Search result for

vamp

(69 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vamp-, *vamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vamp[N] หญิงที่ล่อลวงชายด้วยเสน่ห์ (คำโบราณ), Syn. coquette, enchantress, siren
vamp[N] หนังรองเท้าตอนบน (เช่น รองเท้าบูต)
vamp[VI] ปะด้วยหนังรองเท้า, See also: ปะติดปะต่อ, ซ่อมแซม, Syn. fix, mend
vampy[ADJ] ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์
vamper[N] การปะด้วยหนังรองเท้า, See also: การปะติดปะต่อ, การซ่อมแซม
vamp up[PHRV] ปะติดปะต่อ, See also: ประดิษฐ์จากสิ่งเล็กๆ
vamp up[PHRV] ซ่อมแซม
vampire[N] ผีดูดเลือด, See also: ผีดูดเลือดมนุษย์, Syn. dracula, ghoul, zombie
vampire[N] คำเรียกสั้นๆ ของ vampire bat
vampish[ADJ] ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vamp(แวมพฺ) n. หนังรองเท้า (บู๊ท) ตอนบน,หนังหน้ารองเท้า,สิ่งที่ปะ,สิ่งที่ปะติดปะต่อ,การบรรเลงดนตรีแบบปะติดปะต่อ. vt. ปะด้วยหนังหน้ารองเท้า,ปะติดปะต่อ,บรรเลงดนตรีแบบปะติดปะต่อไม่ได้ดูบท., See also: vamper n. vampish adj. -S...
vampire(แวม'ไพเออะ) n. ผีดูดเลือดมนุษย์,นักต้มมนุษย์,หญิงล่อชายให้ประสบความหายนะ,ค้างคาวจำพวก Desmodusdiphylla และ Diaemus มันดูดเลือดคนและสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vampiric adj. vampirish adj., Syn. vampire bat
revamp(รีแวมพฺ') vt. ปรับปรุงใหม่,ปรับปรุง,ซ่อมแซม,แก้ไข, See also: revamper n. revampment n., Syn. renovate,redo

English-Thai: Nontri Dictionary
vamp(n) หนังหน้ารองเท้า,สิ่งที่ปะติดปะต่อ
vampire(n) ผู้ดูดเลือด,ค้างคาวดูดเลือด
revamp(vt) ซ่อมแซม,ปะ,ปรับปรุง,แก้ไข

