Search result for

walten

(67 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walten-, *walten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา walten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *walten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guy walking his dogs found his body in Walten Park.คนพาหมาไปเดินเล่น พบศพของเขาที่วาลเท็นปาร์ค Big Feet (2012)
So, we must be careful in all our future ventures.Wir müssen höchste Vorsicht walten lassen. The H-Man (1958)
Judah... ... itwillbe verydifficult to govern here.Judah, es wird schwierig sein, diese Provinz zu verwaltenBen-Hur (1959)
Unreasonable? Pompous? En garde, sir!Milt Kahl ließ gern seinen Einfluss bei seinen Szenen walten, selbst über seine eigene Animation hinaus. Sleeping Beauty (1959)
The Count and Countess von Waltenbourg.Der Graf und die Gräfin von Waltenbourg. A Breath of Scandal (1960)
In a birch bark canoe, pitting his skill and strength against the forces of nature.In einem Kanu aus Birkenrinde. Sein Können und seine Kraft gegen die Naturgewalten, nur der Stärkste überlebt, das ist hier Gesetz. Lover Come Back (1961)
You know, unable to handle the estates legally incompetent, insane--Na ja, nicht fähig, die Ländereien zu verwalten... entmündigt, geisteskrank... Scream of Fear (1961)
The King means that being the leader of the country He is not the manager for the God hereEin Herrscher ist nur vom Himmel eingesetzt, als Stellvertreter um das Reich zu verwalten und das Volk zu beschützen. Shin no shikôtei (1962)
He just needs to build the Great Wall for the KingWir lassen Milde walten, wir werden ihn nicht töten, wir schicken ihn zur Arbeit an die große Mauer. Shin no shikôtei (1962)
Then establishing your right to handle the estate should take... just a few days.Bis du dann das Recht übertragen bekommst, den Besitz zu verwalten, sollten nur... ein paar Tage vergehen. Hush...Hush, Sweet Charlotte (1964)
And you stay in charge here.Du kannst hier schalten und waltenFrosty (1965)
- Pretty please.- Lassen Sie Milde waltenWall of Flames: Part 2 (1966)
Now, who do you think should handle the money in the family, the husband or the wife?Wer sollte nach Ihrer Meinung in der Familie das Geld verwalten: die Frau oder der Mann? Cupid Comes to Stalag 13 (1966)
Uh, the Commandant, as a soldier, feels that the wife should handle the money.Als Soldat meint er, die Frau sollte das Geld verwaltenCupid Comes to Stalag 13 (1966)
Power weighs more on me every day. So from now on you will share power with me.Es fällt mir schwer, mein Amt zu verwalten, darum teile die Herrschaft über das heilige Ägypten mit mir! Pharaoh (1966)
That must remain between us. The Gods often forgive us our indiscretions, but humans, never!Die Götter sind imstande, Gnade walten zu lassen, auch wenn man eines ihrer Geheimnisse verrät. Pharaoh (1966)
- Let nature take its course, man.-Lass die Natur walten, Mann. The Rare Breed (1966)
If you used the proper caution, this could be an ideal place for your people to enjoy themselves.Wenn Sie angemessene Vorsicht walten lassen, könnte dies der ideale Erholungsort für Ihre Leute sein. Shore Leave (1966)
Really, old man, I do expect you to use a little ingenuity.Ernsthaft, alter Knabe, ich erwarte, dass Sie Geschicklichkeit walten lassen. Judy the Poacher (1967)
We have to wait for the commandant, but in the meantime I'm going to enforce the same iron discipline... ( whistle blowing )In der Zwischenzeit lass ich harte Disziplin walten, die ich ja immer... Reverend Kommandant Klink (1967)
If you allow them life imprisonment... they will be eligible for parole in seven years.Und wenn Sie, die Geschworenen, Gnade walten lassen, können die Mörder nach sieben Jahren bedingt entlassen werden. In Cold Blood (1967)
Now, you're in a lot of trouble and I'm warning you... if you do a thing like this, I ain't gonna show you no mercy.Sie sind jetzt in großen Schwierigkeiten, ich warne Sie, sollten Sie so was machen, lasse ich keine Gnade waltenWaterhole #3 (1967)
The other three played shoot-'em-up and turn about's fair playließen die anderen Gerechtigkeit walten und erschossen ihn Waterhole #3 (1967)
"Love is the flower that is mine "When I'm walkin' with my darlin' "And we're holdin' handsDie Liebe ist meine Blume wenn ich mit meinem Liebchen gehe und wir Händchen halten und das Leben ist dufte lässt sie Verständnis walten wir gehen der Sonne entgegen und reichen schöne Blumen den Leuten, die wir treffen The Producers (1967)
If justice must be done, let's get it over with. Hang him now.Lassen wir Gerechtigkeit walten und das Ganze beenden. Requiescant (1967)
I shall be lenient with you for her sake.Ich werde ihr zuliebe Gnade walten lassen. Who Mourns for Adonais? (1967)
I don't know, sergeant.- Überirdische Gewalten waltenThe Troops get Married (1968)
- Then it's the love of a lifetime.- Also doch überirdische GewaltenThe Troops get Married (1968)
You can't manage anything.Du kannst nichts verwaltenThe Odd Couple (1968)
You mean, you let him take care of your money?Du lässt ihn dein Geld verwaltenSpeedway (1968)
Let Justice be done.Lasst Gerechtigkeit waltenThe Girl Who Was Death (1968)
