Search result for

wärmen

(74 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wärmen-, *wärmen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wärmen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wärmen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why should I?Nein, Vater, aber sie werden mich bald umschwärmenKnockabout (1979)
That was just for practice.Das ist zum AufwärmenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
This is heartwarming.Das ist herzerwärmend. American Gigolo (1980)
- You can sit by the fireplace or you'll get sick.Nein, Sie werden sich an den Kamin setzen und aufwärmen sonst werden Sie noch krank. The Taming of the Scoundrel (1980)
Come on up, keep me warm?Kommst du hoch, um mich zu wärmenThe Blue Lagoon (1980)
Hungry Parisians queue up to buy food... and flock to theatres for warmth.Um etwas zu essen zu kaufen, stehen die Pariser stundenlang an. Um sich aufzuwärmen, drängen sie sich in die Spielhäuser. The Last Metro (1980)
But it'll keep you warm till I get the shelter up.Aber es wird dich wärmen, bis ich das Notzelt aufgebaut habe. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Deploy the fleet.AusschwärmenStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
The fleet's beginning to break up.Die Flotte fängt an auszuschwärmenStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
You have to arrive earlier to get dressed and warmed up.Ihr müsst früher hier sein, euch umziehen und aufwärmenFame (1980)
Something to keep you warm on the way home?Etwas zum Aufwärmen, bevor du heimfährst? The Fog (1980)
And then, you see, the fish would swim up to the lantern to see what it was.Die Fische kamen in Schwärmen angeschwommen. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
I have to squeeze him each night to keep him warmMuss ihn jede Nacht drücken, Um ihn zu wärmen Popeye (1980)
Enos Burdette, your fat ass will not warm the governor's chair... if I have to spend every goddamn dime I got!Enos Burdette, dein fetter Arsch wird nicht den Gouverneursstuhl wärmen, selbst wenn es mich meinen letzten Cent kostet! Smokey and the Bandit II (1980)
It's an hour before game time, the kid ought to be here warming up.In einer Stunde fängt das Spiel an. Der Junge sollte hier sein und sich aufwärmenThe Phenom (1981)
A drink for a very cold man.Einen Drink zum AufwärmenAn American Werewolf in London (1981)
You didn't do too much to warm me up.Du hast nicht viel gemacht, dass mich hätte aufwärmen können. The Burning (1981)
Get well warmed up and then let the gun release you.Wärmen Sie sich gut auf... und lassen Sie sich von der Pistole erlösen. Chariots of Fire (1981)
She remains alone, away from these accursed, hell-sent swarms of blood-gutted marsh flies.Sie bleibt allein, weit weg von diesen verfluchten Schwärmen blutrunstiger Sumpffliegen. Clash of the Titans (1981)
Maybe they call the police? - but we should let her warm up.- Aber sie kann sich doch hier aufwärmenEgon Schiele: Excess and Punishment (1980)
This should warm you up.Das müsste dich aufwärmenHappy Birthday to Me (1981)
I'll warm you up.Ich werd dich wärmenMephisto (1981)
C'mon sweet, a kiss...Stellt euch an, Jungs, wir wärmen sie schon mal vor! The Skin (1981)
Don't fall all over yourself because it just embarrasses him. Don't worry.Fang nicht an zu schwärmen, das ist ihm peinlich. Rich and Famous (1981)
It's cold streams that chill your bones and a hot meal to warm you up.Kalte Flüsse lassen sie schaudern, und warme Mahlzeiten wärmen sie auf! Stripes (1981)
When we get down below. we'll split up. spread out and make a line.Unten trennen wir uns, schwärmen aus und bilden eine Linie. Tarzan the Ape Man (1981)
Do you not wish to warm yourself by my fire?Willst du dich nicht an meinem Feuer wärmenConan the Barbarian (1982)
Just warming you up.Nur zum AufwärmenBlade Runner (1982)
