Search result for

wate

(149 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wate-, *wate*
Possible hiragana form: わて
English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
watershed(n) ลุ่มน้ำ
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
water[N] น้ำ, See also: น้ำเปล่า, น้ำจืด, Syn. drinking water, mineral water, distilled water, aqua pura, liquid
water[N] แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล
water[N] ธาตุน้ำ
water[N] พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ
water[N] น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา
water[N] น้ำคร่ำ
water[N] ความส่องสว่างของเพชรพลอย
water[VT] ทำให้เปียก, Syn. soak, sprinkle, wet, Ant. dry
water[VT] ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม), See also: รดน้ำ, Syn. irrigate
water[ADJ] เกี่ยวกับน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
water(วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ, See also: waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer
water buffalon. ควาย
water closetn. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ถังชักโครกในห้องส้วม, Syn. privy,bathroom
water coolern. เครื่องทำให้น้ำเย็นและจ่ายน้ำ
water fowln. นกน้ำ
water gagen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ
water gaten. ประตูน้ำ, Syn. floodgate
water gaugen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ
water glassn. แก้วน้ำดื่ม,แก้วน้ำวัดระดับน้ำ
water hyacinthn. ผักตบชวา

English-Thai: Nontri Dictionary
water(n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว
water(vi)
water(vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก
WATER water buffalo(n) ควาย
WATER water closet(n) ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องสุขา
WATER water mill(n) โรงสีใช้กำลังน้ำ
WATER water sprite(n) พรายน้ำ
WATER water supply(n) การประปา
WATER water tower(n) อ่างเก็บน้ำ
watercolour(n) สีน้ำ,ภาพสีน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
water balance; isohydriaดุลน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water blisterตุ่มใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
water chillerเครื่องทำน้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water conditioning; water treatmentการปรับคุณภาพน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water coolerตู้น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water courseร่องน้ำ, ทางน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
water damage insuranceการประกันภัยความเสียหายจากน้ำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
water gapช่องเขาน้ำกัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
water horizon; aquiferชั้นหินอุ้มน้ำ, ชั้นน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
water intoxication๑. ภาวะน้ำเป็นพิษ๒. ภาวะเมาน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waterน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Waterน้ำ [TU Subject Heading]
Water น้ำ
1) ความหมายในทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ของเหลวที่เกิดจากการรวมตัวกันของก๊าซไฮโตรเจนและก๊าซออกซิเจนในภาวะที่ เหมาะสม 2) ในความหมายของประชาชน หมายถึง สิ่งที่นำมาใช้สำหรับดื่ม กิน ชำระล้างร่างกาย ใช้ในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น 3) ในความหมายทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง ทรัพยากรที่สำคัญทางธรรมชาติชนิดหนึ่ง นอกเหนือไปจากทรัพยากรประเภทอื่นๆ เช่น แร่ธาตุ ป่าชายเลน แหล่งปะการัง ฯลฯ น้ำยังเป็นทรัพยากรประเภทที่มีการเกิดขึ้นทดแทนอยู่ตลอดเวลาเป็นวัฎจักร [สิ่งแวดล้อม]
Water - spoutสเปาท์น้ำ พวยน้ำ นาคเล่นน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Water - vapour spectroscopeสเปคโตรสโคปละอองไอ น้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Water and architectureน้ำกับสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Water and civilizationน้ำกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
water application efficiencywater application efficiency, ประสิทธิภาพในการให้น้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Water balanceการสมดุลย์ของน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
water balancewater balance, สมดุลน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
water boatman (n ) มวนกรรเชียง
water monitor (n ) ตะกวด ตัวเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานประเภทดังกล่าว
water purifierเครื่องกรองน้ำ
water strider (n ) จิงโจ้้น้ำ
water under the bridge (n phrase ) ที่ผ่านมาแล้ว ก็ให้แล้วไป
water vapor (n ) ไอน้ำ
water-absorbing (adj ) ซึ่งดูดซับน้ำ
watered (n) การรดน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นดิน
watershed forest (n ) ป่าต้นน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Water.น้ำ This Is Why We Stay (2010)
Water.น้ำ Episode #1.2 (2010)
Water.น้ำ Kingsman: The Secret Service (2014)
From now on, your privileges consist of bread, water and school.ตั้งแต่นี้ไปลูกจะได้สิทธิพิเศษแค่ขนมปัง น้ำและโรงเรียน The Serena Also Rises (2008)
Oh, after that shower, there won't be any hot water leftแหมหลังจากอาบน้ำที่ไม่มีน้ำร้อนออกมา New Haven Can Wait (2008)
- Nice toss... for a fish out of water. - Thanks.โยนได้สวย สำหรับปลาที่พุ่งออกมาจากนั้นน่ะนะ ขอบใจ Odyssey (2008)
We use the same high pressure water jet We use to test cardiac workload.เราใช้วิธีเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงสูง เราใช้การทดสอบการทำงานการเต้นของหัวใจ Not Cancer (2008)
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
Perhaps there is something in the soil or water that can explain it.บางที มันมีบางอย่างในดินหรือน้ำ ที่จะสามารถอธิบายได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน The Labyrinth of Gedref (2008)
There is no trace of water to be found.เราไม่พบน้ำซักหยดที่นั้นเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
There's precious little water anywhere.มันต้องมีน้ำที่ไหนสักแห่ง The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wateI saw a man standing naked under the waterfall.
wateWe had little water.
wateThe water is welling up from the ground.
wateThe town is supplied with water from a reservoir in the hills.
wateHe drank very little of the water.
wateThe sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.
wateIf it were not for water, no one could live on earth.
wateYou can lead a horse to water, but you cannot make him drink. [Proverb]
wateThis soap lathers with soap and water.
wateOxygen and hydrogen make water.
wateLight is no less necessary to plants than water.
wateNot ever a day can we live without water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รดน้ำต้นไม้[V] water, Example: เราควรให้ผู้ป่วยช่วยทำงานบ้านง่ายๆ เช่น กวาดบ้านถูกบ้าน รดน้ำต้นไม้ ล้างถ้วยชาม เป็นต้น, Thai definition: ให้น้ำซึ่งเป็นอาหารของต้นไม้
นาฬิกากันน้ำ[N] waterproof watch
กีฬาทางน้ำ[N] marine sport, See also: water sport, Ant. กีฬาทางบก, Example: ลูกชายฉันชอบเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด จนตัวดำเป็นเหนี่ยงขึ้นทุกวัน, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: กีฬาที่เล่นและแข่งขันในน้ำ
เครื่องทำน้ำร้อน[N] water heater, Example: เพื่อการประหยัดพลังงาน ควรเปลี่ยนเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพต่ำเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนแก่น้ำจนมีอุณหภูมิตามที่ต้องการ
เครื่องปั๊มน้ำ[N] water pump, See also: feed pump, Syn. เครื่องสูบน้ำ, Example: เครื่องปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับมนุษย์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้น้ำมีแรงดันมากขึ้น
แหล่งน้ำ[N] water resource
คลองระบายน้ำ[N] water-distribution canal, Example: การระบายน้ำบนผิวดินสามารถทำได้ โดยการระบายน้ำด้วยคลองระบายน้ำ เพื่อนำน้ำออกไปจากพื้นที่โดยตรง, Thai definition: คลองที่ถ่ายเทน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อมิให้มีปริมาณน้ำมากเกินไป
ผืนน้ำ[N] water, Syn. แผ่นน้ำ, Example: สำหรับผู้ที่ยังชีพด้วยการจับกุ้ง ปู ปลา ใต้ผืนน้ำ คือ ขุมทรัพย์ที่มีค่า
โอ่ง[N] water jar, See also: earthen jar, Syn. ตุ่ม, โอ่งน้ำ, Example: สมัยก่อนพอถึงหน้าฝนชาวบ้านจะพากันรองน้ำใส่โอ่ง เพื่อเก็บไว้กินและใช้ตลอดทั้งปี, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับขังน้ำ ก้นสอบเล็กน้อย ปากกว้าง
เต้า[N] water bottle, Syn. หม้อใส่น้ำ, พระเต้าษิโณทก, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; water tower   FR: réservoir [m]
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
บัว[n.] (būa) EN: lotus ; water lily   FR: lotus [m] ; nénuphar [m]
บัวฝรั่ง [n. exp.] (būa Farang) EN: Hardy water-lily   