But I want to thank you for giving him such a light sentence.Aber danke, dass Sie Milde walten lassen. Klink's Old Flame (1969)
It is my painful duty in my new capacity as director of this temple of death to officiate at my own beloved wife's funeralEs ist meine schmerzliche Pflicht in meiner neuen Stellung als Direktor dieses Todestempels bei der Bestattung meiner eigenen, geliebten Frau meines Amtes zu waltenCremator (1969)
Look upon us with mercy, and make the people children of life, and wash away our sins.Herr, lass Gnade walten und mache uns zu deinen Kindern, erlöse uns von unseren Sünden. Cemetery Without Crosses (1969)
We will teach you to administer your immense wealth. To invest it in a better way.Wir werden dich lehren, deinen immensen Reichtum zu verwalten und ihn besser anzulegen. The Damned (1969)
Granted, but the fact you're of de Bleuchamp ancestry, - doesn't make you the reigning count.Zugegeben, aber Ihre Abstammung von den de Bleuchamps macht Sie nicht zum waltenden Grafen. On Her Majesty's Secret Service (1969)
The men who run this island. Who are these men?- Männer, die die Insel verwaltenFlight (1970)
There are many problems attendant to running such a large territory.Ein so großes Gebiet zu verwalten, wirft viele Probleme auf. Chisum (1970)
Show them no mercy!Lasst keine Gnade waltenLittle Big Man (1970)
Graciously hearken to us... as soldiers who call upon Thee... that armed with Thy power... we may advance from victory to victory... and crush the oppression... and wickedness of our enemies... and establish Thy justice... among men and nations.Erhöre uns Soldaten, die wir dich anrufen... auf dass wir mit deiner Kraft von Sieg zu Sieg eilen mögen... um die Tyrannei und Niedertracht unserer Feinde zu brechen... auf dass deine Gerechtigkeit wieder walten möge... "unter den Menschen und den Völkern. Patton (1970)
Madonna, have mercy.Lasst Gnade walten The Decameron (1971)
- And you will manage it, Costache?- Und wirst du es verwalten, Costache? Felix si Otilia (1972)
You'll administrate it how you like.Ich werde es verwalten, wie du es für geboten hältst. Felix si Otilia (1972)
You should spend the night in the courthouse so I can protect you... from the elements.Du solltest heute im Gerichtsgebäude schlafen, damit ich dich vor den Naturgewalten beschützen kann. The Life and Times of Judge Roy Bean (1972)
After the lawyers and the judges and the political parasites... have finished complicating his defence what'll happen? They'll discover his great-grandfather has schizophrenia... and for that reason he's not responsible for his actions, right?Irgendein Anwalt, Richter, Gutachter oder dem sonstigen kaputten Justizapparat der Angst davor hat, Gerechtigkeit walten zu lassen wird schon einen Schizophrenen in seinem Stammbaum finden. Execution Squad (1972)
Forgive me.Lassen Sie Gnade waltenHanzo the Razor: The Snare (1973)
But in this seeking, know patience.Aber lasse bei deiner Suche Geduld waltenThe Ancient Warrior (1973)
It must be great to reign over justice.Es muss toll sein, Gerechtigkeit walten zu lassen. La Grande Bouffe (1973)
Do you manage that building at the end of the alley?Das Gebäude an der Ecke, verwalten Sie das auch? The Sting (1973)
The creator of the world who has the power to send you into the depths. I exorcise you. I exorcise you.Weiche in Ehrfurcht vor dem Namen Jesu, den wir anrufen und den die Hölle fürchtet, vor dem die Kräfte, Gewalten und Herrschaften sich beugen. The Antichrist (1974)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewalten {pl}mights [Add to Longdo]
Gewaltenteilung {f}; Gewaltentrennung {f}separation of powers [Add to Longdo]
Gnade walten lassento spare [Add to Longdo]
handhaben; leiten; verwalten | handhabend; leitend; verwaltend | gehandhabt; geleitet; verwaltetto manage | managing | managed [Add to Longdo]
frei schalten und waltento do what one wants [Add to Longdo]
schlecht verwalten | schlecht verwaltend | schlecht verwaltet | er/sie verwaltet schlecht | ich/er/sie verwaltete schlecht | er/sie hat/hatte schlecht verwaltetto mismanage | mismanaging | mismanaged | he/she mismanages | I/he/she mismanaged | he/she has/had mismanaged [Add to Longdo]
selbstverwaltet; sich selbst verwaltendself-governed; self-governing [Add to Longdo]
treuhänderisch {adj} | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust [Add to Longdo]
überwachend; verwaltendadministrative [Add to Longdo]
verwalten; administrieren; führen | verwaltend | verwaltet | er/sie verwaltet | ich/er/sie verwaltete | er/sie hat/hatte verwaltetto administer; to administrate | administering; administrating | administered; administrated | he/she administers; he/she administrates | I/he/she administered; I/he/she administrated | he/she has/had administered; he/she has/had administrated [Add to Longdo]
verwaltend {adv}administratively [Add to Longdo]
verwalten; bestimmento govern [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
[さい, sai] VERWALTEN, KONTROLLIEREN [Add to Longdo]
[しょう, shou] HANDFLAECHE, VERWALTEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top