Search result for

wok

(58 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wok-, *wok*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wok[N] กระทะเหล็กบางขนาดใหญ่, See also: ส่วนล่างเป็นรูปโค้ง ใช้สำหรับทำอาหารจีนหรืออาหารทางตะวันออกไกล
woke[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ wake, See also: ตื่น
woken[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ wake, See also: ถูกปลุกให้ตื่น
woken[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ wake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woke(โวค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 องwake
woken(โว'เคิน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ wake
awoke(อะโวค') v. อดีตกาลของ awake

English-Thai: Nontri Dictionary
woke(vt) pt และ pp ของ wake
awoke(vt) pt ของ awake

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I passed out, and when I woke up, I was different. Okay.ฉันผ่านไป และเมื่อฉันตื่นขึ้น ฉันดูแตกต่างออกไป Odyssey (2008)
I went as long as I could, and then... the next thing I know, I woke up on a fishing boat in the middle of the Arctic Ocean.ผมใช้เวลานานกว่าที่ผมเคยทำ เอ่อ.. และพอรู้สึกตัว ผมก็ถูกปลุกขึ้นบนเรือประมง กลางมหาสมุทรอาร์คติค Odyssey (2008)
Something woke me.บางอย่างทำให้ข้าตื่น To Kill the King (2008)
Do you think that's what woke me?ลุงว่านั่นคือสิ่งที่ปลุกข้ารึเปล่า To Kill the King (2008)
So, you woke up startled, and ran off the train, at which point you forgot the kid. Is that right?แล้วรีบวิ่งออกไป ตรงนี้ นายก็ลืมเด็ก ถูกมั๊ย Baby and I (2008)
And all of a sudden, the jaybird woke up.ไม่นานนัก เจ้านกเจย์ก็ตื่น The Lazarus Project (2008)
At night, you get woken up.ตอนกลางคืน คุณก็ตื่นขึ้น The Lazarus Project (2008)
You must have woke him up. He was supposed to be asleep. I'm sorry.คุณคงไปปลุกเขา เขาน่าจะนอนหลับอยู่ โทษด้วยนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Woke up to a kiss from Marley.ตื่นเพราะมาร์ลีย์มาเลียหน้้า Marley & Me (2008)
- I am gonna walk him. I just woke up.-ผมกำลังจะพามันไปเดินนี่ไง ก็ผมเพิ่งตื่น Marley & Me (2008)
I woke up and I was in smoke.ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีควันเต็มไปหมด. Cyborg Girl (2008)
Yeah, well, we came to Gray's Papaya to grab a bite to eat and she must've woke up.ก็แบบเราจอดรถ แวะกาอะไรกิน. {\i .เธอคงตื่น. แล้วคงตกใจ. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wokWhen I woke up, the day was breaking.
wokJim didn't wake up until his mother woke him.
wokThe alarm woke up Mayuko.
wokThe child began to cry as she woke to find herself left alone in the room.
wokWhen I woke up, all other passengers had gotten off.
wokOne rainy morning I woke up to find myself famous.
wokHe seemed to have just woken up from a dream.
wokIt was almost noon when I woke up.
wokWhen they woke up they saw a stone lying next to them.
wokWhat woke you up?
wokThe sun had already risen when I woke up.
wokI've never woken up this early.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทะใบบัว[n.] (krathabaibūa) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok   
กระทะจีน[n. exp.] (kratha Jīn) EN: wok   FR: wok [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOK    W AA1 K
WOKE    W OW1 K
WOKEN    W OW1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woke    (v) (w ou1 k)
woken    (v) (w ou1 k @ n)
Woking    (n) (w ou1 k i ng)
Wokingham    (n) (w ou1 k i ng @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wok {m}; chinesische Pfanne {f} | Woks {pl}; chinesische Pfannenwok | woks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お金をこわす;お金を壊す[おかねをこわす, okanewokowasu] (exp,v5s) (nab [Add to Longdo]
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
お目玉を食らう[おめだまをくらう, omedamawokurau] (exp,v5u) (See 大目玉を食らう) to get a good scolding [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炒锅[chǎo guō, ㄔㄠˇ ㄍㄨㄛ, / ] wok; frying pan, #34,689 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] state-of-the-art [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wok
   n 1: pan with a convex bottom; used for frying in Chinese
      cooking

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wok [vɔk] (n) , s.(m )
   wok
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top