Search result for

vermin

(51 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vermin-, *vermin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vermin[N] พยาธิหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: ศัตรูพืช
verminous[ADJ] เกี่ยวกับพยาธิ, See also: คล้ายหนอนหรือแมลงอื่นๆ ที่ทำลายพืช, Syn. offensive
vermination[N] การแพร่กระจายของหนอนหรือสัตว์ที่ทำลายพืช, See also: การมีอยู่มากมายของหนอนหรือสัตว์ที่ทำลายพืช
verminously[ADV] คล้ายพยาธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vermin(เวอ'มิน) n. พยาธิสัตว์หรือแมลงที่มีภัย (โดยเฉพาะที่มีขนาดเล็ก) ,บุคคลที่น่ารังเกียจ,บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม,สัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vermination n. การเต็มไปด้วย pl. vermin, Syn. pests,dregs
verminous(เวอ'มะเนิส) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับพยาธิ,เกี่ยวกับหรือเกิดจากหนอนหรือสัตว์ หรือแมลงอื่นที่มีภัย., See also: verminousness n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vermin๑. หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ helminth และ worm ๒]๒. ปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminal๑. -หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ helminthic ๑]๒. -ปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vermination; verminosis๑. การติดหนอนพยาธิ๒. การติดปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminosis; vermination๑. การติดหนอนพยาธิ๒. การติดปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminotic๑. -ติดหนอนพยาธิ๒. -ติดปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminous-หนอนพยาธิ, เหตุหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
verminous abscessฝีมีหนอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You! You are a vile vermin.นายนี่มันเลวที่สุด Bolt (2008)
Much of our forefathers' blood was shed to exterminate this vermin.บรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อ เพื่อที่จะกำจัดเจ้าตัวประหลาดนี่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Evil, dangerous vermin.เป็นพวกเหลือบไร ที่ร้ายกาจที่สุด The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Evil, dangerous vermin.เป็นพวกเหลือบไร ที่ร้ายกาจที่สุด The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Exterminate them like the vermin they are, leave no trace.กำจัดพวกมัน เหมือนเชื้อโรค อย่าทิ้งร่องรอย Never Let Me Go (2009)
And when the drains finally scab over all the vermin will drown.เมื่อใดที่ชำระล้างออกไป ความสกปรกทั้งหลายก็จะจมดิ่ง สู่ความมืดมิด Watchmen (2009)
Vermin?VerminHot Tub Time Machine (2010)
Here's a summons and a complaint, both of which Mr. Murphy ignored, and multiple filings with the health department, including mold, mildew, dust mites, vermin...และนี่คนที่เห็นด้วยและคำบ่น ทั้งสองอย่างคุณเมอร์ฟี ไม่เคยสนใจ และยังมีคำประกาศเตือน อีกมากมายจากกรมอนา่มัย The Beginning in the End (2010)
Right, you filthy vermin!ถูกต้องเจ้าคนโสโครก The Coming of Arthur: Part One (2010)
And what would such lowly vermin matter?แล้วจะคนชั้นต่ำจะมีความหมายอะไร? Episode #1.4 (2010)
You Baekje vermin.ไอ้พวกกิ้งกือเพคเจ Episode #1.4 (2010)
Where the largest concentration of winged vermin may be found.ที่ๆมีฝูงนกมากที่สุด Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verminGarbage harbors vermin.

CMU English Pronouncing Dictionary
VERMIN    V ER1 M IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vermin    (n) (v @@1 m i n)
verminous    (j) (v @@1 m i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kammerjäger {m} | Kammerjäger {pl}vermin exterminator | vermin exterminators [Add to Longdo]
Verminderer {m}abater [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Abnahme {f} | Verminderungen {pl}decrement | decrements [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Verringerung {f}; Abnahme {f}depletion [Add to Longdo]
Verminderung {f}decrementation [Add to Longdo]
Verminderung {f}derogation [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Beeinträchtigung {f} | Verminderungen {pl}; Beeinträchtigungen {pl}diminution | diminutions [Add to Longdo]
Verminderung {f}; Dämpfung {f} | Verminderungen {pl}; Dämpfungen {pl}attenuation | attenuations [Add to Longdo]
verminderndattenuating [Add to Longdo]
vermindertreduced [Add to Longdo]
vermindertattenuated [Add to Longdo]
vermindern; verringern; reduzieren; nachlassen; herabsetzen | vermindernd; verringernd; reduzierend; nachlassend; herabsetzend | vermindert; verringert; reduziert; nachgelassen; herabgesetztto decrease | decreasing | decreased [Add to Longdo]
vermindern | vermindernd | vermindertto derogate | derogating | derogated [Add to Longdo]
vermindern; erniedrigen; um eins verringern | vermindernd | vermindertto decrement | decrementing | decremented [Add to Longdo]
vermindern; mindern; verringern; verkleinern; herabsetzen | verminderndto diminish | diminishing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
害鳥[がいちょう, gaichou] (n) vermin; injurious bird [Add to Longdo]
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害兽[hài shòu, ㄏㄞˋ ㄕㄡˋ, / ] vermin; harmful animal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
減少[げんしょう, genshou] Verminderung, Abnahme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vermin \Ver"min\, n. sing. & pl.; used chiefly as plural. [OE.
   vermine, F. vermine, from L. vermis a worm; cf. LL. vermen a
   worm, L. verminosus full of worms. See {Vermicular}, {Worm}.]
   1. An animal, in general. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherein were all manner of fourfooted beasts of the
       earth, and vermin, and worms, and fowls. --Acts x.
                          12. (Geneva
                          Bible).
    [1913 Webster]
 
       This crocodile is a mischievous fourfooted beast, a
       dangerous vermin, used to both elements. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A noxious or mischievous animal; especially, noxious
    little animals or insects, collectively, as squirrels,
    rats, mice, worms, flies, lice, bugs, etc. "Cruel hounds
    or some foul vermin." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Great injuries these vermin, mice and rats, do in
       the field.              --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
       They disdain such vermin when the mighty boar of the
       forest . . . is before them.     --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, in contempt, noxious human beings.
    [1913 Webster]
 
       You are my prisoners, base vermin.  --Hudibras.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vermin
   n 1: an irritating or obnoxious person [syn: {vermin},
      {varmint}]
   2: any of various small animals or insects that are pests; e.g.
     cockroaches or rats; "cereals must be protected from mice and
     other vermin"; "he examined the child's head for vermin";
     "boys in the village have probably been shooting vermin"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top