Search result for

vert

(172 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vert-, *vert*
English-Thai: Longdo Dictionary
inadvertently(adv ) โดยไม่ได้ตั้งใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vert[N] พืชสีเขียวในป่าที่สัตว์ใช้อำพรางศัตรู, See also: ความเขียวขจีของป่า, Syn. azure, greeness
vert[ADJ] สีเขียว, Syn. green
vert[VT] เปลี่ยนศาสนา, See also: เปลี่ยนลัทธินิยม
vert[N] การเปลี่ยนศาสนา, See also: การเปลี่ยนลัทธินิยม
vertex[N] จุดสูงสุด, See also: จุดขีดสุด, Syn. peak, summit, zenith, point
vertigo[N] อาการเวียนศีรษะ, See also: อาการหัวหมุนทำให้ทรงตัวลำบาก, Syn. dizziness, giddiness, light-headedness, Ant. steadiness
vertebra[N] กระดูกสันหลัง, Syn. spinal column
vertical[ADJ] ซึ่งตั้งตรง, See also: ซึ่งตั้งฉากกับขอบฟ้า, ซึ่งเป็นแนวดิ่ง, Syn. erect, upright, Ant. flat, horizontal
vertical[N] แนวตรง, See also: แนวดิ่ง, Syn. perpendicular, Ant. horizontal
vertebrae[N] คำนามพหูพจน์ของ vertabra, See also: กระดูกสันหลัง, Syn. spinal column

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vertebra(เวอ'ทิบระ) n. กระดูกสันหลัง,ข้อกระดูกสันหลัง pl. vertebrae,vertebras
vertebral(เวอ'ทะเบริล) adj. เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง,ไขสันหลัง,คล้ายกระดูกสันหลัง,ประกอบด้วยหรือมีกระดูกสันหลัง.
vertebral columnลำกระดูกสันหลัง
vertebrata(เวอทิเบร'ทะ,-บรา'ทะ) n. ตระกูลสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
vertebrate(เวอ'ทะเบรท,-บริท) adj. มีกระดูกสันหลัง,มีลำกระดูกสันหลัง,เกี่ยวกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง. n. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
vertical scroll barแถบเลื่อนภาพแนวนอนหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาหรือแนวนอน ที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเครื่องหมายหัวลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่หัวลูกศรด้านซ้ายก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนไปทางขวา ถ้ากดที่หัวลูกศรด้านขวา ภาพบนจอก็จะเลื่อนไปทางซ้าย ดู horizontal scroll bar เปรียบเทียบ
vertices(เวอ'ทิซีซ) n. พหูพจน์ของ vertex
vertigo(เวอ'ทิโก) n. อาการวิงเวียนศรีษะ,ความรู้สึกวิงเวียนที่ทำให้การทรงตัวลำบาก pl. vertigoes,vertigoes

