Search result for

verbauen

(34 entries)
(2.1888 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verbauen-, *verbauen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verbauen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verbauen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not placate. But neither do I want to kill any chance of agreement before it starts.Nein, aber ich will die Chance auf ein Übereinkommen nicht verbauenAdvise & Consent (1962)
Now, you blow it, you're gonna blow it for everybody.- Sonst verbauen Sie es den anderen. Timelock (1972)
Let me ask you, you got some need to louse things up for yourself?Sag mal, hast du etwa das dringende Bedürfnis, dir alles selbst zu verbauenOver the Edge (1979)
You wanna ruin that chance with her?Willst du dir diese Chance mit ihr verbauenThat's My Momma (1995)
I wasn't going to make it harder for any of them here.Ich wollte keinem etwas verbauenMeld (1996)
We'd be closing our shortcut out of here.Damit würden wir uns die Abkürzung nach Hause verbauenNight (1998)
By delaying, you simply restrict my ability to do my job. Am I ?Mit Ihrem Zögern verbauen Sie mir die Chance, meinen Job gut zu machen. Boiler Room (2000)
-I'm flying solo, keep options open.Ich fliege heute solo aus. Ich wollte mir nichts verbauenSomeone Like You... (2001)
I wouldn't want to stand in the way of that.Ich will Ihnen diese Chance nicht verbauenLike Mother, Like Daughter (2001)
He can get you barred from... ever playing Georgia again.Er kann dir Georgia verbauenRay (2004)
Waiver of Debt. I won't ruin your life.Ich will ja nicht dein Leben verbauenThe Edukators (2004)
We're not gonna screw up Andrew's future because he sparked a doobie.Wir verbauen Andrew wegen einem Joint nicht die Zukunft. Suspicious Minds (2004)
She said it was my turn.Sie wolle sich diese Chance nicht verbauenNorman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
You're late. Not being on time won't fly in the real world.Unpünktlichkeit kann dir vieles verbauenStep Up 2: The Streets (2008)
And if we fuck up any chance of having a future?Und wenn wir uns jetzt schon jede Chance auf 'ne gemeinsame Zukunft verbauenUnlike a Virgin (2008)
If leaves obstruct the lens because the landscaping hasn't been maintained... you can approach from a blind spot.Wenn Blätter die Linse verbauen, weil die Geländegestaltung nicht beibehalten wird, kannst du dich im toten Winkel nähern. Enemies Closer (2010)
We have to take responsibility for our actions.Wir müssen für den Mist den wir verbauen grade stehen. Sexual Healing (2010)
To erase whatever future you had?Ihnen Ihre Zukunft völlig zu verbauenSlip (2011)
But don't screw yourself for the rest of your life for one stupid mistake.Aber verbauen Sie sich nicht wegen eines blöden Fehlers die Zukunft! The Words (2012)
You're going to deny your father his shot?Willst du deinem Vater diese Chance verbauenTo Rome with Love (2012)
As much as I absolutely loathe this day I can't deny my best friend a chance at true love.So sehr mir dieser ganze Feiertag auch zuwider ist, ich will nicht meinem Freund die Chance verbauen, seine wahre Liebe zu finden. Crazy, Cupid, Love (2012)
He's just a child playing children's games. I will not allow my son to be a sad imitation of those pathetic knights.Er ist noch ein Kind und wird sich nicht die Zukunft verbauen, indem er diesen blöden Rittern nacheifert. Justin and the Knights of Valour (2013)
Our face... faith lies with Cardinal Farnese to correct our fiscal misfortune.Wir verbauen... Wir vertrauen Kardinal Farnese, dass er unsere Finanzen aufbessert. Pentecost (2013)
I won't hold you back.Ich werde dir nichts verbauenEpisode #4.4 (2013)
We stamp on their opportunities. We destroy their networks.Wir verbauen ihnen ihre Schlupflöcher und zerstören ihre Netzwerke. Born Again (2014)
That boy makes one awful mistake, and you're prepared to throw his entire life away for it.Der Junge macht einen schrecklichen Fehler, und Sie sind dazu bereit, ihm deswegen sein ganzes Leben zu verbauenRestitution (2014)
Harvey told me not to hurt my future by going below the belt with Mike, so instead of not hurting my future, I thought I'd start planning for it.Harvey hat mir gesagt, ich solle mir meine Zukunft nicht verbauen, indem ich bei Mike unter die Gürtellinie gehe, also anstatt mir meine Zukunft zu verbauen, habe ich gedacht, dass ich Pläne dafür mache. Leveraged (2014)
You don't want to blow it. You do not want to blow it.Du hast nur diese eine Chance, und die willst du dir nicht verbauen...Through Security (2014)
As mad as she may be, she'd never take away Alan's shot.So wütend sie auch sein mag, sie würde Alan nie die Chance verbauenLaunch (2015)
Let's throw our target some roadblocks, show him where we want him to go.- Dann verbauen wir ihm mal den Weg, damit er dorthin fährt, wo wir es wollen. Killer En Route (2015)
We bail on this house, we're not giving him a fair chance at a normal life.Wir würden ihm die Chance auf ein normales Leben verbauenThe Disappointments Room (2016)
Now it's the third or fourth time you've run yourself down on a case and it's about to ruin everything for you.Aber jetzt verrennst du dich schon zum dritten oder vierten Mal in einem Fall und bist drauf und dran, dir alles zu verbauenEpisode #1.2 (2016)
According to Mr. O'Neal's address here, your building would have completely obstructed his Central Park view.Laut Mr. O'Neals Anmerkung hier, würde Ihr Gebäude seinen Blick auf den Central Park komplett verbauenUp to Heaven and Down to Hell (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zukunft {f} | seine Zukunft verbauenfuture | to mortgage one's future [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top