Search result for

were

(74 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -were-, *were*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
were[AUX] กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be
werewolf[N] มนุษย์หมาป่า, Syn. lycanthrope, werwolf

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
were(เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be
weren't(เวิร์นทฺ) abbr. were not
werewolf(เวียร'วูลฟ) n. มนุษย์ที่ได้เปลี่ยนเป็นหมาป่า,มนุษย์หมาป่า pl. werewolves
flowerer(เฟลา'เออเรอะ) n. พืชที่ออกดอกใบ
powered(เพา'เออร์ด) adj. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์,มีเครื่องยนต์ติดตั้ง,มีพลัง,มีแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
were(vt) pt ของ are
werewolf(n) มนุษย์หมาป่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Werewolvesมนุษย์หมาป่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were writing about me?นายกำลังเขียนเรื่องของฉันงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Were you-- were you a happy kid?นาย - - นายเป็นเด็กที่มีความสุขรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
- I remembered you were flying in tonight.// ผมจำได้ว่าพ่อจะบินกลับมาคืนนี้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
- I know you did that when you were 12, but it is an honor to sit in the front row, and Eleanor specifically requested you.และมันก็เป็นเกียรติมากที่จะได้นั่งแถวหน้าสุดนะ และเอลานอร์เป็นคนขอให้ลูกเป้นคนนั่งด้วยสิ The Serena Also Rises (2008)
Well, Serena and I were supposed to have a movie night, but she cancelled, so I thought...ก็เซรีน่ากับฉันนัดกันว่า จะดูหนังด้วยกัน แต่เธอแคนเซิล ดังนั้นฉันเลยคิดว่า The Ex-Files (2008)
We were broken up.แต่เราเลิกกันแล้วนะ The Ex-Files (2008)
Yes, you were. I would never try to humiliate you like that.ใช่ เธอผิด ฉันไม่เคยทำ อะไรให้เธอขายขี้หน้านะ The Ex-Files (2008)
- What were you thinking? -Wh--พี่คิดว่าพีี่ทำอะไรน่ะ The Ex-Files (2008)
So you were part of it, and then you had second thoughts?- งั้นเธอก็มีส่วนด้วย แล้วตอนนี้ เปลี่ยนใจแล้วหรอ The Ex-Files (2008)
But you were there at lunch.- แต่เธอก็อยู่ด้วยตอนกินข้าว The Ex-Files (2008)
- And they were about to--- พวกเขาจะ... The Ex-Files (2008)
Hockey sticks were involved.ไม้ฮอกกี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
were10 people were packed into the small room.
were3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
were500 policemen were put on strict alert.
wereAbout one hundred people were killed in this accident.
wereAbout two million pounds of wheat were exported annually.
wereA burglar broke into your house while you were away on vacation.
wereAccessories were laid out on the shelf for sale.
wereA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
wereA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
wereA crowd of people were present at a party.
were"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
wereAdmitting what you say, I still think that you were wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพาย[V] were something over the shoulder, See also: bear something over the shoulder, were on one shoulder like a sash or a sidearm, Syn. สะพาย, แขวนบ่า, ห้อยบ่า, เฉียงบ่า, Example: เขาตะพายดาบเตรียมออกรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   
ไม้ดอก[n. exp.] (māi døk) EN: flowerer ; flowering-plant   FR: arbuste à fleurs [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WERE    W ER0
WERE    W ER1
WEREN'T    W ER1 AH0 N T
WEREN'T    W ER1 N T
WEREWOLF    W EH1 R W UH2 L F
WERELDHAVE    W EH1 R AH0 L D HH AA2 V EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
were    (v) (w @@ r)
weren't    (v) (w @@ n t)
werewolf    (n) (w i@1 w u l f)
werewolves    (n) (w i@1 w u l v z)

German-Thai: Longdo Dictionary
beschweren(vt) |beschwerte, hat beschwert| บ่นว่า, ตำหนิ
sich beschweren über etw./jmdn.บ่นหรือตำหนิเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gestauntwere astonished [Add to Longdo]
hießenwere called [Add to Longdo]
throntenwere enthroned [Add to Longdo]
verfrorstwere chilled through [Add to Longdo]
Waren Sie daran beteiligt?Were you a party to this? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
これでもかこれでもか[, koredemokakoredemoka] (exp,adv-to) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
これでもかと言うほど[これでもかというほど, koredemokatoiuhodo] (exp) as if it weren't already enough [Add to Longdo]
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position) [Add to Longdo]
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
ウェアウルフ;ワーウルフ[, ueaurufu ; wa-urufu] (n) werewolf [Add to Longdo]
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck [Add to Longdo]
シャコタン[, shakotan] (n) (See 車高短) vehicle with body lowered [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼人[Láng rén, ㄌㄤˊ ㄖㄣˊ, ] Werewolf [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Were \Were\, v. t. & i.
   To wear. See 3d {Wear}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Were \Were\, n.
   A weir. See {Weir}. [Obs.] --Chaucer. Sir P. Sidney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Were \Were\, v. t. [AS. werian.]
   To guard; to protect. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Were \Were\ (w[~e]r; 277). [AS. w[=ae]re (thou) wast, w[=ae]ron
   (we, you, they) were, w[=ae]re imp. subj. See {Was}.]
   The imperfect indicative plural, and imperfect subjunctive
   singular and plural, of the verb be. See {Be}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Were \Were\ (w[=e]r), n. [AS. wer; akin to OS. & OHG. wer, Goth.
   wa['i]r, L. vir, Skr. v[imac]ra. Cf. {Weregild}, and
   {Werewolf}.]
   [1913 Webster]
   1. A man. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A fine for slaying a man; the money value set upon a man's
    life; weregild. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Every man was valued at a certain sum, which was
       called his were.           --Bosworth.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top