Search result for

wk

(43 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wk-, *wk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
awkward ageวัยหนุ่มวัยสาวแรกเริ่ม
bowknot(โบ'นอท) n. ส่วนโค้ง
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife,drawshave -pl. -knives
gawk(กอค) vt. จ้องมองอย่างแปลกใจ,จ้องมองอย่างโง่ ๆ n. คนที่เซ่องุ่มง่าม
gawky(กอ'คี) adj. งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม,เงอะงะ,อายเหนียม, Syn. gawkily, See also: gawkishly adv. gawkiness,gawkishness n., Syn. awkward,ungainly ###A. polished
goshawk(กอส'ฮอค) n. เหยี่ยวปีกสั้นจำพวกหนึ่ง
gowk(กอค) n. คนโง่,คนทึ่ม
hawk(ฮอค) n. เหยี่ยว,นักต้ม,คนที่กระหายสงคราม v. บินเหมือนเหยี่ยว,ไล่นกด้วยเหยี่ยว,โถมเข้าใส่,เร่ขาย,เรียกหาบ,นำไปเร่, Syn. peddle
hawk-eyedadj. ซึ่งมีตาที่แหลมคม,ตาเหยี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardly(adv) อย่างเชื่องช้า,อย่างงุ่มง่าม,อย่างเก้งก้าง
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
hawk(n) นกเหยี่ยว,คนขี้โกง,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง
hawk(vi,vt) เร่ขาย,ขายเร่
hawker(n) คนหาบเร่,คนเร่ขายของ
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
squawk(vi) บ่น,ร้องทุกข์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She thinks I'm wk,that I'm fragile.เธอคิดว่าฉันกำลังอ่อนแอ Let the Truth Sting (2007)
WKPW news has lost one of its shining stars.สำนักข่าว WKPW ได้สูญเสีย ดาวจรัสแสงคนหนึ่งไป The Hybrid (2011)
Nina Dunham, WKGU, Channel 6.นีน่าอันแฮม WKGU ช่อง 6. Disconnect (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินเดียนแดง[n. prop.] (Indīen Daēng) EN: Mohawk ; Red Indian ; American Indian   FR: Iroquois [m]
อินทรี[n.] (insī) EN: eagle ; hawk   FR: aigle [m]
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
เก้งก้าง[adj.] (kēngkāng) EN: awkward ; clumsy ; ungainly   FR: dégingandé ; gauche
เคอะเขิน[v.] (khoekhoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed   FR: être gauche ; être maladroit
เคอะเขิน[adj.] (khoekhoēn) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease   FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
ขวาน[n.] (khwān) EN: axe = ax (Am.) ; hatchet ; tomahawk   FR: hache [f] ; hachette [f]
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v. exp.] (kleūn mai khao khāi mai øk) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma   FR: avoir un dilemme
กงโก้กงกก = กงโก้-กงกก[adj.] (kongkōkongkok) EN: ungainly ; awkwardly ; gawky ; shabbily   
กระ[n.] (kra) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wk    (n) (w ii1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
WK : WeltkriegWW : World War [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
てれながら[, terenagara] (n) feeling awkward [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ぶきっちょ[, bukiccho] (adj-na,n) awkward [Add to Longdo]
まずる[, mazuru] (v5r) (See まずい) to bungle; to make things awkward [Add to Longdo]
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top