Search result for

widern

(66 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widern-, *widern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา widern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *widern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I must tell you that things are much the same with me and that, if you have any repugnance in seeing me your stepmother I shall have no less in seeing you my stepson.Ich habe Euch zu erwidern, dass es mir ebenso geht. Genauso zuwider wie Euch wäre mir, Euch zum Stiefsohn zu haben. The Miser (1980)
You must respond.Du musst den Gruß erwidernLittle Lord Fauntleroy (1980)
I'm disgustipated wit you.Sie widern mich an. Popeye (1980)
Oh, you're so cute.Sie widern mich an. The Professional (1981)
I didn't have any courage to say:Mir fehlte der Mut zu erwidernSophie's Choice (1982)
The thrust of this defence will be to answer in the court, the press, and the public mind to answer the accusation of negligence this completely that not only do we win the case, but win the case so that it is seen that this attack on these men and this institution... was a rank obscenity.Die Aufgabe der Verteidigung ist folgende: vor Gericht, der Presse, der Bevölkerung... ..den Vorwurf der Fahrlässigkeit auf eine Weise zu erwidern,... ..dass wir den Prozess nicht nur gewinnen,... ..sondern dass die Vorwürfe gegen diese Männer und die Institution... obszön wirken. The Verdict (1982)
What a crazy thing to play the ten!Das ist doch widernatürlich. Prozrazení (1983)
If there is any way we could repay your gallant service to the Crown... ... wouldyoupleaselet usknow ?Wenn wir ihren Dienst für die Krone irgendwie erwidern können... lassen Sie es uns wissen. To Be or Not to Be (1983)
Because it gives us a chance to repay the hospitality the people of Earth have shown us.Es gibt uns die Chance, die Gastfreundschaft zu erwidern, die die Menschen uns gezeigt haben. Part One (1984)
We Visitors are proud of this ceremony since it gives us the chance to repay the hospitality the people of Earth have shown us.(John) Wir Besucher sind stolz auf diese Zeremonie, die uns die Chance gibt, die Gastfreundschaft zu erwidern, die uns die Menschen entgegen brachten. Part One (1984)
Return fire.Feuer erwidernSay It with Bullets (1984)
Prepare to return fire.Das Feuer erwidernStar Trek III: The Search for Spock (1984)
I don't even expect you to feel about me the way I feel about you.Ich erwarte nicht mal, dass Sie meine Gefühle für Sie erwidernPopcorn, Peanuts and CrackerJacks (1985)
You son of a bitch.- Sie widern mich an, Sie Dreckskerl. The Protector (1985)
Bad salesmen make me sick.Schlechte Verkäufer widern mich an. Ruthless People (1986)
- (TOASTING IN FRENCH) - (PEOPLE RESPOND)- (ZUPROSTEN AUF FRANZÖSISCH) - (LEUTE ERWIDERN TOAST) Under the Cherry Moon (1986)
No more brown rice, no more dead bodies, No more tarantulas.Gerippe widern mich an, ich mag keine Taranteln. The Poison Pen (1987)
Do we return their fire, sir?Sollen wir das Feuer erwidern, Sir? The Last Outpost (1987)
What they suggested seemed unthinkable, against nature.Ihr Vorschlag schien undenkbar, widernatürlich. The Believers (1987)
Always delighted to return hospitality.Ich freue mich immer, eine Einladung zu erwidernEmpire of the Sun (1987)
Were you engaging in some kind of unnatural sex acts with that young lady?Hatten Sie widernatürlichen sexuellen Verkehr mit ihr? Above the Law (1988)
"'And yet some instinct told me that if I kissed her she would respond."Trotzdem sagte mir mein Instinkt, dass sie meinen Kuss erwidern würde." Another Woman (1988)
So long, scumsucker!Sie widern mich an! Criminal Law (1988)
They paid us a visit. It seems only fair to return the courtesy.Die Borg statteten uns einen Besuch ab, den wir nun erwidernQ Who (1989)
If you offer affection too soon, they can feel guilty returning that affection, as if they're betraying the love of the parent.Wenn sie zu früh Zuneigung erhalten, haben sie Schuldgefühle beim Erwidern der Zuneigung, als würden sie die Liebe zu den Eltern verraten. The Bonding (1989)
