Search result for

vil

(144 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vil-, *vil*
English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vile[ADJ] เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, เลว, Syn. despicable, wicked
vile[ADJ] ไร้ค่า, See also: ไม่มีค่า, Syn. worthless, loathsome, foul
villa[N] บ้านพักตากอากาศ, See also: บ้านพักของเศรษฐีในชนบท, Syn. suburban, residence, dwelling
vilify[VT] ใส่ความ, See also: พูดดูถูก, กล่าวให้ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ให้ร้าย, Syn. slander, defame, malign
village[SL] ไร้ประโยชน์, See also: ไม่มีค่า
village[N] หมู่บ้าน, See also: ชุมชน, นิคม, Syn. hamlet, settlement, community
villain[N] ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม), Syn. scoundrel, Ant. hero
villein[N] ชาวนาที่เป็นทาสสมัยศักดินา, Syn. farmer, serf
villose[ADJ] เป็นขนปุย, See also: ปกคลุมไปด้วยขนปุกปุย, เป็นกำมะหยี่, Syn. hairy, villous
villose[ADJ] เป็นขนปุย, See also: ปกคลุมไปด้วยขนปุกปุย, เป็นกำมะหยี่, Syn. hairy, villose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vile(ไวล์) adj. เลว,เลวร้าย,ร้าย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,สถุล,สกปรก,โสโครก,ชั้นต่ำ,มีค่าต่ำ, See also: vilely adv., Syn. evil,corrupt,vicious
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame
villa(วิล'ละ) n. บ้านพัก (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ,บ้านพักชานเมืองหรือชนบท,คฤหาสน์
village(วิล'ลิจฺ) n. หมู่บ้าน,คนในหมู่บ้าน,ชาวชนบท,กลุ่มที่อยู่ของสัตว์. adj. เกี่ยวกับหมู่บ้าน, Syn. municipality,suburb
villager(วิล'ลิเจอะ) n. คนในหมู่บ้าน
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย
villose(วีล'เลิส) adj. เป็นขนปุย,ปกคลุมไปด้วย villi,เป็นกำมะหยี่.
villosity(วิลอส'ซิที) n. ผิวหน้าเป็นขนปุย,จำนวนขนปุย,จำนวน villi,=villus

