Search result for

weal

(101 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weal-, *weal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weal[N] รอยเฆี่ยน, See also: รอยแส้หรือหวาย, รอยโบย, Syn. wale, welt, wheal
weal[N] ความสุขสบาย (ทางวรรณคดี), See also: ความผาสุก, ความมั่นคง, Syn. prosperity, well-being
weald[N] บริเวณที่เป็นป่า (คำโบราณ), See also: ที่ดินที่ยังไม่ได้มีการหักล้างถางพง
wealth[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย, See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย
wealth[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Syn. affluence, prosperity, richness, Ant. destitution, poverty
wealth[N] มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)
wealthy[ADJ] ร่ำรวย, See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, Syn. affluent, prosperous, rich, Ant. destitute, indigent, poor
wealthily[N] อย่างมั่งคั่ง
wealthiness[N] ความมั่งคั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
weald(วีลดฺ) n. บริเวณรกร้าง,บริเวณป่า,บริเวณที่ไม่ได้ทำประโยชน์
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี,ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
british commonwealth of nn. เครือจักรภพอังกฤษ.
commonweal(คอม'มันวีล) n. ความผาสุกร่วมกัน,สาธารณประโยชน์
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ,การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ,สหพันธรัฐ,สมาพันธรัฐ,ประชากรของรัฐ,สาธารณประโยชน์

English-Thai: Nontri Dictionary
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
Wealth taxภาษีที่เก็บตามความมั่งคั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am a man of great wealth, and I can be very generous to my alliesข้าเป็นคนที่รวยมากนะ ข้าอาจจะตอบแทนความมีน้ำใจ สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ Cloak of Darkness (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
I'm sorry that despicable wealth-worm Gunray got awayข้าเสียใจที่ปล่อยให้เจ้าหนอนชั่วกันเรย์หนีไปได้ Cloak of Darkness (2008)
Can I become a wealthy man as long as I study well?ข้ากลายเป็นเศรษฐีได้ไหมถ้าข้าเรียนดี? Iljimae (2008)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)
Well, I'd say, spread the wealth around and keep the peace.ก็อย่างที่ผมพูด แผ่ความมั่งมีได้ แต่ต้องเก็บไว้เงียบ ๆ The Bank Job (2008)
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้ The Other Boleyn Girl (2008)
You've had position and wealth all your life.ในเมื่อเจ้าเติบโตมากับความร่ำรวยอยู่แล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
You're a very wealthy woman.เธอเป็นผู้หญิงที่รวยมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน Death Note: L Change the World (2008)
It's the way of life of 1,5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wealI don't care for wealth and fame.
wealA lot of people buy lotteries dreaming of wealth at one stroke.
wealHis only son succeeded to all his wealth.
wealShe was unhappy for all her wealth.
wealHe is a man of great wealth.
wealIt is needless to say health is above wealth.
wealMany firms are competing for the wealthier segment of the market.
wealHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
wealShe was none the happier for her great wealth.
wealIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
wealHe is rich but he is none the happier for his wealth.
wealDon't make such a parade of your wealth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มั่งคั่ง[N] wealthy person, See also: rich person, Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน, Ant. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด, Example: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีทรัพย์สินมากมาย
สมบัติพัสถาน[N] wealth, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ
ความมั่งมี[N] wealth, See also: riches, Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน, Example: ในสังคมดั้งเดิมคนรวยจะอวดความมั่งมีเฉพาะวันสำคัญทางประเพณีบางวันเท่านั้น, Thai definition: ความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ
พ่อเลี้ยง[N] rich man, See also: wealthy man, man of wealth, Example: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่มีฐานะดี
โภคทรัพย์[N] wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
มีเงิน[ADJ] wealthy, See also: rich, Syn. ร่ำรวย, Example: เขาเป็นคนมีเงิน อยากได้อะไรแพงๆ ก็สามารถซื้อได้
สมบัติ[N] property, See also: wealth, asset, fortune, treasure, possession, riches, estate, Example: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูติ[N] prosperity, See also: wealth, opulence, richness, Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภค[N] property, See also: wealth, fortune, goods, Syn. สมบัติ, โภคสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคิน[N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi khwām mangkhang) EN: division of wealth ; distribution of wealth   FR: répartition de la richesse [f]
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]
เครือจักรภพ[n.] (khreūajakkraphop) EN: commonwealth   
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangkhang) EN: wealth ; affluence   
ความรวย [n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence   FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapao nak) EN: rich ; wealthy ; affluent   FR: riche ; fortuné
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi songkhreūang) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager   FR: riche veuve [f]
มั่งคั่ง[v.] (mangkhang) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être très riche ; être fortuné ; être opulent
มั่งมี[v.] (mangmī) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être riche ; être fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent   FR: riche ; fortuné ; aisé

CMU English Pronouncing Dictionary
WEALTH    W EH1 L TH
WEALTHS    W EH1 L TH S
WEALTHY    W EH1 L TH IY0
WEALTHIER    W EH1 L TH IY0 ER0
WEALTHIEST    W EH1 L TH IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weal    (n) (w ii1 l)
weald    (n) (w ii1 l d)
weals    (n) (w ii1 l z)
wealds    (n) (w ii1 l d z)
wealth    (n) (w e1 l th)
wealthy    (j) (w e1 l th ii)
wealthier    (j) (w e1 l th i@ r)
wealthily    (a) (w e1 l th i l ii)
wealthiest    (j) (w e1 l th i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwiele {f} | Schwielen {pl}weal | weals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
コモンウェルスデー[, komon'uerusude-] (n) Commonwealth Day [Add to Longdo]
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
财利[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] wealth and profit; riches [Add to Longdo]
财富[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, / ] wealth; riches [Add to Longdo]
财帛[cái bó, ㄘㄞˊ ㄅㄛˊ, / ] wealth; money [Add to Longdo]
钱财[qián cái, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ, / ] wealth; money [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weal \Weal\, v. t.
   To promote the weal of; to cause to be prosperous. [Obs.]
   --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weal \Weal\, n.
   The mark of a stripe. See {Wale}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weal \Weal\, v. t.
   To mark with stripes. See {Wale}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weal \Weal\, n. [OE. wele, AS. wela, weola, wealth, from wel
   well. See {Well}, adv., and cf. {Wealth}.]
   [1913 Webster]
   1. A sound, healthy, or prosperous state of a person or
    thing; prosperity; happiness; welfare.
    [1913 Webster]
 
       God . . . grant you wele and prosperity. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       As we love the weal of our souls and bodies.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       To him linked in weal or woe.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Never was there a time when it more concerned the
       public weal that the character of the Parliament
       should stand high.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The body politic; the state; common wealth. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The special watchmen of our English weal. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weal
   n 1: a raised mark on the skin (as produced by the blow of a
      whip); characteristic of many allergic reactions [syn:
      {wale}, {welt}, {weal}, {wheal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top