With what great state he heard their embassy, how well supplied with noble counselors, how modest in exception and withal how terrible... in constant resolution.Wie gut er mit edlen Ratgebern ausgestattet war. Wie ruhig ihm erwidern und wie schrecklich seine Antwort auf das Geschenk des Dauphins war. Henry V (1989)
Point number two, thanks to a genetic abnormality probably attributable to his mother's addiction, he was born with physical defects that 99% of all humanity consider totally disgusting.Zweitens wurde er wegen eines genetischen Defektes, bedingt durch die Drogensucht seiner Mutter, mit Missbildungen geboren, die die meisten Menschen anwidernJohnny Handsome (1989)
" Dear Advertisers," I am disgusted with the way old people are depicted on television.Geehrte Anzeigenmacher, die alten Menschen im Fernsehen widern mich an. Bart the General (1990)
That's not natural.Das ist widernatürlich! Frankenhooker (1990)
She has to love him in return.Sie muss seine Liebe erwidernBeauty and the Beast (1991)
Fire!Feuer erwidernOnce Upon a Time in China (1991)
Would you like to respond?Möchten Sie etwas erwidernDeadly Nightshade (1991)
Return fire, Mr Worf.Feuer erwidern, Mr Worf. Darmok (1991)
But I cannot return those feelings.Aber ich kann Gefühle nicht erwidernIn Theory (1991)
Does the defence wish to enter a plea? Yeah.Möchte die Verteidigung etwas erwidernA Few Good Men (1992)
Return fire.Feuer erwidernConundrum (1992)
I can, never return the feeling she has for me.Ihre Gefühle werde ich nie erwidern können. Necronomicon: Book of Dead (1993)
If they bow, you bow back.Erwidern Sie Verbeugungen. Rising Sun (1993)
Far, far from it. - I believe you, Virginie.Bitte glauben Sie nicht, dass ich seine Gefühle erwidern würde, Hercule. The Chocolate Box (1993)
You're disgusting.Sie widern mich an. If Wishes Were Horses (1993)
You're still disgusting.Sie widern mich immer noch an. If Wishes Were Horses (1993)
At least your beloved Jean Luc knew how to turn a phrase.Ihr geliebter Jean Luc konnte zumindest eine Bemerkung erwidernQ-Less (1993)
- Commander, they're returning fire.- Commander, sie erwidern das Feuer. Sanctuary (1993)
Return fire.Feuer erwidernDescent (1993)
Establish a firing pattern and return fire.Feuer mit Wechselfrequenz erwidernDescent: Part II (1993)
So if we attack them, they will return fire.Wenn wir sie angreifen, erwidern sie das Feuer. Face of the Enemy (1993)
- Return fire.- Feuer erwidernForce of Nature (1993)
Return fire.Feuer erwidernGambit, Part II (1993)
They are returning fire.Sie erwidern das Feuer. Parallels (1993)
Return fire.Feuer erwidernParallels (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust [Add to Longdo]
Widernatürlichkeit {f}perversity [Add to Longdo]
antworten; erwidern; entgegnen; entgegenhalten (auf) | antwortend; erwidernd; entgegnend; entgegenhaltend | geantwortet; erwidert; entgegnet; entgegengehalten | antwortet | antworteteto reply; to answer (to) | replying | replied | replies | replied [Add to Longdo]
anwidern | anwidernd | angewidert | es widert an | es widerte an | es hat/hatte angewidertto cloy | cloying | cloyed | it cloys | it cloyed | it has/had cloyed [Add to Longdo]
erwidern (Besuch; Gefälligkeit)to return [Add to Longdo]
erwidern (Feuer) [mil.]to return [Add to Longdo]
erwidern (Gefühl)to reciprocate [Add to Longdo]
erwidern (scharf) | erwidernd | erwidert | erwidert | erwiderteto retort | retorting | retorted | retorts | retorted [Add to Longdo]
erwidern; sich revanchierento pay back [Add to Longdo]
erwiderndrejoining [Add to Longdo]
pervers; widernatürlich {adj} | perverser; widernatürlicher | am perversesten; am widernatürlichsten | ein perverserser Menschperverted; perverse | more perverse | most perverse | a pervert [Add to Longdo]
widernatürlich {adj}unnatural; perverted [Add to Longdo]
Er wusste nicht, was er darauf erwidern sollte.He didn't know what to say to that. [Add to Longdo]
Jetzt weiß ich dir nichts zu erwidern.You've got me there! I have no answer. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top