English-Thai: Nontri Dictionary
vile(adj) สารเลว,เลวทราม,ต่ำช้า,สามานย์
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท
villa(n) คฤหาสน์,วิลล่า
village(n) หมู่บ้าน
villager(n) ชาวบ้าน,ชาวชนบท
villain(n) คนร้าย,วายร้าย,อันธพาล
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
villageหมู่บ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
villageหมู่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
villageหมู่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
village greenพื้นที่สีเขียวของหมู่บ้าน, ที่พักผ่อนหย่อนใจของหมู่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
villainตัวโกง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
villanelleบทร้อยกรองวิลลาแนล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
villose; villousมีขนอุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
villous; villoseมีขนอุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
villusขนอุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Village communitiesชุมชนหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
Villagesหมู่บ้าน [TU Subject Heading]
Villains in motion picturesตัวโกงในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
villusวิลลัส, วิลลัส ตุ่มหรือขนขนาดเล็กที่ยื่นออกมาจากผิวด้านในของทางเดินอาหาร พบมากที่ลำไส้เล็ก ภายในตุ่มหรือขนเหล่านี้จะมีเส้นเลือดฝอยซึ่งทำหน้าที่รับอาหารที่ย่อยแล้วเพื่อลำเลียงไปยังเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was driving recklessly through your comatose village.เขาขับรถฉวัดเฉวียนในชุมชน Birthmarks (2008)
The village doesn't even have a dentist.ในหมู่บ้านไม่มีหมอฟัน Birthmarks (2008)
Flattened villi.เซลแบนไป The Itch (2008)
Pink mucosa, flattened villi.เยื่อเมือกสีชมพู เซลแบน The Itch (2008)
And last night, in the grain store, you let that villager go.และเมื่อคืน ในห้องเก็บข้าว เจ้าปล่อยคนในหมู่บ้านไป The Labyrinth of Gedref (2008)
They have come from the outlying villages in search of food.พวกเขามาจากหมู่บ้านอันห่างไกลเพื่อแสวงหาอาหาร The Labyrinth of Gedref (2008)
Then extend the search to the villages.งั้นก็ขยายการค้นหาออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ The Mark of Nimueh (2008)
What the villagers say must be true - it has wings and...ที่ชาวบ้านพูดกันน่าจะจริง มันมีปีก และ Lancelot (2008)
Post sentries at all the outlying villages.จัดเวรยามไว้ให้รอบหมู่บ้าน Lancelot (2008)
When I was a boy, my village was attacked by raiders from the northern plains.ตอนที่ผมเป็นเด็ก หมู่บ้านของผมถูกพวกโจรป่าจากทางเหนือบุกเข้ามา Lancelot (2008)
VILLAGERS SCREAM, MEN SHOUTกรี้ดดดดดดดด The Moment of Truth (2008)
I cannot risk hundreds of lives for the sake of one village.ข้าไม่อาจเสี่ยงเอาทหารของข้า เพียงเพื่อช่วยเพียงหมู่บ้านเดียว The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vilToday, people all over the world are moving out of small villages in the country to go and live in big, noisy cities.
vilTowns are larger than villages.
vilShe lives in the village.
vilThere lived an old man in a village.
vilThere's narrow road to the village.
vilThe scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.
vilLast year I returned home and was surprised to find both the village and the people completely changed.
vilI went back to my village during the summer vacation.
vilWe have supplied the villagers with food.
vilI asked the villagers many times to let me die.
vilThere was a tornado in the village.
vilThe village is insulated from the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผญ.[N] village headman, Syn. ผู้ใหญ่บ้าน, Thai definition: ตําแหน่งผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน
คนสารเลว[N] contemptible man, See also: vile man, Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า, Ant. คนดี, Example: ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษคนสารเลวอย่างสาสมที่สุด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ประพฤติไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
บาง[N] village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
วายร้าย[N] criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count unit: คน
หมู่บ้าน[N] village, Example: ทุกหมู่บ้านในชนบทมักมีวัด หรือสถานที่ทางศาสนา เป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน, Thai definition: เขตปกครองที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยบ้านเรือน ราษฎรจำนวนมากหรือน้อย แล้วแต่ขนาดของหมู่บ้าน
โภคิน[N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] village chief, See also: village head, Syn. นายบ้าน, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลูกบ้าน[N] villager, Ant. นายบ้าน, Example: ผู้ใหญ่พาลูกบ้านเข้าแถวรอรับคนมาสร้างฝายที่ทางเข้าโรงเรียน, Thai definition: ชาวบ้านที่อยู่ในปกครองของนายบ้านซึ่งในปัจจุบันได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี
ใส่ไฟ[V] vilify, See also: incite, instigate, Syn. ยั่วยุ, ยุยง, ใส่ร้าย, ใส่ความ, Example: เขาให้ความช่วยเหลือเด็กคนนี้ทุกอย่างแม้จะถูกใส่ไฟมากแค่ไหนก็ตาม, Notes: (สำนวน), (ปาก)
ตัวโกง[N] villain, See also: negative role, negative character, Syn. ตัวร้าย, Example: ตัวโกงในละครมักจะเป็นคนมีหนวด, Thai definition: ผู้แสดงบทร้าย มักใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ประโยชน์ที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนาจชั่วร้าย[n. exp.] (amnāt chūarāi) EN: evil power   
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VILA    V IY1 L AH0
VILE    V AY1 L
VILLI    V IH1 L IY0
VILAS    V IY1 L AA0 Z
VILES    V AY1 L Z
VILLA    V IH1 L AH0
VILLE    V IH1 L
VILMA    V IH1 L M AH0
VILLAR    V IH1 L ER0
VILLAS    V IH1 L AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vile    (j) (v ai1 l)
viler    (j) (v ai1 l @ r)
villa    (n) (v i1 l @)
vilely    (a) - (v ai1 l - l ii)
vilest    (j) (v ai1 l i s t)
vilify    (v) (v i1 l i f ai)
villas    (n) (v i1 l @ z)
village    (n) (v i1 l i jh)
villain    (n) (v i1 l @ n)
villein    (n) (v i1 l ei n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Villa {f} | Villen {pl}villa; mansion | villas; mansions [Add to Longdo]
Vilnius (Hauptstadt von Litauen)Vilnius (capital of Lithuania) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
ごろっと;ごろりと[, gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
别墅[bié shù, ㄅㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] villa [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] villa [Add to Longdo]
恶劣[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] vile; nasty; of very poor quality [Add to Longdo]
恶棍[è gùn, ㄜˋ ㄍㄨㄣˋ, / ] villain [Add to Longdo]
杏花村[xìng huā cūn, ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄣ, ] village in Shaanxi province, famous among poets for its wine [Add to Longdo]
[cūn, ㄘㄨㄣ, ] village [Add to Longdo]
村子[cūn zi, ㄘㄨㄣ ㄗ˙, ] village [Add to Longdo]
村民[cūn mín, ㄘㄨㄣ ㄇㄧㄣˊ, ] villager [Add to Longdo]
村庄[cūn zhuāng, ㄘㄨㄣ ㄓㄨㄤ, / ] village; hamlet [Add to Longdo]
村落[cūn luò, ㄘㄨㄣ ㄌㄨㄛˋ, ] village [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges [Add to Longdo]
特権[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction [Add to Longdo]
ナッシュビル[なっしゅびる, nasshubiru] Nashville [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  vil
     rotten; ugly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top