Search result for

webt

(65 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -webt-, *webt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา webt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *webt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I were not a madding bird of sea. Were I not... ... burnt by agony, were I not...kein Gott ohne Ewigkeit, kein König ohne Krone, wäre ich kein rasender Meervogel, gezeichnet von schwarzer Pein, wäre ich nicht wie ein Trauerlied, das über den Grüßten schwebt, würde ich euch den Weg weisen, Nightmares (1979)
- Warm, no pain, just drifting away.- Warm. Keine Schmerzen. Man schwebt einfach davon. Caligula (1979)
In the spring moonlight you shine brightly, the waves of your hair crowning you with glory.Im Lenzesmond leuchtest du hell Hehr umwebt dich das Wellenhaar Die Walküre (1980)
The little security there was for my life in Naples has made me abandon the idea of returning there and having found the means of selling what I had I settled here where, under the name of Anselme, I wished to forget the sorrows of a name associated with so many and great troubles.Da mein Leben in Neapel noch in Gefahr schwebt gab ich die Rückkehr auf, Ich liess meine dortigen Güter verkaufen und fand hier eine Heimat, in welcher ich unter dem Namen Anselme die Verfolgungen von mir fernhalten wollte, die mein wahrer Name mir zuziehen würde, The Miser (1980)
In this room smells like a betrayal.In diesem Zimmer schwebt der Geruch des Betrugs. Le guignolo (1980)
And he hovered up there, kind of hovered.Und er schwebte da oben. Brubaker (1980)
The Great Woman, long dreamt weaves a destiny of joyDie Große Frau deiner Träume, die dein Schicksal webtCity of Women (1980)
She spins and weaves her magic spell Her body speaks what words can't tellSie spinnt und webt an ihrem magischen Zauber ihr Körper sagt, was Worte nicht sagen können Smokey and the Bandit II (1980)
What kind of music did you have in mind?Welche Art von Musik schwebt Ihnen vor? The Revel (1981)
The mystical blue ridges that stretch beyond it into infinity the sound of warm voices drifting out upon the night air a family waiting and a light in the window.die geheimnisvollen blauen Berg- kämme, die in die Endlosigkeit führen, der warme Klang der Stimmen, der in den Nachthimmel entschwebt, eine Familie, die einen erwartet und ein Licht im Fenster. The Revel (1981)
I have big plans.Mir schwebt was Großes vor. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
My couple floats away from the real misery.Bei mir schwebt das Paar dem irdischen Elend davon. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
Call your Dragon to weave a mist to hide us.Ruf deinen Drachen, damit er einen Nebel... um uns webtExcalibur (1981)
But, uh, I was thinking more along the lines of a little time off.Aber mir schwebte eher etwas wie eine kleine Auszeit vor. The Final Verdict (1982)
- Is she here on business... or did you have something wicked in mind?Ist sie geschäftlich hier oder schwebte dir was Sündiges vor? Thou Shalt Not Steele (1982)
But, perhaps, a pause to re-group. A lull in which to reassess the situation and discuss alternative strategies. A space of time for reflection and deliberation.Mir schwebt eine Umgruppierungspause vor, in der die Situation neu durchdacht und alternative Strategien erörtert werden können. Equal Opportunities (1982)
I'm not swanning down from Whitehall. I'm asking you why you've done less than any other borough to protect the people who elected you?Ich bin zwar nicht eingeschwebt, trotzdem möchte ich wissen, warum Sie weniger getan haben als andere Gemeinden Großbritanniens, zum Schutz der Bürger, die Sie gewählt haben. The Challenge (1982)
What kind of job you looking for?Was für eine Arbeit schwebt Ihnen vor? Cat People (1982)
On a flimsy ground of reality imagination spins out and weaves new patterns."Auf einem unbedeutenden wirklichen Grunde spinnt die Einbildung weiter und webt neue Muster. " Fanny and Alexander (1982)
When Gandhiji and I were growing up women wove their own cloth.Als Gandhiji und ich heranwuchsen webten die Frauen sich ihre Stoffe selber. Gandhi (1982)
If this poor person is truly in peril of life, and if these two kind and earnest people cannot defend themselves, well, then we must in all charity give them help.Wenn dieser arme Mensch in Lebensgefahr schwebt und diese beiden ehrliche Leute sind, die sich nicht verteidigen können, müssen wir ihnen in aller Barmherzigkeit Hilfe gewähren. Ivanhoe (1982)
At the hospital they told me I hanged between life and death for 10 daysIm Spital sagte man mir ich schwebte 10 Tage zwischen Tod und Leben. Return from Hell (1983)
- You know what I was thinking though?- Wissen Sie, was mir aber vorschwebtMexican Slayride (1983)
Andre's got this idea about stickin' in this cornball dream sequence.Andre schwebt diese Idee von einer altmodischen Traumsequenz vor. Mexican Slayride (1983)
This man is in extreme danger.Der Mann schwebt in großer Gefahr. Chariot of Gold (1983)
You got anythin' particular in mind? The Nunn X-19.Schwebt dir etwas Spezielles vor? Hearts of Stone (1983)
What do you got in mind?Was schwebt Ihnen vor? Merchants of Death (1983)
- No. Good.Er schwebt in Gefahr. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