English-Thai: Nontri Dictionary
vertebra(n) กระดูกสันหลัง
vertebral(adj) เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
vertebrate(adj) มีกระดูกสันหลัง
vertex(n) จุดสุดยอด,กระหม่อม,จุดสูงสุด
vertical(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,ตรงดิ่ง
vertigo(n) อาการวิงเวียนศีรษะ
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
advertise(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจ้งความ
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertebra, cervicalกระดูกสันหลังส่วนคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, coccygeal; coccyxกระดูกก้นกบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, lumbarกระดูกสันหลังส่วนเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, sacralกระดูกสันหลังใต้กระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra, thoracicกระดูกสันหลังส่วนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebra; backboneกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral canalคลองกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral column; column, spinal; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral foramenช่อง(กลาง)กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertebral laminaแผ่นกระดูกปกไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vertebrateสัตว์มีกระดูกสันหลัง, สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่มีกระดูกสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vertebratesสัตว์มีกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Vertebratusเวอร์ทิเบรตัส (ve) [อุตุนิยมวิทยา]
vertexจุดยอด, ดูในเรื่อง  terminal side [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vertical anglesมุมตรงข้าม, มุม 2 มุมที่มีขนาดเท่ากัน และเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกันดังรูป          a  เป็นมุมตรงข้ามกับ  a´ หรือ กลับกัน        b เป็นมุมตรงข้ามกับ   b´หรือ กลับกัน   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vertical creepvertical creep, การไหลซึมแนวดิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
vertical drainvertical drain, ทางระบายน้ำแนวดิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Vertical drainsท่อระบายแนวตั้ง [TU Subject Heading]
vertical dropvertical drop, อาคารน้ำตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Vertical extent of a cloudความสูงของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing around the vertebral artery.ไม่มีอะไรรอบๆ เส้นเลือดเวอทิบรัล Emancipation (2008)
If the vertical thread is on top, it's a one.ถ้าเส้นแนวตั้งอยู่บน นั่นคือเลข 1 Wanted (2008)
[French accent] I want no more vertical buttonholes.ชั้นไม่อยากได้รังดุมแนวตั้งอีกแล้วนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm so bored with vertical buttonholes.ชั้นเบื่อมันมากเต็มทนแระ Confessions of a Shopaholic (2009)
Three of the vertebrate in his neck are completely severed!กระดูกสันหลัง3ชิ้นหักอย่างร้ายแรง The Fourth Kind (2009)
Morgan said he fractured his t6 and t7 vertebrae.มอร์แกนบอกว่ากระดูกสันหลังข้อที่ 6 กับ 7 ของเขาร้าว Roadkill (2009)
Still no cause of death, but the damage the cartilage and lumbar vertebrae definitely indicate torture.ยังไม่ใช่สาเหตุการตาย แต่ความเสียหาย จากกระดูกข้อต่อ และกระดูกสันหลัง ทำให้รู้ว่าเขาถูกทรมาน The Bond in the Boot (2009)
Well, we're still missing over 60% of the vertebrae.เรายังหาไม่เจอ กว่า 60% ของกระดูกสันหลัง The Plain in the Prodigy (2009)
Because the vertebral height loss is greater than 50%,เพราะความยาวของกระดูกสันหลังหายไปมากกว่า 50% Invasion (2009)
When his neck was getting squeezed, the vertebraem actually separated.เมื่อคอของเขาถูก บีบเค้น ข้อต่อกระดูกสันหลัง จนถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง In Plane Sight (2009)
The force it takes to dislodge those vertebrae is massive.กำลังที่ใช้บีบเค้นจนกระดูกข้อต่อสันหลัง แยกออกจากกันนั้นต้องมีอย่างมหาศาล In Plane Sight (2009)
There seems to be a separation between the C6 and C5 vertebrae.ยังมีส่วนแยกกันระหว่าง กระดูกสันหลังชิ้นที่ C6 และ C5 A Night at the Bones Museum (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vertThe cliff is almost vertical.
vertThat pole is off vertical.
vertThe giant plane screamed down in an almost vertical dive.
vertStrictly speaking, it was not a vertical line.
vertKeep away from the vertical cliff!
vertHe drew some vertical lines on the paper.
vert"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.
vertHe used water colors in short vertical brush-strokes.
vertDisk herniation is when cartilage, called 'intervertebral disk' and found between each vertebra, slips out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวดิ่ง[N] vertical, Syn. แนวตั้ง, แนวยืน, Ant. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ, Example: ก้อนน้ำพุ่งขึ้นกลางอากาศในแนวดิ่ง, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับระดับพื้น
แนวตั้ง[N] vertical, Syn. แนวดิ่ง, แนวยืน, Ant. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ, Example: ห้องที่มีลวดลายตามแนวตั้งทำให้เพดานห้องดูสูงขึ้น, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับระดับพื้น
ดิ่ง[ADV] perpendicularly, See also: vertically, straight, Syn. ตรง, แน่ว, Example: เขาดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) FR: intervertir ; inverser
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) FR: avertissement électoral [m]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
บอกให้รู้ตัว[v. exp.] (bøk hai rūtūa) FR: prévenir ; avertir

