Search result for

wading

(20 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wading-, *wading*, wad
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know. I'm still wading in.ฉันไม่รู้ ฉันยังต้องสู้กับเขาอยู่ Gimme Some Truth (2009)
♪ be the water where I'm wading# เป็นน้ำในที่ที่ฉันเดินฝ่าไป # A Night of Neglect (2011)
I promise you, I will tell you everything-- GASP! Just as soon as we're not wading through a swamp of psychosis.ฉันสัญญา ฉันจะบอกเธอทุกอย่าง ทันทีที่เรา Scream a Little Dream (2011)
Wading through four years of prison records-- it's a lot of work.แต่การค้นประวัติคุกย้อนหลังไป 4 ปีเนี่ย มันงานหนักมากเลยนะ Kick the Ballistics (2011)
Johnny, I just spent two days wading through someone else's garbage, and, quite frankly, I don't have the time or the energy to go through all the clowns and candy wrappers you've got going on up in there.กับความรู้สึกที่มีให้เธอ จอนนี่,\ ฉันเพิ่งใช้เวลาสองวัน ตะลุยผ่านขยะ ของใครบางคน And Hoarder Culture (2011)
You contemplating wading out to sea and never coming back?คุณใคร่ครวญลุยไปในทะเล และไม่เคยกลับมา? Penance (2012)
I'm wading through the most used numbers first.ฉันจะตรวจสอบเบอร์ที่ติดต่อบ่อยๆก่อน All That Remains (2013)
For wading in.บุกเข้าช่วยไง The Empty Hearse (2014)
It just might mean wading in the muck, getting your boots dirty, and doing what needs to be done.อาจจะหมายถึงการต้อง ลงไปลุยและทำให้มือเราสกปรก ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ High Sparrow (2015)
Sir, what about all the real people wading in the gene pool who are full of prosthetic devices, many of which I have invented?แล้วในกรณีที่คนซึ่งมีสายพันธุ์มนุษย์ มีร่างกายเต็มไปด้วยอวัยวะเทียม ซึ่งหลายอย่างนั่นผมเป็นคนค้นคิดขึ้น Bicentennial Man (1999)
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย The Day After Tomorrow (2004)
Tom, do you have any idea what I'm wading through here?ทอม คุณรู้ หรือเปล่า ว่าฉันกำลัง ยุ่งแค่ไหน Pilot (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
WADING    W EY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wading    (v) (w ei1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
渉禽類[しょうきんるい, shoukinrui] (n) wading birds [Add to Longdo]
渡渉[としょう, toshou] (n,vs) fording; wading (across) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉水靴[shè shuǐ xuē, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄩㄝ, ] wading boots; high-topped waterproof boots [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wade \Wade\, v. i. [imp. & p. p. {Waded}; p. pr. & vb. n.
   {Wading}.] [OE. waden to wade, to go, AS. wadan; akin to
   OFries. wada, D. waden, OHG. watan, Icel. va?a, Sw. vada,
   Dan. vade, L. vadere to go, walk, vadum a ford. Cf. {Evade},
   {Invade}, {Pervade}, {Waddle}.]
   [1913 Webster]
   1. To go; to move forward. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When might is joined unto cruelty,
       Alas, too deep will the venom wade.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Forbear, and wade no further in this speech. --Old
                          Play.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk in a substance that yields to the feet; to move,
    sinking at each step, as in water, mud, sand, etc.
    [1913 Webster]
 
       So eagerly the fiend . . .
       With head, hands, wings, or feet, pursues his way,
       And swims, or sinks, or wades, or creeps, or flies.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to move with difficulty or labor; to proceed ?lowly
    among objects or circumstances that constantly ?inder or
    embarrass; as, to wade through a dull book.
    [1913 Webster]
 
       And wades through fumes, and gropes his way.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The king's admirable conduct has waded through all
       these difficulties.          --Davenant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wading \Wad"ing\,
   a. & n. from {Wade}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Wading bird}. (Zool.) See {Wader}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wading
   n 1: walking with your feet in shallow water

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top