Search result for

waffnen

(56 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waffnen-, *waffnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา waffnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *waffnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I now call upon each of you to come forward and arm yourselves in the name of the Lord.Ich rufe jeden von euch auf, vorzutreten und sich im Namen des Herrn zu bewaffnenThe Final Conflict (1981)
You're gonna have to disarm him.- Sie werden ihn entwaffnen müssen. Cat People (1982)
[Man] Well, I think we should get some artillery... and take care of our own business.CALLEY SON WERKSTATT SPEDITION Ich finde, wir sollten uns bewaffnen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Knight Moves (1983)
Now my assistant will disarm you.Mein Assistent wird Sie jetzt entwaffnenSaved by the Bells (1983)
The Public Safety Committee has exceeded its mandate.Den Ausschuss entwaffnen. Er hat seine Befugnisse überschritten. Danton (1983)
Dismantle it without a fight.Ich will ihn ohne Gewalt entwaffnenDanton (1983)
You're almost leaving us unarmed.Wie schön, dass Sie die Polizei fast entwaffnenProject A (1983)
It's illegal to arm police helicopters.Aber es ist doch ungesetzlich, Polizeihubschrauber zu bewaffnenBlue Thunder (1983)
Repeat execute termination Procedure, all agents.Wir müssen uns irgendwie bewaffnenThe Osterman Weekend (1983)
Or to take arms against a sea of troubles... ... andbyopposing,end them?Oder sich waffnen gegen einen See von Plagen... durch Widerstand sie enden. To Be or Not to Be (1983)
-No--! --bler in the mind to suffer the slings and arrows... ... ofoutrageousfortune.- Edler... im Gemüt, die Pfeil' und Schleudern... des wütenden Geschicks erdulden... oder sich waffnend gegen eine See von... To Be or Not to Be (1983)
Order it to disarm the missiles.Gib den Befehl zum Entwaffnen der Raketen. WarGames (1983)
We get to the van, we got firepower... and we'll talk to the Lung Chin in a language they can understand.Wir holen den Lieferwagen und bewaffnen uns und dann reden wir mit dem Lung Chin in einer Sprache, die er versteht. The Maltese Cow (1984)
Arm ion torpedoes.Bewaffnen Sie Ionentorpedos. Dreadnought (1984)
I'd like you to arm the master computer.Ich möchte, dass Sie den Hauptcomputer bewaffnenThe Dissident (1984)
Avery sensible precaution that they should be armed, but, taken out of context, machine guns...Eine vernünftige Maßnahme, die zu bewaffnen, aber wenn sie das nicht im Kontext sehen... Maschinengewehre.... Party Games (1984)
Arm all batteries.Alle Batterien bewaffnenThe Ice Pirates (1984)
We better take separate pods.Linksdrehung, zentrale Feuerstation bewaffnen. Getrennte Kapseln. MAIDA: The Ice Pirates (1984)
The right to arm bears.Das Recht, Bären zu bewaffnenMoscow on the Hudson (1984)
I thought you got armed before you went up against a runaway.Müssen Sie sich bei einem Runaway nicht bewaffnenRunaway (1984)
We could always arm the Masai and point them south.Wir könnten die Masai bewaffnen, und sie in den Süden schicken. Out of Africa (1985)
What? Get their guns.- Du sollst sie entwaffnenTrust Fund Pirates (1986)
The small to block and disarm. And as a surprise.Der Dolch zum Blocken, Entwaffnen und die Überraschung. Herne's Son: Part 1 (1986)
Would it matter ? Not to me. Where's kate ?Und indem wir uns gegen das Unmögliche waffnen, hindern wir das Undenkbare daran, das Unvermeidliche zu werden. Hail to the Chief (1987)
I've got orders to disarm and detain you.Ich habe Befehl, Sie zu entwaffnen und festzunehmen. The Hidden (1987)
Mr Worf, disarm them. Hold them for questioning.Bringen Sie sie auf Deck 5. Entwaffnen und verhören. Manhunt (1989)