CMU English Pronouncing Dictionary
VERT    V ER1 T
VERTZ    V ER1 T S
VERTEX    V ER1 T EH2 K S
VERTEL    V ER2 T EH1 L
VERTOL    V ER1 T AA0 L
VERTIGO    V ER1 T IH0 G OW2
VERTREES    V ER0 T R IY1 Z
VERTEL'S    V ER2 T EH1 L Z
VERTEBRA    V ER1 T AH0 B R AH0
VERTICAL    V ER1 T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertex    (n) (v @@1 t e k s)
vertigo    (n) (v @@1 t i g ou)
vertebra    (n) (v @@1 t i b r @)
vertical    (n) (v @@1 t i k l)
vertices    (n) (v @@1 t i s ii z)
vertebrae    (n) (v @@1 t i b r ii)
verticals    (n) (v @@1 t i k l z)
vertebrate    (n) (v @@1 t i b r ei t)
vertically    (a) (v @@1 t i k l ii)
vertebrates    (n) (v @@1 t i b r ei t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Verteidigungsministerium(n) |das| กระทรวงกลาโหม
vertikal(adj) ตั้งฉาก, ที่อยู่ในแนวเหนือ-ใต้, See also: S. senkrecht, normal, A. horizontal, waagrecht,
Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้
Staatvertrag(n) |der, pl. Staatverträge| สัญญาระหว่างประเทศ, สนธิสัญญา
Grundlagenvertrag(n) |der, pl. Grundlagenverträge| ข้อตกลงพื้นฐาน เช่น Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten hatten sich in der Nacht zum Samstag in Brüssel auf den Weg zu einem neuen Grundlagenvertrag als Ersatz für die gescheiterte EU-Verfassung verständigt.; Den Anstoß zu den Verhandlungen über den Grundlagenvertrag (
Divertikulitis(n) |die| อาการโป่งพองของถุงน้ำบริเวณผนังลำไส้ใหญ่ เช่น Etwa 20 Prozent aller Betroffenen mit Divertikulose entwickeln im Laufe des Lebens eine Entzündung der Divertikel (Divertikulitis), welche sich durch Beschwerden wie länger anhaltende, hauptsächlich im linken Unterbauch angesiedelte Bauchschmerzen, Verstopfung oder auch Durchfälle bemerkbar macht.
Unkrautvertilger(n) |der, pl. Unkrautvertilger| ยาฆ่าหญ้า เช่น Unkrautvertilger soll aus Schweiz verschwinden., See also: S. Unkrautvernichter,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertagung {f}; Verschiebung {f} | Vertagungen {pl}; Verschiebungen {pl} | Vertagung {f} einer Sitzung | Vertagung auf unbestimmte Zeit | neue Vertagung {f}adjournment | adjournments | adjournment of a meeting | adjournment sine die | readjournment [Add to Longdo]
Vertagung {f} (auf)continuance (until) [Am.] [Add to Longdo]
Vertauschung {f}; Umsetzung {f}; Permutation {f}permutation [Add to Longdo]
Verteidiger {m}apologist [Add to Longdo]
Verteidiger {m}defence counsel [Add to Longdo]
Verteidiger {m}; Verteidigerin {f} | eiserner Verteidigerdefender | staunch defender [Add to Longdo]
Verteidiger {m} | Verteidiger {pl}pleader | pleaders [Add to Longdo]
Verteidigung {f}apologia [Add to Longdo]
Verteidigung {f}backfield [Add to Longdo]
Verteidigung {f} | Verteidigungen {pl}defence [Br.]; defense [Am.] | defences [Br.]; defenses [Am.] [Add to Longdo]
Verteidigung {f}defensiveness [Add to Longdo]
Verteidigung {f}; Rechtfertigung {f} | Verteidigungen {pl}; Rechtfertigungen {pl}vindication | vindications [Add to Longdo]
Verteidigung {f}; Verteidigungsrede {f} [jur.]pleas [Add to Longdo]
Verteidigungsbündnis {n}defence alliance [Add to Longdo]
Verteidigungskrieg {m}defensive warfare [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vert(adj) |f. -e| ที่มีสีเขียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, / ] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke), #20,632 [Add to Longdo]
脊椎[jǐ zhuī, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ, ] vertebra; backbone, #23,875 [Add to Longdo]
脊椎动物[jǐ zhuī dòng wù, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] vertebrate, #58,788 [Add to Longdo]
纵坐标[zòng zuò biāo, ㄗㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] vertical coordinate; ordinate, #59,020 [Add to Longdo]
脊椎骨[jǐ zhuī gǔ, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #69,130 [Add to Longdo]
椎骨[zhuī gǔ, ㄓㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] vertebra, #70,693 [Add to Longdo]
垂直线[chuí zhí xiàn, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] vertical line, #91,071 [Add to Longdo]
纵断面[zòng duàn miàn, ㄗㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] vertical section; longitudinal section, #133,044 [Add to Longdo]
纵剖面[zòng pōu miàn, ㄗㄨㄥˋ ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, / ] vertical section; longitudinal section, #151,753 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] vertical divider of a door way, #1,045,397 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
インバーター[いんばーたー, inba-ta-] inverter [Add to Longdo]
コードコンバータ[こーどこんばーた, ko-dokonba-ta] code converter [Add to Longdo]
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] code converter [Add to Longdo]
コンバータ[こんばーた, konba-ta] (data) converter [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
代わる[かわる, kawaru] vertreten [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] Vertretung [Add to Longdo]
信任[しんにん, shinnin] Vertrauen, Beglaubigung [Add to Longdo]
信用[しんよう, shinyou] Vertrauen [Add to Longdo]
[おう, ou] VERTIEFUNG, MULDE, HOHL, EINGEFALLEN [Add to Longdo]
分かつ[わかつ, wakatsu] verteilen, teilen [Add to Longdo]
分ける[わける, wakeru] verteilen, teilen [Add to Longdo]
契約[けいやく, keiyaku] Vertrag [Add to Longdo]
懇ろ[ねんごろ, nengoro] Vertraulichkeit, Freundschaft [Add to Longdo]
懇意[こんい, kon'i] Vertraulichkeit, Freundschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vert \Vert\, n. [F., green, from L. viridis. See {Verdant}, and
   cf. {Verd}.]
   1. (Eng. Forest Law)
    (a) Everything that grows, and bears a green leaf, within
      the forest; as, to preserve vert and venison is the
      duty of the verderer.
    (b) The right or privilege of cutting growing wood.
      [1913 Webster]
 
   2. (Her.) The color green, represented in a drawing or
    engraving by parallel lines sloping downward toward the
    right.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vert [vɛr]
   green
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 vert
 vert	(adj) |f. -e| ที่มีสีเขียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top