Get a hypothermia blanket and some rags.Holen Sie eine Thermodecke und wärmende Tücher. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
- (Maxwell) Everybody quiet and fan out.- (Maxwell) Leise. Alle ausschwärmenA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Hallo!Kommen Sie zu uns, hier können Sie sich wärmenAkce: Sesit 1 (1983)
They're around my place like goonies at a supermarket opening.Bei mir schwärmen sie herum wie von der Tarantel gestochen. Mexican Slayride (1983)
See if anyone is injured.Ausschwärmen. Kümmern Sie sich darum. Project A (1983)
I just can't get warm.Ich kann mich nicht erwärmenBez svideteley (1983)
Hierher!AusschwärmenThe Scarlet and the Black (1983)
Move out!AusschwärmenThe Survivors (1983)
Move out!AusschwärmenThe Survivors (1983)
Move out!AusschwärmenThe Survivors (1983)
You know, as soon as Drew comes... I'm gonna get you a nice, down-home fire to warm you right up.Weißt du, sobald Drew kommt, mache ich ein schönes warmes Feuer, um dich aufzuwärmenPure-Dee Poison (1984)
That ought to warm you up.Ah. Das wird dich aufwärmenDaddy's Gone a Hunt'n (1984)
For warmth, Laura.Um uns zu wärmenSmall Town Steele (1984)
I'll just, uh, warm it up a little.Ich werde es mal aufwärmenSteele Eligible (1984)
-Then they'd rehash the affair.- Dann wärmen sie die Affäre neu auf. Affair at Bromfield Hall (1984)
Maybe I could warm you up.Vielleicht könnte ich Sie etwas aufwärmenLiberation Day (1984)
Go warm up the bowl.- Los, wärmen Sie die Schale an! - Oh! All of Me (1984)
You gotta warm her up.Du musst sie aufwärmenFriday the 13th: The Final Chapter (1984)
You and you, over there. The rest of you, fan out.Ihr nach oben, der Rest ausschwärmenNon c'è due senza quattro (1984)
- Mr. Lawrence. - Yes, Sensei. Warm them up.Mr. Lawrence wärmen Sie sie auf. The Karate Kid (1984)
Here, this'll keep you boys warm.Hier, das wird euch aufwärmenRed Dawn (1984)
Better get warm.Du musst dich aufwärmenStarman (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärmenutzungsanlage {f}; Kraft-Wärme-Kopplung {f}cogeneration system; cogeneration of heat and electricity [Add to Longdo]
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system [Add to Longdo]
in Verzückung geraten; ins Schwärmen geraten (über)to go into raptures (about; at; over) [Add to Longdo]
aufwärmen | aufwärmend | aufgewärmtto warm up | warming up | warmed up [Add to Longdo]
aufwärmen | aufwärmend | aufgewärmtto rehash | rehashing | rehashed [Add to Longdo]
(sich) erwärmen | erwärmend | erwärmtto warm | warming | warmed [Add to Longdo]
nacherwärmento reheat [Add to Longdo]
neu aufwärmento rewarm [Add to Longdo]
schwärmen (von; für) | schwärmendto enthuse (about; over) | enthusing [Add to Longdo]
schwärmen | schwärmt | schwärmteto rave | raves | raved [Add to Longdo]
schwärmen | schwärmend | geschwärmt | schwärmt | schwärmteto rhapsodize | rhapsodizing | rhapsodized | rhapsodizes | rhapsodized [Add to Longdo]
schwärmen | schwärmend | schwärmt | schwärmteto romanticize | romanticizing | romanticizes | romanticized [Add to Longdo]
schwärmendlionizing [Add to Longdo]
schwärmen; einen Schwarm bildento school [Add to Longdo]
umschwärmen; vergöttern | umschwärmend; vergötternd | umschwärmt; vergöttert | umschwärmt; vergöttert | umschwärmte; vergötterteto idolize | idolizing | idolized | idolizes | idolized [Add to Longdo]
vorwärmento look for an excuse [Add to Longdo]
vorwärmen; vorheizento preheat; to heat up [Add to Longdo]
vorwärmendpreheating [Add to Longdo]
wärmen; aufwärmento warm (up); to heat (up) [Add to Longdo]
sich die Füße wärmento warm one's feet [Add to Longdo]
wiederaufwärmen | wiederaufwärmendto rehash | rehashing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wärmen [vɛrmən]
     to heat (up); to warm (up)
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Wärmen [vɛrmən] (n) , pl.
     warmnesses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top