Search result for

vite

(44 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vite-, *vite*
Possible hiragana form: う゛ぃて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vitelli[N] คำนามพหูพจน์ของ vitellus
vitellus[N] ไข่แดง
vitelline[ADJ] ซี่งมีไข่แดง
vitellarium[N] ส่วนของรังไข่ซึ่งผลิตเซลล์สำคัญในการสร้างไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invite(อินไวทฺ') vt. เชื้อเชิญ,เชิญ,ขอร้อง,ร้องขอ,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง. vi. เชิญ,นำมาซึ่ง., See also: inviter n., Syn. call for,ask
invitee(อินไวที') n. ผู้ถูกเชิญ
muscovite(มัส'คะไวทฺ) n. ประชาชนในกรุงมอสโก

English-Thai: Nontri Dictionary
invite(vt) เชื้อเชิญ,ขอร้อง,นำมาซึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vitellary-ไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitellogenesisการสร้างไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vitellus; yolkไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Suddenly we're stopping for pedestrians? Vite!จู่ๆ เราก็ต้องมาหยุดรถ เพราะคนเดิมข้ามถนนเหรอ? Double Identity (2010)
Vite. Vite.เร็ว, เร็ว High Infidelity (2012)
Come to my house Sunday morning. My name is Vitelli.มาที่บ้านในเช้าวันอาทิตย์ของฉัน ชื่อของฉันคือคอกหมู The Godfather (1972)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่เน่า[N] Vitex glabrata (Verbenaceae), See also: tree of the genus vitex, Syn. ต้นไข่เน่า, Example: ต้นไข่เน่าไม่มีผู้ใดนิยมปลูกในบ้าน อาจจะเป็นเพราะชื่อที่ไม่ค่อยเป็นมงคล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Vitex glabrata R. Br. ในวงศ์ Verbenaceae ขึ้นตามป่าดิบและที่ราบลุ่มทั่วๆ ไป สูง 8-12 เมตร ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 5 ใบ ดอกเล็ก สีม่วงอ่อน ผลรูปไข่ขนาดหัวแม่มือ สุกสีดำ กินได้ มีรสหวานเล็กน้อย เปลือกและรากใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาณานิคมโพ้นทะเล[n. exp.] (ānānikhom phōnthalē) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
อัตราความเร็ว[n. exp.] (attrā khwāmrēo) EN: speed ; velocity   FR: vitesse [f] ; rapidité [f]
อัตราเร็ว[n. exp.] (attrā reo) EN: speed   FR: vitesse [f]
อายุยืน[n.] (āyuyeūn) EN: long life ; longevity   FR: longévité [f]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider

CMU English Pronouncing Dictionary
VITEK    V IH1 T EH0 K
VITEZ    V IH1 T EH0 Z
VITEZ    V AY1 T EH0 Z
VITELLI    V AH0 T EH1 L IY0
VITELLO    V AH0 T EH1 L OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
カリ岩塩[カリがんえん, kari gan'en] (n) sylvite; sylvine [Add to Longdo]
ビタビ復号[ビタビふくごう, bitabi fukugou] (n) {comp} Viterbi decoding [Add to Longdo]
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
押しかけ;押し掛け[おしかけ, oshikake] (n) uninvited (visitor); stalker [Add to Longdo]
押し掛け客;押掛け客[おしかけきゃく, oshikakekyaku] (n) uninvited guest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vite [vit]
   fast; quickly; swiftly
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 vite
   fine
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 vite
    vine, grapevine
    screw
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top