you all about the wonderful timeและบอกช่วงเวลาที่แสนพิเศษของเรา Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wonThe victory was dearly won.
wonThe voters won't put up for a tax hike.
wonHe keeps quiet so that he won't disturb his father.
wonI wonder if you have something to write with.
wonI wonder if you'd like to go out with me this Sunday.
wonHe seems really depressed and lifeless. today. I wonder what took the wind out of his sails.
wonNo, he won't.
wonWondering what makes it so fascinating.
wonShe won an Oscar nomination for best supporting actress.
wonEach of the three boys won a prize.
wonI slept only two hours. No wonder I'm sleepy.
wonShe had wonderful food and, what was more, she was given a New year's gift.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งมหัศจรรย์[N] wonder, Syn. สิ่งอัศจรรย์
มหัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
อัศจรรย์[V] wonder, See also: surprise, astonish, be amazed, marvel, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ
สนเท่ห์[V] doubt, See also: wonder, suspect, question, query, Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, Example: คนไม่เคยนอนกางมุ้งสนเท่ห์ว่า เสาทั้งสี่และเส้นเหล็กคู่ขนานเป็นกรอบนั้นใช้ทำอะไร, Thai definition: รู้สึกไม่เข้าใจเมื่อประสบสิ่งที่ต่างกับความคิดความเชื่อ
สงสัย[V] wonder, See also: be suspicious, doubt, Syn. กังขา, Ant. เข้าใจ, Example: ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก, Thai definition: ไม่เข้าใจ
พิศวง[V] wonder, See also: amaze, astonish, astound, Syn. สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย, Example: ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร, Thai definition: ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย
พิศวง[ADJ] wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
แปลกใจ[V] surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
แสนวิเศษ[ADJ] marvelous, See also: wonderful, Syn. ดีเลิศ, Example: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์[n. prop.] (Chaiwat Sinsuwong) EN: Chaiwat Sinsuwong   FR: Chaiwat Sinsuwong
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant

CMU English Pronouncing Dictionary
WON    W AH1 N
WON    W AA1 N
WONK    W AA1 N K
WONT    W OW1 N T
WONG    W AO1 NG
WONKS    W AA1 N K S
WONDA    W AA1 N D AH0
WON'T    W OW1 N T
WONDER    W AH1 N D ER0
WONDRA    W AA1 N D R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
won    (v) (w uh1 n)
wont    (n) (w ou1 n t)
won't    (v) (w ou n t)
wonky    (j) (w o1 ng k ii)
wonder    (v) (w uh1 n d @ r)
wonted    (j) (w ou1 n t i d)
wonders    (v) (w uh1 n d @ z)
wondered    (v) (w uh1 n d @ d)
wondrous    (j) (w uh1 n d r @ s)
wonderful    (j) (w uh1 n d @ f @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wonne {f} | ein Gefühl der Wonnebliss; ecstasy | a feeling of bliss [Add to Longdo]
Wonne {f}blissfulness [Add to Longdo]
Wonnemonat Maimerry month of May [Add to Longdo]
Wonneproppen {m}chubby cherub [Add to Longdo]
herumgekriegtwon over [Add to Longdo]
wonachafter what [Add to Longdo]
wonach; woraufwhereupon [Add to Longdo]
wonnetrunkenin raptures [Add to Longdo]
Wonach schmeckt es?What does it taste of? [Add to Longdo]
Wongataube {f} [ornith.]Wonga Pigeon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
かしら[, kashira] (prt) (usu. fem) I wonder; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不成[bù chéng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ, ] won't do [Add to Longdo]
不行[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable [Add to Longdo]
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, ] wonderful; beautiful (calligraphy) [Add to Longdo]
元山[Yuán shān, ㄩㄢˊ ㄕㄢ, ] Wonsan in North Korea [Add to Longdo]
妙智慧[miào zhì huì, ㄇㄧㄠˋ ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ, ] wondrous wisdom and knowledge (Buddh.) [Add to Longdo]
行不通[xíng bu tōng, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄊㄨㄥ, ] won't work; will get (you) nowhere [Add to Longdo]
岂不[qǐ bù, ㄑㄧˇ ㄅㄨˋ, / ] won't it mean that...? [Add to Longdo]
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] wonderful; ingenious [Add to Longdo]
韩元[Hán yuán, ㄏㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] Won (Korean currency) [Add to Longdo]
馄饨[hún tún, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄨㄣˊ, / ] wonton [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
風薫る五月[かぜかおるごがつ, kazekaorugogatsu] Wonnemonat_Mai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Win \Win\, v. t. [imp. & p. p. {Won}, Obs. {Wan}; p. pr. & vb.
   n. {Winning}.] [OE. winnen, AS. winnan to strive, labor,
   fight, endure; akin to OFries. winna, OS. winnan, D. winnen
   to win, gain, G. gewinnen, OHG. winnan to strive, struggle,
   Icel. vinna to labor, suffer, win, Dan. vinde to win, Sw.
   vinna, Goth. winnan to suffer, Skr. van to wish, get, gain,
   conquer. [root]138. Cf. {Venerate}, {Winsome}, {Wish},
   {Wont}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To gain by superiority in competition or contest; to
    obtain by victory over competitors or rivals; as, to win
    the prize in a gate; to win money; to win a battle, or to
    win a country. "This city for to win." --Chaucer. "Who
    thus shall Canaan win." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thy well-breathed horse
       Impels the flying car, and wins the course.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To allure to kindness; to bring to compliance; to gain or
    obtain, as by solicitation or courtship.
    [1913 Webster]
 
       Thy virtue wan me; with virtue preserve me. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       She is a woman; therefore to be won. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain over to one's side or party; to obtain the favor,
    friendship, or support of; to render friendly or
    approving; as, to win an enemy; to win a jury.
    [1913 Webster]
 
   4. To come to by toil or effort; to reach; to overtake.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Even in the porch he him did win.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       And when the stony path began,
       By which the naked peak they wan,
       Up flew the snowy ptarmigan.     --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) To extract, as ore or coal. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To gain; get; procure; earn. See {Gain}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Won \Won\,
   imp. & p. p. of {Win}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Won \Won\, v. i. [See 1st {Wone}.]
   To dwell or abide. [Obs. or Scot.] " Where he wans in forest
   wild." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      This land where I have woned thus long. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Won \Won\, n.
   Dwelling; wone. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 won
   adj 1: not subject to defeat; "with that move it's a won game"
       [ant: {lost}]
   n 1: the basic unit of money in South Korea [syn: {South Korean
      won}, {won}]
   2: the basic unit of money in North Korea [syn: {North Korean
     won}, {won}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 WON
     World-O-Networking (BeOS)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 win
 
 1. (won, -ning) kazanmak, yenmek, galip gelmek
 2. birinci gelmek
 3. ele geçirmek, temin etmek
 4. gönlünü kazanmak
 5. gayesine erişmek
 6. fethetmek
 7. (maden veya kömür) çıkarmak
 8. zafer, yengi, başarı
 9. kazanç
 10. birinci gelme. win by a head yarışta bir at başı farkı ile kazanmak. win hands down kolayca kazanmak. win one over kendi fikrini kabul ettirmek. win ones spurs kişiliğini kabul ettirmek. win out başarmak. win the day, win the field savaşı kazanmak galip gelmek. win the toss yazı veya tura atmada kazanmak. win through sonuca ulaşmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top