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vampiresแวมไพร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Learning to be a vampire doesn't happen overnight any more than learning to be a man does.มีเรื่องชกต่อยที่โรงเรียน เพราะมีเด็กคนหนึ่งบอกเค้า Plaisir d'amour (2008)
- Because I killed a vampire. - I know that, I was there, remember?ไม่มีทางเลยที่จะ Plaisir d'amour (2008)
Do not make the mistake of letting the pretty blond vampire lady on television make you feel too comfortable... เอริค ,แพม Plaisir d'amour (2008)
Somebody told me he was a vampire... Plaisir d'amour (2008)
How's someone go from being an accountant to being a vampire?นี่เป็นหน้าที่ของน้องสาว ที่จะสนใจคนที่มาเป็นแฟนพี่ชายตัวเองใช่ป่ะ? Plaisir d'amour (2008)
I thought all you vampires were supposed to be in shape.เธอนึกภาพออกมั้ย ว่าเจ๊เค้าเป็นไง Plaisir d'amour (2008)
For a vampire, you sure are a doughy fuck.หนูอยากจะถามว่าคุณทำไรให้หนูได้บ้าง แอนดี้ เบลเลเฟลอร์ Plaisir d'amour (2008)
First we have to thank the vampire for the gifts that he's bestowed upon us.ความเหงามันฟ้องที่ดวงตาของเธอ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอไป นี่คุณขายแอมเวย์ใช่ป่ะ? Plaisir d'amour (2008)
Look, two years ago nobody even knew there was such a thing as vampires.มีคนบอกว่าเขาเป็นแวมไพร์ Plaisir d'amour (2008)
There's vampire in your cleavage.ชู้ววว Plaisir d'amour (2008)
Kidnapping vampires.กับเอ็ดดี้ ที่ลาฟาเยตใช้น่ะ Plaisir d'amour (2008)
This is the only thing I could think of to get you out of blowing a vampire.ที่ผมจะพูดคือ ลาฟาเยตไม่ได้ลักพาตัวเค้า Plaisir d'amour (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vampLucifera Vampirella is cute.
vampThe vampire legend flourishes in the Balkans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวตาล[N] vetala, See also: vampire, kind of spirits or ghosts dwelling in cemetery, Count unit: ตน, Thai definition: ผีจำพวกหนึ่ง ชอบสิงอยู่ในป่าช้า, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างคาวดูดเลือด [n. exp.] (khāngkhāo dūt leūat) EN: vampire bat   FR: vampire [m]
นิทานเวตาล[n. exp.] (nithān wētān) EN: the twenty-five tales of Vetala ; Vikramaditya and the Vampire   
ผีดูดเลือด [n. exp.] (phī dūt leūat) FR: vampire [m]
ผีปอบ[n.] (phīpøp) EN: ogre ; ogress   FR: vampire [m]
แวมไพร์[n.] (waēmphai) EN: vampire   FR: vampire [m]
เวตาล[n.] (wētān) EN: vetala ; vampire ; spirits dwelling in cemeteries   FR: vampire [m] ; esprits qui hantent les cimetières [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAMP    V AE1 M P
VAMPIRE    V AE1 M P AY0 R
VAMPIRES    V AE1 M P AY0 R Z
VAMPIRIC    V AE0 M P IH1 R IH0 K
VAMPIRE'S    V AE1 M P AY0 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vamp    (v) (v a1 m p)
vamps    (v) (v a1 m p s)
vamped    (v) (v a1 m p t)
vamping    (v) (v a1 m p i ng)
vampire    (n) (v a1 m p ai @ r)
vampires    (n) (v a1 m p ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vamp {m} | den Vamp spielenvamp | to vamp [Add to Longdo]
Vampir {m} | Vampire {pl}vampire | vampires [Add to Longdo]
Vampirzahn {m}fang (of a vampire) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンプ;ヴァンプ[, banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
ペーシュ・カショーロ;ペーシュカショーロ[, pe-shu . kasho-ro ; pe-shukasho-ro] (n) payara (Hydrolycus scomberoides); dog tooth characin; vampire fish [Add to Longdo]
ヴァンパイア(P);バンパイア[, vanpaia (P); banpaia] (n) (See 吸血鬼) vampire; (P) [Add to Longdo]
吸血こうもり;吸血蝙蝠[きゅうけつこうもり, kyuuketsukoumori] (n) vampire bat [Add to Longdo]
吸血鬼[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) [Add to Longdo]
真祖[しんそ, shinso] (n) (1) true ancestor; (2) var. of vampire (in fiction) [Add to Longdo]
妖女[ようじょ, youjo] (n) enchantress; vamp [Add to Longdo]
立て直し;立直し[たてなおし, tatenaoshi] (n) revamping; reshaping; rearranging; reorganizing [Add to Longdo]
僵屍[キョンシー, kyonshi-] (n) (uk) Chinese "hopping vampire"; jiang shi; jiangshi; chiang-shih; reanimated corpse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vamp \vamp\, v. t. & i.
   To seduce (a man) sexually for purpose of exploitation.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vamp \Vamp\ (v[a^]mp), v. i.
   To advance; to travel. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vamp \Vamp\, n. [OE. vampe, vaumpe, vauntpe, F. avantpied the
   forefoot, vamp; avant before, fore + pied foot, L. pes. See
   {Advance}, {Van} of an army, and {Foot}.]
   1. The part of a boot or shoe above the sole and welt, and in
    front of the ankle seam; an upper.
    [1913 Webster]
 
   2. Any piece added to an old thing to give it a new
    appearance. See {Vamp}, v. t.
    [1913 Webster]
 
   3. (Music) A usually improvized Jazz accompaniment,
    consisting of simple chords in sucession.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vamp \vamp\, n.
   A woman who seduces men with her charm and wiles, in order to
   exploit them.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vamp \Vamp\, v. t. [imp. & p. p. {Vamped} (?; 215); p. pr. & vb.
   n. {Vamping}.]
   1. To provide, as a shoe, with new upper leather; hence, to
    to piece, as any old thing, with a new part; to repair; to
    patch; -- often followed by up.
    [1913 Webster]
 
       I had never much hopes of your vamped play. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To create with little skill; to concoct; to invent; --
    usually with up; as, he vamped up an implausible excuse.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vamp
   n 1: a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men
      [syn: {coquette}, {flirt}, {vamp}, {vamper}, {minx},
      {tease}, {prickteaser}]
   2: an improvised musical accompaniment
   3: piece of leather forming the front part of the upper of a
     shoe
   v 1: make up; "vamp up an excuse for not attending the meeting"
      [syn: {vamp}, {vamp up}]
   2: piece (something old) with a new part; "vamp up an old
     speech" [syn: {vamp}, {vamp up}]
   3: act seductively with (someone)
   4: provide (a shoe) with a new vamp; "revamp my old boots" [syn:
     {vamp}, {revamp}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vamp
 
 1. (A.B.D.), (k. dili) maceraperest kadın, erkek peşinde koşan kadın, vamp
 2. (k. dili) (erkeği) ayartmak.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Vamp [vɛmp] (n) , s.(m )
   vamp
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top