He'd pick me up in his arms so that my feet would dangle way above the floor... and he'd twirl me around the living room.Er hob mich hoch, sodass meine Füße hoch über dem Boden schwebten. Und dann wirbelte er mich durchs Wohnzimmer. Steele in the News (1983)
- What have you imagined?- Was schwebt Ihnen vor? BMX Bandits (1983)
I just hope I'm not called on by the chief to explain why two of my people were hovering over Encino at 1 0:30 while Commissioner McNeely was getting beaten in her own front yard in fashionable Brentwood.Ich kann nur hoffen, ich muss nicht dem Chief erklären... wieso zwei von meinen Leuten um 22:30 Uhr über Encino rumschwebten... während Commissioner McNeely zusammengeschlagen wurde... und das in ihrem eigenen Vorgarten im stinkvornehmen Brentwood. Blue Thunder (1983)
Now I got a mini atomic bomb in my mouth and a satellite who's raring to tell the whole world when and where I go to the john, and you call that lucky?Und nun laufen wir beide mit einer Mini-Atombombe im Maul rum und über uns schwebt ein Satellit, der allen möglichen Leuten mitteilt, wenn ich auf dem Scheißhaus sitze. Go for It (1983)
- What'd you have in mind?- Was schwebt dir denn vor? - Mexiko. The Man Who Loved Women (1983)
I want plenty. What's "plenty", Alfred?Was schwebt dir da vor? Le marginal (1983)
Who's high as a kite, thinkin' she's on top of the world, not knowing she's dying even if you show her the marks.Sie schwebt wie ein Drachen und denkt, sie hat alles im Griff und merkt nicht, dass sie stirbt, auch wenn du ihr die Einstiche zeigst. Rumble Fish (1983)
- What do you wanna do?- Was schwebt dir vor? Still Smokin (1983)
* Wrapped in a shawl that learning weaves * l remember, Papa* In einen Schal gehüllt, den das Studium webt * Ich erinnere mich, Papa Yentl (1983)
Oh no, I left that old bag a year since.Die schwebte nach oben, ohne Ade zu sagen. Fanny Hill (1983)
The gravest danger hangs over Patrik.Patrik schwebt in allergrößter Gefahr. Teil 5 (1984)
She had no idea, as the meal was finishing, as she practised her art, that a shadow hung over her, that year.Sie hatte ihre ganze Kunst gezeigt und konnte sich kaum vorstellen, dass in diesem Jahr ein Schatten über ihr schwebte. Year of the Jellyfish (1984)
I recall when he left, she hung between life and death for a month.Als er sie verließ, schwebte sie 1 Monat zwischen Leben und Tod. Happy Easter (1984)
Why don't you play this alone, without some angel hanging over your head?Warum spielst du es nicht alleine, ohne Engel, der über deinem Kopf schwebtThis Is Spinal Tap (1984)
His soul is here, over us, it's hovering in the air.Seine Seele ist hier, über uns, sie schwebt in der Luft. Repentance (1984)
"And music shall untune the sky, ""Und über allem schwebt die Sphärenmusik, " God Rot Tunbridge Wells! (1985)
You must know as an escort of the witness That the witness is constantly in dangerSie müssen wissen, dass die Zeugin in ständiger Gefahr schwebtPolice Story (1985)
The patient's in extremis.- Er schwebt in Lebensgefahr. The Scent of Roses (1986)
- [Shutter Clicking] - Trudy. [Trudy] Gotcha.Ich hab mit Gina gesprochen, und sie schwebt auf Wolken. When Irish Eyes Are Crying (1986)
Right now, Mr. Simpson's drifting in and out of four or five.Im Moment schwebt Mr. Simpson zwischen der vierten und fünften. The Pharoah's Engineer (1986)
It might just possibly lift off the launch pad and go streaming off into the depths of the universe. and never been seen again until the end of time.Es wäre möglich, dass es von der Rampe abhebt, in die Tiefen des Universums entschwebt und wir es bis zum Ende unserer Tage nie mehr wieder sehen. Clockwise (1986)
It was flying along, then it just smacked right into the tower and dragged it about 100 yards, Then it stopped and it's floating here,Das kam so angeflogen und ist dann in den Turm gerast und hat ihn etwa 100 Meter weit mitgeschleppt. Dann ist es stehen geblieben und schwebt hier, ohne sich zu rühren. Flight of the Navigator (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschwebt; schwebtefloated [Add to Longdo]
handgewebt {adj}hand-woven [Add to Longdo]
schweben | schwebend | schwebt | schwebteto hover | hovering | hovers | hovered [Add to Longdo]
schweben | schwebt | schwebteto impend | impends | impended [Add to Longdo]
schwebtfloats [Add to Longdo]
schwebt freilevitates [Add to Longdo]
verweben; verschlingen; ineinander schlingen; verflechtend | verwebend; verschlingend; ineinander schlingend; verflechtend | verwoben; verschllingen; ineinander verschlugen; verflochten | verwebt; verschlingt; verflechtet | verwob; verschlang; verflochtto interweave | interweaving | interwoven | interweaves | interwove [Add to Longdo]
vorgeschwebthad in mind [Add to Longdo]
weben; wirken | webend | gewebt; gewoben | er/sie webt | ich/er/sie webte; ich/er/sie wob | er/sie hat/hatte gewebt; er/sie hat/hatte gewoben | ich/er/sie wöbeto weave {wove; woven} | weaving | woven | he/she weaves | I/he/she wove | he/she has/had woven | I/he/she would weave [Add to Longdo]
Das Verfahren schwebt noch.The trial is still pending. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェブティービー[, uebutei-bi-] (n) {comp} WebTV [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウェブティービー[うえぶていーびー, uebutei-bi-] WebTV [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  webt [veːpt]
     weaves
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top