Search result for

wehren

(69 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wehren-, *wehren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wehren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wehren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am weaponless: your husband will not turn away a wounded guest.Waffenlos bin ich: dem wunden Gast wird dein Gatte nicht wehren Die Walküre (1980)
I'm not worried, I can counter themKeine Sorge, die kann ich abwehrenTwo Champions of Death (1980)
No cheap shots on stage.Ich kann mich auf der Bühne nicht wehrenSolo Sunny (1980)
Who are those fellows out there with those rifles?Wer sind die Kerle da draußen mit den GewehrenTom Horn (1980)
The strong ones always fight back.Die Wichtigen wehren sich, wenn man sie in den Dreck zieht. The Lady Banker (1980)
The stronger, the better they can fight.Je wichtiger, desto besser können sie sich wehrenThe Lady Banker (1980)
But if they start a fight, we'll have to kill them.Aber wenn sie sich wehren, müssen wir sie umbringen. The Big Red One (1980)
Being common is a tough job Before a thief, now I prefer to fight for justiceJetzt ist es Zeit, dass wir anfangen uns zu wehrenWe're Going to Eat You (1980)
Did you ever see a baby with a zip gun?Kennt ihr Babys mit MaschinengewehrenFame (1980)
Repel boarders.Angreifer abwehrenFlash Gordon (1980)
They actually had to repel a few Indian attacks as they were building it.Während der Bauarbeiten, musste man mehrere Indianerangriffe abwehrenThe Shining (1980)
Some rifles?Oder gewehrenUsed Cars (1980)
How about some rifles for your students?Wie wär's mit gewehren für deine schüler? Used Cars (1980)
They'd been trained to expect trouble and to resist without restraint.Sie waren gewarnt und sollten sich nach Kräften wehrenffolkes (1980)
Your hands keep out the light.Deine Hände wehren das Licht ab. The Prodigal Daughter (1981)
And now there's tea. "Tea for the timid," as Papa used to say.Ein Tässchen Tee in Ehren kann niemand verwehrenThe Heartache (1981)
If the PM is standing by to repel boarders, and Martin can't be got rid of safely, which he can't as Foreign Secretary, I'm the obvious one for demotion. - Isolate Martin.Weißt du, will der Premier den Angriff auf Nr. 10 abwehren und kann Martin nicht problemlos abschieben, was nicht geht, nicht beim Außenminister, dann wird er mich natürlich abschießen und Martin so isolieren. The Devil You Know (1981)
I want us to send him reinforcements.Und er fragt nach Polizisten, um die Angriffe abzuwehrenZombie Lake (1981)
Better bring rifles!Am besten mit GewehrenAn American Werewolf in London (1981)
You can't deny him the chance.Du kannst ihm die Chance nicht verwehrenChariots of Fire (1981)
Against four men with guns.Gegen vier Männer mit GewehrenDark Night of the Scarecrow (1981)
He might as well have had a featherduster against that firing squad.Ebenso gut hätte er sich mit einem Staubwedel gegen sie wehren können! - Einspruch! Dark Night of the Scarecrow (1981)
An eye for an eye.Ich werde mich wehren! Auge um Auge! Dark Night of the Scarecrow (1981)
Yeah. That's man's first attempt to beat death.Der erste Versuch des Menschen, sich gegen den Tod zu wehrenGallipoli (1981)
I can't fend him off much longer.Ich kann ihn nicht viel länger abwehrenHappy Birthday to Me (1981)
What you're doing is denying one of your children the opportunity to live a wonderful and advantaged life.Sie verwehren einem Ihrer Kinder die Gelegenheit, ein herrliches und privilegiertes Leben zu führen. Mommie Dearest (1981)
How are we going to defend ourselves when we have no ammunition left?Wie sollen wir uns wehren? Wir haben keine Munition mehr. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
She clearly thought that, once rid of her brother, she as Duchess of Brabant could rightfully refuse the vassal her hand and openly tend her secret lover.Sie wähnte wohl, wenn sie des Bruders ledig, dann könnte sie als Herrin von Brabant mit Recht dem Lehnsmann ihre Hand verwehren und offen des geheimen Buhlen pflegen. Lohengrin (1982)
Yet to have to dispel your doubts with a witness would truly offend my pride!doch eurem Zweifel durch ein Zeugnis wehren, das stünde wahrlich übel meinem Stolz! Lohengrin (1982)
You shall not prevent that question now for l shall put it to him:Die Frage nun sollt ihr nicht wehren, daß sie ihm jetzt von mir gestellt: Lohengrin (1982)
I can fend off the doubts of the wicked, never shall innocence succumb to them!Des Bösen Zweifel darf ich wehren, vor ihm wird Reine nie vergehn! Lohengrin (1982)
Yes, I can resist even the King and the highest counsel of princes!Ja, selbst dem König darf ich wehren und aller Fürsten höchstem Rat! Lohengrin (1982)
"A" Team, position to repel assault.A-Team, in Position, um Angriff abzuwehrenInside Out (1982)
I mean, I can go up there and stop him for a month or a week, but how do we stop him permanently?Für wie lange? Ich kann ihn da oben einen Monat lang abwehren. -Doch wie halten wir ihn dauerhaft auf? Not a Drop to Drink (1982)
- He means it, sweetheart.Ich werde mich wehren. Es ist ihm ernst, Süße. Trust Doesn't Rust (1982)
You are passionate about it yet!Warum wehren Sie sich gegen Ihre Leidenschaft? Bomber (1982)
A hard blow to the nose Desideris followed by more harrowing kind...Desideri kann sich zwar wehren, wird jedoch in Schach gehalten. Bomber (1982)
Do you know any moves?Können Sie sich irgendwie wehrenClass of 1984 (1982)
Moves?WehrenClass of 1984 (1982)
What do you mean, moves?Was meinen Sie mit wehrenClass of 1984 (1982)
Which could knock out a potential missile.Es könnte also potenzielle Raketen abwehrenFirefox (1982)
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?Wie sollen wir zu Menschen stehen, die sich gegen Ungerechtigkeit wehren die zwar nicht kämpfen aber sich auch nicht fügen? Gandhi (1982)
Especially when those people do not strike back.Vor allem, wenn diese Menschen nicht die Absicht haben, sich zu wehrenGandhi (1982)
I'll do 'I won't touch guns' lines for youWenn ich heimkomme, schreibe ich für dich "Ich werde nicht mit Gewehren spielen" auf! Dragon Lord (1982)
I'm going to fight back.Ich werde mich wehrenGodard's Passion (1982)
You gotta fight him.Du musst dich wehrenRocky III (1982)
You wanna play rough, huh?Du willst dich also wehrenSwamp Thing (1982)
When he grabs you, you've got to be torn, to struggle.Wenn er dich packt, musst du dich wehrenTootsie (1982)
We need to league and organize to fend off the attacks of necrophiles and foreigners against our cemetery!Wir müssen zusammenhalten und uns organisieren um die Angriffe der Leichenschänder und der Fremden auf unserem Friedhof abzuwehrenDracula of Exarcheia (1983)
We need to repel that ruthless orthopedist Victor Papadopoulos that has deprived our community of its most precious partsWir müssen ihn abwehren diesen skrupellosen Othopäden Viktor Papadopoulos, der unserer Gemeinde ihre ruhmreichsten Mitglieder entrissen hat! Dracula of Exarcheia (1983)

