Search result for

weithin

(40 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weithin-, *weithin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weithin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weithin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Far to the east stretches a forest into which Fafner carried off the Nibelung treasure.Nach Osten weithin dehnt sich ein Wald Der Niblungen Hort entführte Fafner dorthin Die Walküre (1980)
Aaaah! Okay, kid, if that's the way you want it!Während sie sich weithin hörbar die Kehle aus dem Leib schreit? The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Noel, Noel.Erleuchtet das Haus, bis es weithin strahlt The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
the bliss of redemption, divinely mild, trembles within every soul around.Erlösungswonne, göttlich mild, durchzittert weithin alle Seelen; Parsifal (1992)
Roads will extend to the remote border areas... and the Great Wall will stretch across the northern border... to keep the barbarians out.Und dort wird sich eine gewaltige Mauer... weithin erstrecken und die Barbaren abhalten. Und falls sie trotzdem versuchen sollten, uns anzugreifen, werden ihre Pferde... an diesem Hindernis scheitern. The Emperor and the Assassin (1998)
I got him in my head and throw him away. .Ich schwang ihn über meinemKopf und schleuderteihn weithinaus. Tanguy (2001)
If I can turn your attention to the pole here... you will see a yellow button with an instructional panel right above it.Ich darf Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Mast lenken. Dort sehen Sie den gelben Knopf, darüber eine weithin sichtbare Hinweistafel... Red Light on the Wedding Night (2001)
Where is the horn that was blowing?Und das Horn, das weithin hallende? The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
"In Vallombrosa, where th' Etrurian shades High over-arch'd imbower.""von Vallombrosa, das weithin von etruskischen Schatten überdeckt wird." Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
It's an ancient and respected ritual, Joy.Es ist sehr alt und weithin anerkannt, Joy. Rites of Passage (2004)
It's widely considered as the first Valentine's poem.Es ist weithin bekannt als das erste Valentinsgedicht. The Fisher King: Part 2 (2006)
That's Paivakivi.Der ist weithin sichtbar. Sauna (2008)
Well, it takes a lot of courage to reject the widely embraced social construct of marriage.Es erfordert eine Menge Mut, um das weithin anerkannte soziale Konstrukt der Ehe abzulehnen. Atonement (2008)
He was well known for his v.d.Er war weithin für seine Geschlechtskrankheiten bekannt. Going Down and Out in Beverly Hills (2008)
"Her abhorrence of the railway was very widely known, "and we all supposed that it was nothing but a menace.Ihre Abscheu für die Eisenbahn war weithin bekannt, und wir nahmen alle an, sie sei eine Bedrohung für uns alle. Return to Cranford: Part One - August 1844 (2009)
You come from two long lines of royaltyBist von blauem Blut und weithin bekannt The Princess and the Frog (2009)
It's a widely held belief that within the architecture of the great cities are coded references to this system.Weithin herrscht der Glaube, in der Architektur großer Städte befänden sich verschlüsselte Hinweise auf dieses System. Sherlock Holmes (2009)
Nicephore is widely credited as one of the inventors of photography.Nicéphore gilt weithin als der Erfinder der Fotografie. Burke and Hare (2010)
The clarion was heard from far away.Ihre Fanfaren waren weithin zu hören. Our Home (2010)
ATTORNEY: Yes, and our experts used retrograde extrapolation, a widely-accepted mathematical formula for determining blood alcohol.Ja, und unsere Experten benutzten retrograde Extrapolation, eine weithin akzeptierte mathematische Formel, um den Blutalkohol zu bestimmen. Bad Girls (2010)
Suddenly there were these new beacons of light shining forth, pouring energy into the universe.Plötzlich gab es neue Lichtquellen, die weithin leuchteten und Energie ins All ausschütteten. History of the World in 2 Hours (2011)
He even said he could help solve the highly publicized case of Sabrina Aisenberg, an infant who was taken from her home in Tampa, Florida, last year.Darin behauptete er, Informationen über vermisste Kinder zu haben. Er sagte sogar, er könne helfen, den weithin bekannten Fall um Sabrina Aisenberg zu lösen, ein Baby, das im letzten Jahr aus dem Elternhaus in Tampa, Florida entführt wurde. The Imposter (2012)
Kayla is famous from here to Volantis in certain circles.Kayla... ist weithin bekannt von hier bis Volantis, in bestimmten Kreisen. Walk of Punishment (2013)
His legend's known far and wide.Seine Legende ist weithin bekannt. There Will Be Blood (2013)
Maybe she wasn't loved widely, but she was loved deeply.Sie wurde vielleicht nicht weithin geliebt, aber sehr tief. The Fault in Our Stars (2014)
This isn't widely known, but Helen Mitchell had a drinking problem, and Wayne Campbell abused painkillers.Es ist nicht weithin bekannt, aber Helen Mitchell hatte ein Alkoholproblem, und Wayne Campbell missbrauchte Schmerzmittel. Fatal (2014)
And well-known as the chief executioner for the Winter Hill Gang.Und weithin bekannt als der Henker der Winte - Hil - Gang. Black Mass (2015)
A resounding a-yes.Ein weithin hallendes äh-Ja. Campers Arrive (2015)
He's a widely respected source with connections...Er ist eine weithin anerkannte Quelle mit Verbindungen... Naming Rights (2016)
And now her claims are gaining widespread acceptance.Und jetzt wird ihre Aussage weithin akzeptiert. Alex (2016)
In other legal news, the highly publicized trial...Andere Rechtsnachrichten, der weithin publizierte Prozess... Borrowing Problems from the Future (2017)
In other legal news, the highly publicized trial of Jared Morillo, AKA Plunder, comes to a close.Der weithin publizierte Prozess von Jared Morillo, auch bekannt als "Plunder", geht zu Ende. Infantino Street (2017)
It's a signal that can be seen from a mile or more.- Das Signal kann weithin gesehen werden. Episode #2.7 (2017)
But look. The morn, in russet mantle clad, walks o'er the dew of yon high eastern hill.Doch seht, der Morgen weithin purpurn glänzend betritt den Tau des hohen Hügels dort. Hamlet (1948)
I will stay here to greet the first sun and for you to leave with the voice of your bells as they ring the welcome sound of reawakening.Ich bleibe hier, um die ersten Sonnenstrahlen zu begrüßen. Die Glockenklang soll weithin die frohe Botschaft des Erwachens tragen. The Return of Don Camillo (1953)
- You're right out in the open!- Wir sind weithin sichtbar. The Moon-Spinners (1964)
The first contest is with Bigshout, commonly known as Dirty-Hand... versus Brancaleone da Norcia.Der erste Waffengang wird stattfinden zwischen Gritone, weithin bekannt als die "Schmutzige Hand" und Brancaleone de Norcia. For Love and Gold (1966)
Valdez could see the smoke a long way.Valdez wird den Rauch bis weithin sehen. Valdez Is Coming (1971)
Sound travels a long way here.Ein Niesen ist weithin hörbar. The Dawns Here Are Quiet (1972)
Twenty years ago, the Plum Blossom Bandit, was a well known master in the martial world.Vor 20 Jahren war der Plum Blossom Bandit ein weithin bekannter Meister in der Welt der Kampfkunst. The Sentimental Swordsman (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top