Search result for

weither

(42 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weither-, *weither*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weither มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weither*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've come a long way.Wir kommen von weitherThe Legend of Suram Fortress (1985)
These are no pea brains from beyond.Keine Dummköpfe von weitherMorons from Outer Space (1985)
- The girl and her family have come a long way just to be heard.- Das Mädchen ist von weither angereist. A Dolphin Song for Lee: Part 2 (1988)
Dr. Hayward, I have traveled thousands of miles and apparently several centuries to this forgotten sinkhole in order to perform a series of tests.Dr. Hayward, ich bin von weither angereist und anscheinend auch Jahrhunderte in die Vergangenheit, um hier Tests durchzuführen. Episode #1.4 (1990)
Only a white man would make a fire for everyone to see.Nur ein Weißer macht ein Feuer, das man von weither sieht. Dances with Wolves (1990)
I come long way.Ich komme weitherHeaven & Earth (1993)
Father came a long way to see me.Vater kommt weitherHeaven & Earth (1993)
If you ask me, Nog should never have gone off to the Academy.Sie kommt von weitherShattered Mirror (1996)
It is said he chose us and brought us here from beyond the stars.Es heißt, er habe uns auserwählt und von weither hierher gebracht. Brief Candle (1997)
It's just that... the idea of an urban legend serial killer... it's a stretch.- Das habe ich doch nicht gesagt. Aber so eine Art Düstere-Legenden-Massenmörder ... Das ist weither geholt. Urban Legend (1998)
Isn't it ridiculous? Coming all the way up here, but they're the best.Lächerlich, von so weither zu kommen, aber sie sind die Besten. American Psycho (2000)
I'll still go in there, see that nothing happens. But I don't wanna talk about obvious feelings.Ich werde jetzt weitherhin da reingehen und werde ach weiterhin aufpassen, dass nichts passiert, aber ich hab' keine Lust, über Gefühle zu reden, die so offensichtlich sind. The Experiment (2001)
I've come a long way.Ich kommevonweitherG.O.R.A. (2004)
"All of the officers "were from outside the local area, "and it probably had not entered their minds"Die Offiziere kamen von weither." Away from Her (2006)
- to continue looking for Oliver.- weitherhin nach Oliver zu suchen. Episode #1.4 (2007)
I'm not gonna scare the hell out of the poor kid's mom Because of a long shot corollary to a long shot theory.Ich werde die arme Mutter des Kindes nicht wegen einer weithergeholten Schlussfolgerung zu einer noch weiter hergeholten Theorie zu Tode erschrecken. Not Cancer (2008)
World domination is within my grasp!Die WeItherrschaft ist zum Greifen nah! Bolt (2008)
Forefetch*, ridiculous, insane, Ancient aliens visiting Earth centuries ago, building monuments, influencing scripture,Weithergeholt, lächerlich, verrückt, antike Außerirdische besuchten vor Jahrhunderten die Erde, bauten Monumente, beeinflussende Manuskripte, Chariots, Gods and Beyond (2009)
That's a hell of a long con, doc.Das ist ein ziemlich weithergeholter Betrug, Doc. The End (2010)
The style is called Retiarius, carried from the outer regions.Der Stil heißt Retiarius, er wurde von weither hergebracht. The Thing in the Pit (2010)
- That's a rather broad definition.- Das ist eine ziemlich weithergeholte Definition. The Rejected (2010)
Or is that sounding a little farfetched?Oder klingt das ein wenig weithergeholt? Killer App (2011)
You said that Fiorentino had rushed the investigation and jumped to hasty conclusions.Sagten Sie nicht, dass Fiorentinos Schlussfolgerungen weithergeholt waren? Pauline détective (2012)
It's from very far.Der kommt von weitherJe vous présente ma femme (2013)
I don't know, it's sounds like a long shot.Das hört sich sehr weithergeholt an. Recipe for Disaster (2014)
Bringing goods from far away, taking them on still further, it opens new worlds.Waren kommen von weither und werden noch weiter weggebracht... dass eröffnet uns eine neue Welt. The Red Rose and the Briar (2014)
Seemed farfetched to me, too, until I found out that Victoria just moved back to the area to sell her sculptures.Das schien mir auch weithergeholt, bis ich heraus- fand, dass Victoria gerade in die Gegend zurückzog, um ihre Skulpturen zu verkaufen. The Mutilation of the Master Manipulator (2014)
I know this may sound farfetched, but I'm on the market now.Ich weiß das hört sich weithergeholt an, aber ich bin jetzt auf dem Markt. The Matrimonial Momentum (2015)
- They have come from far.- Sie sind von weither gekommen. Sword of Vengeance (2015)
People would come from miles and children would peak at it through curtains.Man wäre von weither angereist. Die Kinder hätten gesagt: "Oh, ein Monster!" The Beach (Buggy) Boys - Part 2 (2016)
I came here from a great distance to live at the Grand Hotel.Ich bin von weither gekommen, um im Grand Hotel zu wohnen. Grand Hotel (1932)
Tell them the enemy comes from afar...Sag ihnen, dass der Feind von weither kommt... Duck Soup (1933)
I don't know where I've been, but it must have been far away.Ich weiß nicht, woher ich komme. aber ich komme von weitherFanfan la Tulipe (1952)
No, when I'm a governor... I seem to hear you as if from far off, so much ringing there is in my ears.Nein, bin ich erst Statthalter ... lch höre dich wie von weither, so klingt's mir in den Ohren. Don Kikhot (1957)
- I came from a faraway place.- Ich komme von weitherOcean's 11 (1960)
Once upon a time, there was a princess from far away.Es war einmal eine Prinzessin von weitherNever on Sunday (1960)
- You must have travelled far to come.- Ihr müsst von weither gereist sein. Jabberwocky (1977)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
großzügig; weitherzig (Charakter) {adj}liberal; broadminded [Add to Longdo]
weithergeholtfarfetched [Add to Longdo]
weitherziglatitudinarian [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top