CMU English Pronouncing Dictionary
WATER    W AO1 T ER0
WATERS    W AO1 T ER0 Z
WATERY    W AO1 T ER0 IY0
WATERER    W AO1 T ER0 ER0
WATER'S    W AO1 T ER0 Z
WATERED    W AO1 T ER0 D
WATERBED    W AO1 T ER0 B EH2 D
WATERLOG    W AO1 T ER0 L AA2 G
WATERMEN    W AO1 T ER0 M AH0 N
WATERLOO    W AO1 T ER0 L UW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
water    (v) (w oo1 t @ r)
waters    (v) (w oo1 t @ z)
watery    (j) (w oo1 t @ r ii)
watered    (v) (w oo1 t @ d)
Waterloo    (n) (w oo2 t @ l uu1)
waterhen    (n) (w oo1 t @ h e n)
waterier    (j) (w oo1 t @ r i@ r)
watering    (v) (w oo1 t @ r i ng)
waterman    (n) (w oo1 t @ m @ n)
watermen    (n) (w oo1 t @ m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
waten | watend | gewatet | watet | watete | durch einen Fluss watento wade | wading | waded | wades | waded | to wade across a river [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不透水[bù tòu shuǐ, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; watertight; impermeable [Add to Longdo]
储水箱[chǔ shuǐ xiāng, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] water-storage tank [Add to Longdo]
分水岭[fēn shuǐ lǐng, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] water divide; watershed [Add to Longdo]
分水线[fēn shuǐ xiàn, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] watershed [Add to Longdo]
刨冰[bào bīng, ㄅㄠˋ ㄅㄧㄥ, ] water-ice [Add to Longdo]
含水[hán shuǐ, ㄏㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] watery [Add to Longdo]
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] water-induction engineering [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] water bucket for irrigation [Add to Longdo]
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] waterproof; water resistant [Add to Longdo]
抽水机[chōu shuǐ jī, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ, / ] water pump [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対話的[たいわてき, taiwateki] interactive [Add to Longdo]
ろ波器[ろはき, rohaki] filter (as in water filter) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top