I guess you'll just have to... arm your photon torpedoes without me.Ab jetzt müssen Sie... ihre Photonentorpedos ohne mich bewaffnenSamaritan Snare (1989)
Subject is dangerous. All zone four units to be armed.Alle Einheiten müssen sich bewaffnenThe Fly II (1989)
Look, we arm ourselves, we set perimeters, we stand guard.Wir bewaffnen uns, bauen Zäune, halten Wache. Tremors (1990)
- Unless we were to rearm them.- Es sei denn, wir bewaffnen sie. Yesterday's Enterprise (1990)
Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows... of outrageous fortune... or to take arms against a sea of troubles... and by opposing end them?Ob's edler im Gemüt, die Pfeil' und Schleudern des wütenden Geschicks zu erdulden oder, sich waffnend gegen eine See von Plagen, im Widerstand zu enden? Hamlet (1990)
Arming our enemies is not enough.Es reicht nicht, Feinde zu bewaffnenThe Mind's Eye (1991)
They're arming phasers and loading torpedo bays.Sie bewaffnen die Schilde und laden die Torpedobank. The Wounded (1991)
Should all blacks be armed, sir?(Mann) Sollten sich Schwarze bewaffnenMalcolm X (1992)
One, two, three, four. Now disarm.Eins, zwei, drei, vier, entwaffnenThe Three Musketeers (1993)
We're here to disarm you. Throw up your hands.Wir sind gekommen, um Sie zu entwaffnenTombstone (1993)
I only wanted to disarm him.Ich wollte ihn nur entwaffnenSacred Trust (1993)
By the way, you'll need this.Übrigens, bewaffnen Sie sich. Timescape (1993)
Ollie... you know my feelings about arming morons.Sie wissen doch, was ich davon halte, Schwachsinnige zu bewaffnenNobody's Fool (1994)
You arm one, you've got to arm them all, otherwise it wouldn't be good sport.Bewaffnet man einen, muss man alle bewaffnen, sonst wäre es unsportlich. Nobody's Fool (1994)
They have been mustering for weeks.Seit vielen Wochen sammeln sie ihre Männer und bewaffnen sie. Das wird sich gegen... Queen Margot (1994)
We intend to disarm them and take them in, Doc. You understand?Wir wollen sie entwaffnen und einsperren, verstehst du? Wyatt Earp (1994)
Disarm them if you have to.Entwaffnen Sie sie, wenn nötig. Sympathy for the Deep (1994)
How would you disarm them?Wie willst du sie entwaffnenBlood Oath (1994)
- Perhaps by arming the colonists?- Indem wir die Kolonisten bewaffnenThe Maquis: Part I (1994)
Can I just say, to return to the subject for one moment... that it might be easier to fight drugs if we weren't arming drug dealers?Ein Drogenkrieg führte sich leichter, würden wir die Dealer nicht bewaffnenThe American President (1995)
Or to take arms against a sea of troubles,"oder... sich waffnend "gegen einen See von Plagen Billy Madison (1995)
I'll not expostulate with her lest her body and beauty unprovide my mind again.Ich will sie nicht zur Rede stellen, damit ihre Gestalt und Schönheit meinen Zorn nicht wieder entwaffnenOthello (1995)
Disarm him, just to be on the safe side.- Entwaffnen Sie ihn, für alle Fälle. The 37's (1995)
I speak the language. There are partisans to be disarmed.Ich kann Italienisch und soll Partisanen entwaffnenThe English Patient (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abrüsten; entwaffnen | abrüstend; entwaffnend | abgerüstet; entwaffnetto disarm | disarming | disarmed [Add to Longdo]
aufrüstend; bewaffnendarming [Add to Longdo]
bewaffnen; mit Waffen ausrüsten; aufrüsten | bewaffnend; mit Waffen ausrüstend; aufrüstend | bewaffnet; mit Waffen ausgerüstet; aufgerüstetto arm | arming | armed [Add to Longdo]
entwaffnen | entwaffnend | entwaffnet | entwaffnet | entwaffneteto disarm; to unarm | disarming; unarming | disarmed; unarmed | disarms; unarms | disarmed; unarmed [Add to Longdo]
entwaffnend {adv}disarmingly [Add to Longdo]
wieder bewaffnen; wiederbewaffnento rearm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top