Search result for

wich

(71 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wich-, *wich*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greenwich mean timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
greenwich timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
sandwich(แซน'วิชฺ) n. ขนมปังแซนด์วิช vt. ใส่เข้าไปในขนมปังประกบ,สอดเข้าไประหว่างสองสิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
sandwich(n) ขนมปังแซนวิช

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wichita, Little Rock... วิชิต้า... . Zombieland (2009)
Even before Zombieland, Wichita was running the table on guys like us.ถ้าเป็นก่อนจะมีซอมบี้แลนด์ วิชิต้าก็คงจะเป็นแฟนกับผู้ชายอย่างเรา Zombieland (2009)
- Thank you Wichita, Thanks Little Rock.- ขอบคุณ วิชิต้า ขอบใจลิตเติ้ลล๊อค Zombieland (2009)
I really, really wanna impress Wichita, but it would be a direct violation of Rule #17, maybe the most important of all,ผมอยากจะทำให้วิชิต้าประทับใจ แต่มันจะขัดกับกฎข้อ17ผมโดยตรง และอาจจะเป็นข้อสำคัญที่สุด Zombieland (2009)
- Oh my God. You're thinking about fucking Wichita.- ให้ตายซิ นายกำลังอยากจะอื๊บเธออยู่ Zombieland (2009)
- Hey Tallahassee, Wichita why don't you take that way.- เฮ้ ทาลาฮาสซี วิชิต้า พวกคุณไปทางนั้น Zombieland (2009)
I was hoping Wichita was just playing hard to get, but I realized that she had more trust issues than I did.ผมหวังว่าวิชิต้าจะแค่เล่นตัว แต่ผมก็รู้แล้วว่าเธอเป็นคนที่พูดน่าเชื่อกว่านั้น Zombieland (2009)
- I'm going after Wichita.- ผมจะตามวิชิต้าไป Zombieland (2009)
- Wichita!- วิชิต้า! Zombieland (2009)
And it had to be Wichita for me to finally understand that some rules are made to be broken.และนั่นก็คือวิชิต้า ผมเพิ่งจะเข้าใจเดี๋ยวนี้เอง ว่าบางครั้งเราต้องแหกกฎบ้าง Zombieland (2009)
Wichitaวิชิต้า Zombieland (2009)
Do you remember Karen Barnes, part of a 30-person reduction a few weeks back in Wichita?นายยังจำ คาเรน บานส์ ได้ไหม หนึ่งในการลดพนักงาน 30 คน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วในวิชิต้า Up in the Air (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
ขนมปังประกบไส้[n. exp.] (khanompang prakop sai) EN: sandwich   
กรีนิช[n. prop.] (Krīnit) EN: Greenwich   FR: Greenwich
หนีบ[v.] (nīp) EN: fork out ; nip off ; squeeze ; pinch ; sandwich ; punch ; clip ; clamp   FR: pincer ; serrer
แซนด์วิช[n.] (saēnwit) EN: sandwich   FR: sandwich [m]
เวลามัชฌิมกรีนิช[n. exp.] (wēlā matchima Krīnit) EN: Greenwich Mean Time (GMT)   FR: temps moyen de Greenwich [m]
เวลามาตรฐานกรีนิช[n. exp.] (wēlā māttrathān Krīnit) EN: Greenwich Mean Time (GMT)   FR: temps moyen de Greenwich [m]
เวสต์บรอมวิช[TM] (Wēst Brømwich) EN: West Bromwich   FR: West Bromwich

CMU English Pronouncing Dictionary
WICH    W IH1 CH
WICHERN    W IH1 K ER0 N
WICHERT    W IH1 CH ER0 T
WICHITA    W IH1 CH AH0 T AO2
WICHMAN    W IH1 CH M AH0 N
WICHMANN    W IH1 CH M AH0 N
WICHITA'S    W IH1 CH AH0 T AO2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wich-    (j) - (w i ch -)
Wichita    (n) (w i1 ch @ t @)

German-Thai: Longdo Dictionary
wichtigสำคัญ
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wichtige Persönlichkeitnotability [Add to Longdo]
Wichser {m}; Arschloch {n}motherfucker [slang] [Add to Longdo]
Wichser {m}; Angeber {m}wanker [slang] [Add to Longdo]
Wicht {m}wight [Add to Longdo]
Wichtelmännchen {n}pixy [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}; Bedeutung {f} | von äußerster Wichtigkeit; von größter Bedeutung | von entscheidender Wichtigkeit seinimportance | with utmost importance | to be crucially important [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}meaningfulness [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}momentousness [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}opportunity [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}concern [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}primeness [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m}bumble [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m} | Wichtigtuer {pl}busybody | busybodies [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m}panjandrum [Add to Longdo]
Wichtigtuer {m}pompous ass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]
オープンサンド[, o-punsando] (n) (abbr) open sandwich [Add to Longdo]
オープンサンドイッチ[, o-punsandoicchi] (n) open sandwich [Add to Longdo]
カナッペ;カナペ[, kanappe ; kanape] (n) canape (piece of furniture, small open sandwich) (fre [Add to Longdo]
クラブサンドイッチ[, kurabusandoicchi] (n) club sandwich [Add to Longdo]
グリニッジ[, gurinijji] (n) Greenwich (Mean Time); (P) [Add to Longdo]
グリニッジ時;グリニジ時[グリニッジじ(グリニッジ時);グリニジじ(グリニジ時), gurinijji ji ( gurinijji toki ); guriniji ji ( guriniji toki )] (n) (obsc) (See 世界時) Greenwich Time [Add to Longdo]
グリニッジ標準時[グリニッジひょうじゅんじ, gurinijji hyoujunji] (n) Greenwich mean time [Add to Longdo]
グリニッジ平均時[グリニッジへいきんじ, gurinijji heikinji] (n) (obsc) (See グリニッジ標準時) Greenwich Mean Time; GMT [Add to Longdo]
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威奇托[wēi qí tuō, ㄨㄟ ㄑㄧˊ ㄊㄨㄛ, ] Wichita (city in Kansas) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大事[だいじ, daiji] wichtige_Sache, wichtige_Angelegenheit [Add to Longdo]
大切[たいせつ, taisetsu] wichtig [Add to Longdo]
枢要[すうよう, suuyou] wichtig [Add to Longdo]
要件[ようけん, youken] wichtige_Angelegenheit, Vorbedingung [Add to Longdo]
重大[じゅうだい, juudai] wichtig, bedeutend, schwer [Add to Longdo]
重要[じゅうよう, juuyou] wichtig, bedeutsam, Haupt- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wich \wich\ (w[i^]ch), n.
   A variant of 1st {wick}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wick \wick\ (w[i^]k), or Wich \Wich\ (w[i^]ch), n. [AS. w[imac]c
   village, fr. L. vicus. In some names of places, perhaps fr.
   Icel. v[imac]k an inlet, creek, bay. See {Vicinity}, and cf.
   {Villa}.]
   [1913 Webster]
   1. A street; a village; a castle; a dwelling; a place of
    work, or exercise of authority; -- now obsolete except in
    composition; as, bailiwick, Warwick, Greenwick. --Stow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Curling) A narrow port or passage in the rink or course,
    flanked by the stones of previous players.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 wich [viç]
   gave way
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top