CMU English Pronouncing Dictionary
WEHRENBERG    W EH1 R AH0 N B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwehren {n}repelling [Add to Longdo]
Zutritt {m} | Zutritte {pl} | jdm. den Zutritt verwehren (zu)admittance | admittances | to refuse someone admittance (to) [Add to Longdo]
abhalten; abwehrento ward [Add to Longdo]
abschlagen; verweigern; verwehren; ablehnen; abweisen; zurückweisen | abschlagend; verweigernd; verwehrend; ablehnend; abweisend; zurückweisend | abgeschlagen; verweigert; verwehrt; abgelehnt; abgewiesen; zurückgewisento refuse | refusing | refused [Add to Longdo]
abwehren | abwehrend | abgewehrtto fend | fending | fended [Add to Longdo]
abwehren | abwehrend | abgewehrtto parry | parrying | parried [Add to Longdo]
abwehren; abweisen; zurückweisen; zurückstoßen | abwehrend; abweisend; zurückweisend; zurückstoßend | abgewehrt; abgewiesen; zurückgewiesen; zurückgestoßen | er/sie wehrt ab; er/sie weist ab | ich/er/sie wehrte ab; ich/er/sie wies abto repel | repelling | repelled | he/she repels | I/he/she repelled [Add to Longdo]
abwehren; zurückschlagento stave {staved, stove; staved, stove} off [Add to Longdo]
(Schlag) abwehren; (Gefahr) abwendento ward off [Add to Longdo]
abweisen; abwehrend | abweisend; abwehrend | abgewiesen; abgewehrtto repulse | repulsing | repulsed [Add to Longdo]
sich wehrento bridle [Add to Longdo]
sich wehren (gegen)to defend (against) [Add to Longdo]
sich gegen etw. wehrento resist sth.; to fight sth. [Add to Longdo]
sich gegen etw. wehren; etw. ablehnento refuse to accept [Add to Longdo]
den Anfängen wehrento nip things in the bud [Add to Longdo]
widerstehen; erwehren | widerstehend; erwehrend | widerstanden; erwehrt | er/sie widersteht | ich/er/sie widerstand | er/sie hat/hatte widerstandento resist | resisting | resisted | he/she resists | I/he/she resisted | he/she has/had resisted [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抑止[よくし, yokushi] abschrecken, abwehren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top