หรือคุณหมายถึง wiße?
Search result for

wisse

(37 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wisse-, *wisse*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you for calling Raz bus line. ♪ ♪ Wenn sie verstehen was ich sage, dann lassen sie mich mal wissen...ขอบคุณที่ใช้บริการ ราซ บัส ไลน์ หากคุณเข้าใจ.. Cat and Mouse (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
WISSEL    W IH1 S AH0 L
WISSER    W IH1 S ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
wissenรู้ |wusste, gewusst|
wissenschaftlich(adj) ทางวิชาการ หรือ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือวิชาการ
Bescheid wissenรู้, รับรู้, รู้ข่าว เช่น Hast du über den Ausflug schon Bescheid gewußt?
der Besserwisser(n slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง
Verwaltungswissenschaft(n) |die, pl. Verwaltungswissenschaften| ศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการเมือง นิติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wissen {n}; Kenntnisse {pl} | meines Wissensknowledge | to my knowledge [Add to Longdo]
Wissenbasis {f}knowledge base [Add to Longdo]
Wissenschaft {f}; Naturwissenschaft {f} | Wissenschaften {pl} | angewandte Wissenschaftenscience | sciences | applied sciences [Add to Longdo]
Wissenschaft {f}scholarship [Add to Longdo]
Wissenschaftler {m}; Wissenschaftlerin {f} | Wissenschaftler {pl}scientist | scientists [Add to Longdo]
Wissenschaftler {m}; Wissenschaftlerin {f}; Gelehrte {m,f}academic [Add to Longdo]
Wissenschaftler {m}; Geheimwissenschaftler {m}boffin [Br.] [slang] [Add to Longdo]
Wissenschaftlicher Gradacademic rank [Add to Longdo]
Wissenschaftsfach {n}academic discipline [Add to Longdo]
Wissenschaftsgeschichte {f}history of science [Add to Longdo]
Wissenschaftsrat {m}science council [Add to Longdo]
Wissenschaftstheorie {f}philosophy of science [Add to Longdo]
Wissensdrang {m}thirst for knowledge [Add to Longdo]
Wissensdurst {m}thirst for knowledge [Add to Longdo]
Wissensgebiet {n} | Wissensgebiete {pl}field of knowledge | fields of knowledge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神科学[せいしんかがく, seishinkagaku] (n) Geisteswissenschaften (i.e. the humanities, excluding the arts); mental science [Add to Longdo]
文化科学[ぶんかかがく, bunkakagaku] (n) cultural science (Rickert's "Kulturwissenschaft") [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まなぶ, manabu] WISSENSCHAFT, STUDIUM [Add to Longdo]
[まなぶ, manabu] Wissenschaft, Studium [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] wissenschaftliche_Gesellschaft [Add to Longdo]
学問[がくもん, gakumon] Wissenschaft [Add to Longdo]
学術[がくじゅつ, gakujutsu] Wissenschaft [Add to Longdo]
実験[じっけん, jikken] wissenschaftlicher_Versuch, Experiment [Add to Longdo]
心得る[こころえる, kokoroeru] wissen, kennen, verstehen [Add to Longdo]
知る[しる, shiru] wissen, kennen [Add to Longdo]
知識[ちしき, chishiki] Wissen, Kenntnis [Add to Longdo]
科学[かがく, kagaku] Wissenschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wisse \Wis"se\, v. t. [AS. w[imac]sian. See {Wise}, a.]
   To show; to teach; to inform; to guide; to direct. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Ere we depart I shall thee so well wisse
      That of mine house ne shalt thou never misse.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top