Search result for

vergé

(69 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vergé-, *vergé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verge[N] ริม (ถนน, ทางเดิน), See also: ขอบ, ปาก (ผา, สระ, เหว), Syn. edge, kerb, margin, rim, Ant. body, center, inside
verge[VT] ใกล้จะ, See also: จวนจะ, ใกล้เข้าสู่, เกือบจะ, Syn. brink
verge[VI] มีแนวโน้ม, See also: โน้มเอียง, เอียง, ลาด
verger[N] ผู้ดูแลโบสถ์, See also: เจ้าหน้าที่ถือคทานำหน้าพระ, Syn. church, officer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verge(เวิร์จฺ) n. ร่ม,ซอย,ปาก,คทา,กระเบื้องเหนือขั้ว. vi. ใกล้จะ,เกือบจะ,ย่างเข้าสู่,คล้อย,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง,เอียง,ลาด, Syn. edge,brink,limit,border
verger(เวิร์จ'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่ดูแลโบสถ์,เจ้าหน้าที่ถือคทานำหน้าพระ (church official)
converge(คันเวอจฺ') {converged,converging,converges} vi. เบนเข้าหากัน,เข้าหาผลประโยชน์ร่วมกัน vt. ทำให้บรรจบกัน
convergence(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergency(คันเวอ'เจินซฺ,-ซี) n. การบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ภาวะหรือลักษณะที่บรรจบกัน, Syn. confluence
convergent(คันเวอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งบรรจบกันที่จุดหนึ่งหรือเส้นหนึ่ง,ซึ่งเบนเข้าหากัน
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
verge(n) ริม,ขอบ,ปาก
verge(vi) กระเดียดไปทาง,ย่างเข้า,คล้อย,โน้มเอียง,เอียง
verger(n) คนดูแลโบสถ์,คนถือไม้นำหน้าบาทหลวง
converge(vi) ลู่เข้าหา,เบนเข้าหากัน,บรรจบกัน,รวมกัน
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vergeวง, รอบวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vergence(จักษุ.) การเบน (คนละทิศ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom daiwoējēn) EN: divergent series   
อนุกรมคอนเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom khønwoējēn) EN: convergent series   
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort   FR: dévier ; obliquer
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from   FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
เจียน[X] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of   FR: presque ; sur le point de
เกือบจะ[v.] (keūap ja ) EN: be about to ; be going to ; be on the verge of   FR: faillir ; être sur le point de ; frôler
ควย[n.] (khūay) EN: prick ; cock   FR: pénis [m] ; verge [f]
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen yaēng) EN: dissenting opinion   FR: opinion divergente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERGE    V ER1 JH
VERGES    V ER1 JH AH0 Z
VERGES    V ER1 JH IY0 Z
VERGESH    V ER2 G EH1 SH
VERGES'S    V ER1 JH AH0 Z AH0 Z
VERGES'S    V ER1 JH IY0 Z AH0 Z
VERGESH'S    V ER2 G EH1 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verge    (v) (v @@1 jh)
verged    (v) (v @@1 jh d)
verger    (n) (v @@1 jh @ r)
verges    (v) (v @@1 jh i z)
vergers    (n) (v @@1 jh @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
jm. vergeben(vi) |vergab, hat vergeben| ให้อภัย

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
コンバージェンス[, konba-jiensu] (n) {comp} convergence [Add to Longdo]
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
餓死寸前[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve [Add to Longdo]
開度[かいど, kaido] (n) divergence; aperture [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
外斜視[がいしゃし, gaishashi] (n) (See 内斜視) exotropia; divergent strabismus [Add to Longdo]
覚め際[さめぎわ, samegiwa] (n) on the verge of waking [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
間際(P);真際[まぎわ, magiwa] (n-adv,n-t) on the verge of; just before; on the point of; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
収束[しゅうそく, shuusoku] convergence [Add to Longdo]
発散[はっさん, hassan] divergence (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
健忘[けんぼう, kenbou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]
健忘症[けんぼうしょう, kenboushou] Vergesslichkeit [Add to Longdo]
勘弁[かんべん, kanben] Vergebung, Verzeihung, verzeihen, vergeben, uebersehen [Add to Longdo]
報復措置[ほうふくそち, houfukusochi] Vergeltungsmassnahmen [Add to Longdo]
待ちぼうけ[まちぼうけ, machibouke] vergebliches_Warten [Add to Longdo]
徒労[とろう, torou] vergebliche_Muehe, vergebliche_Anstrengung [Add to Longdo]
忘れる[わすれる, wasureru] vergessen [Add to Longdo]
忘却[ぼうきゃく, boukyaku] vergessen [Add to Longdo]
無駄[むだ, muda] vergeblich, nutzlos [Add to Longdo]
経る[へる, heru] vergehen, voruebergehen, passieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top